Missie

De Gooise Scholen Federatie verzorgt onderwijs op algemeen bijzondere grondslag. Wij stellen ons ten doel toekomstgericht onderwijs te verzorgen dat leerlingen goed voorbereidt op vervolgonderwijs of arbeidsmarkt, alsmede op een actieve deelname aan het maatschappelijk leven. Het onderwijs wordt gegeven zonder onderscheid naar ras, sekse of nationaliteit en met respect voor godsdienst of levensovertuiging.

Aan het onderwijs worden voortdurend nieuwe eisen gesteld en de beleidsruimte neemt geleidelijk toe. De GSF kiest voor educatief maatschappelijk ondernemerschap als ontwikkelrichting om met succes aan de wensen uit de samenleving te voldoen. Medewerkers en leidinggevenden nemen verantwoordelijkheid voor hun resultaat en bijdragen, en worden door ons aangemoedigd tot initiatieven en innovaties. We werken actief aan nieuwe onderwijsvormen en oplossingen, zijn bereid tot investeren en zoeken de samenwerking met anderen op.

De samenwerking van de GSF-scholen betekent voor ouders en leerlingen vooral de zekerheid van een breed aanbod van algemeen bijzonder onderwijs met een bovengemiddelde kwaliteit. Ouders weten dat wij het belang van hun kinderen voorop stellen en dat wij ons maximaal inspannen om hen het hoogst denkbare resultaat te laten bereiken.