Leerlingenstatuut

Voor wie is dit leerlingenstatuut?

Dit leerlingenstatuut is bestemd voor alle leerlingen van de Gooise Scholen Federatie. De Gooise Scholen Federatie bestaat uit de volgende scholen:

  • De Fontein
  • Goois Lyceum
  • SG Huizermaat
  • College De Brink
  • Casparus College
  • Vechtstede College
  • Gooise Praktijkschool
  • A. Roland Holst College

Wat is een leerlingenstatuut?

Dit leerlingenstatuut bevat rechten en plichten die gelden voor alle leerlingen van de Gooise Scholen Federatie. Het geeft aan wat de rechten en plichten van leerlingen zijn en daarnaast ook wat de afspraken zijn voor de gang van zaken binnen de school. Scholen kunnen ook aanvullende regels opstellen. Deze staan vermeld in het schoolreglement van deze school.

Aan dit officiële leerlingenstatuut is toegevoegd een ‘Toelichting bij het leerlingenstatuut van de Stichting Gooise Scholen Federatie’. Deze toelichting geeft de inhoud van het leerlingenstatuut in grote lijnen weer in een minder juridische, meer toegankelijke taal. De toelichting moet gezien worden als een nadere uitleg voor gebruikers. Uiteraard geldt de officiële tekst van het leerlingenstatuut.

Waarom een leerlingenstatuut?

Binnen de Gooise Scholen Federatie behoren ‘Veiligheid en Respect’ tot de kernwaarden van waaruit wij met elkaar willen werken. Om goed te kunnen leren en jezelf te ontwikkelen is een veilig en respectvol schoolklimaat de eerste voorwaarde. Dit betekent dat er afspraken moeten zijn over de manier waarop we met elkaar omgaan: leraren met leerlingen en leerlingen met elkaar. Je kunt natuurlijk niet alles in regels vastleggen. In het leerlingenstatuut staan daarom alleen de belangrijkste afspraken.

Hoe is het leerlingenstatuut tot stand gekomen?

De Gooise Scholen Federatie is wettelijk verplicht voor alle scholen een leerlingenstatuut op te stellen. Dit statuut dient goedgekeurd te worden door de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Hierin zijn ook leerlingen vertegenwoordigd. Deze nieuwe versie van het leerlingenstatuut is tot stand gekomen na uitvoerige discussie met leerlingen over verschillende onderwerpen en is vastgesteld in de GMR-vergadering van 17 februari 2016.