dyslexie

Arc

Dyslexie op het Roland Holst College

Passend Onderwijs 

In de wet passend onderwijs, daterend uit 2014, worden de doelen passend onderwijs als volgt geformuleerd: 

Alle leerlingen moeten een plek krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en hun mogelijkheden. Dit heet passend onderwijs. Deze vorm van onderwijs moet ervoor zorgen dat elk kind het beste uit zichzelf haalt. Scholen bieden daarom extra hulp aan leerlingen die dit nodig hebben, zoals kinderen met leer- of gedragsproblemen. 

Visie en missie 

Dyslexie hoeft geen belemmering te zijn voor schoolsucces. Leerlingen met dyslexie zullen meestal meer tijd moeten besteden aan leer- en maakwerk. Schoolsucces is dus ook afhankelijk van motivatie en doorzettingsvermogen. 

Dyslexie is een handicap waar de leerling mee om moet leren gaan. Op het ARHC wordt de mogelijkheid geboden om daarin een basis te leggen. De leerling leert keuzes te maken die ervoor zorgen dat hij zo min mogelijk last ervaart. Leerlingen wordt geleerd zelfstandig en zelfredzaam te worden, dus niet afhankelijk van ouders of docenten. 

Basiszorg 

De begeleiding van leerlingen met dyslexie ligt bij de docenten en de mentoren (basiszorg). Met name de mentoren besteden tijd aan plannen & organiseren. Docenten en mentoren kunnen een beroep doen op de expertise van de remedial teacher. Mocht er meer ondersteuning voor de leerling nodig zijn, dan kan de expert ingeschakeld worden. 

Tijdverlenging 

Leerlingen met dyslexie krijgen extra tijd (10 minuten) bij toetsen, een enkele keer zal een docent ervoor kiezen om minder opgaven aan te bieden. 

Leerlingen met een dyslexieverklaring hebben bij het centraal examen recht op een standaard tijdverlenging van 30 minuten. 

Bij het schoolexamen hebben leerlingen dezelfde rechten als bij het centraal examen, dus recht op meer leestijd. Ook hier geldt weer dat tijdverlenging bij voorkeur in verhouding moet zijn met de toets: bij korte toetsen of toetsen met nauwelijks leeswerk is minder tijdverlenging nodig dan bij een lang examen met veel bronnenmateriaal en leeswerk. 

Talen in de onderbouw 

Schriftelijk werk van de talen wordt op een andere manier nagekeken. Alle fouten worden aangestreept en de zogenaamde ‘dyslectenfouten’ worden niet of minder zwaar meegeteld. 

Alternatief programma moderne vreemde talen 

Een leerling met dyslexie kan in de onderbouw geen vrijstelling krijgen voor een moderne vreemde taal. Wel kan er in uitzonderlijke gevallen een alternatief programma voor een moderne vreemde taal worden aangeboden. Dit kan halverwege de 2e klas worden aangevraagd. 

Pasje 

Leerlingen krijgen aan het begin van het schooljaar een pasje met faciliteiten uitgereikt om tijdens een toets op tafel te leggen. Daarnaast schrijven leerlingen een ‘D’ bovenaan het toetsblad. 

Vergroten van teksten 

De tekst van de examens mag niet worden vergroot. 

Vanaf 2013 is Arial puntgrootte 12 de nieuwe standaardletter voor het eindexamen. Uitgangspunt is dat dit groot genoeg is voor leerlingen met een leesbeperking. 

Op het ARHC worden alle toetsen aangeboden op puntgrootte 12. 

Instructiemiddagen 

Brugklasleerlingen krijgen aan het begin van het schooljaar een paar bijeenkomsten met de remedial teacher. Daarin zal de voorleessoftware getoond worden, leerstrategieën worden geoefend en er is ruimte voor persoonlijke begeleiding. 

De eerste middag, de oudermiddag, al in de derde week van het schooljaar, is bedoeld om leerlingen en hun ouders o.a. te vertellen hoe onze school omgaat met dyslexie. 

Voorleesprogramma’s 

Wij gebruiken op school Textaid. De (thuis)licentie van dit voorleesprogramma wordt door de school verstrekt. Echter, nut en noodzaak moeten wel samen met de remedial teacher onderzocht zijn. Leerlingen die een voorleesprogramma willen gebruiken hebben zelf de verantwoordelijkheid om zaken goed te regelen. 

Ondersteuning bij huiswerk 

Ondersteuning bij huiswerk of bijles wordt niet door de school verzorgd. Wel is het mogelijk tegen betaling deel te nemen aan de huiswerkklas op school. Daarnaast zijn er particuliere huiswerkinstituten. (Pios, Huiswerkhuis, Trapp, Studiekring, Hip, etc.) 

Wat verwachten we van…? 

De leerling 

De leerling legt bij toetsen zijn dyslexiepasje op zijn tafel. Ook schrijft de leerling een ‘D’ op zijn toetsblaadje. Samen met de vakdocent zorgt de leerling ervoor dat de evt. hulpmiddelen ingezet kunnen worden. Dat betekent in de praktijk bijvoorbeeld dat de leerling zelf bij opgave van een toets kenbaar maakt hoe hij/zij de toets wil maken en de nodige voorzorgsmaatregelen neemt. 

De coach/mentor is voor de leerling de aangewezen persoon om mee te denken en mee te helpen. 

Ouders 

Ouders verstrekken bij de inschrijving alle benodigde informatie. Bij aanvang van het schooljaar verwachten we de ouders op de oudermiddag. We gaan ervan uit dat ouders de benodigde hulpmiddelen aanschaffen. 

Ouders stimuleren hun kind om zelf zaken op school te bespreken. Daarnaast verwachten we van ouders dat ze thuis hun kind ondersteunen. Dat kan variëren van interesse tonen, meekijken op SOM, huiswerk overhoren tot het inpakken van de schoolspullen. Mocht er zorg zijn, dan nemen ouders contact op met de mentor. 

Docent 

De docent weet welke leerling dyslexie heeft. De docent geeft zorgelijke signalen door aan de mentor van de leerling. Ook is hij bekend met hulpmiddelen, zoals bijvoorbeeld een voorleesprogramma. Docent en leerling zorgen er samen voor dat hulpmiddelen ook ingezet worden. 

Mentor 

De coach/mentor is het aanspreekpunt voor leerling en ouders. Zijn er zorgen, dan neemt hij contact op met de vakdocent, de teamleider of de remedial teacher. De mentor kan een leerling aanmelden bij het zorgteam via de teamleider. 

De mentor meldt leerlingen die tijdens het schooljaar de diagnose ‘dyslexie’ krijgen bij de remedial teacher. De faciliteiten gaan pas in als de dyslexieverklaring is gezien door de remedial teacher. 

Remedial teacher 

De remedial teacher wordt ingeschakeld als het team ‘handelingsverlegen’ is. Er zal dan een handelingsplan opgesteld worden waarin staat beschreven hoe leerling, ouders, evt. externe hulpverleners en school de gestelde doelen willen gaan bereiken. De remedial teacher wordt ingeschakeld via de mentor en teamleider. 

Meer weten? Neem dan contact op met:

mw. S. Crijns

mw. S. Crijns

remedial teacher