De ouderraad en het ouderpanel

Arc

We vinden het belangrijk dat nieuwe ontwikkelingen ook vanuit uw perspectief worden bekeken. Daarom hebben wij een ouderraad waarin een tiental betrokken ouders zitten.  De raad spreekt met de schoolleiding over onderwerpen als de onderwijskosten, differentiatie in het onderwijs en de interne en externe communicatie. Verder organiseert deze raad jaarlijks een algemene ouderavond. Enkele leden hebben daarnaast zitting  in de medezeggenschapsraad waarin zij de oudergeleding vertegenwoordigen.

De ouderraad beheert ook het Schoolfonds. Vanuit dat fonds worden zaken betaald die door ouders, leerlingen en docenten worden aangedragen en die buiten het gewone onderwijsaanbod vallen. Hierbij moet u denken aan taalcursussen Chinees of Spaans en het aanschaffen van 3D-printers. Ook is er, op verzoek van de leerlingen, een DJ-cursus georganiseerd.
Er kan ook door ouders een beroep op het schoolfonds worden gedaan als zij (een deel van) de schoolkosten niet kunnen betalen.

Het ouderpanel

U kunt ook plaatsnemen in een van de ouderpanels. Deze klankbordgroepen gaan wat dieper in op de onderwerpen die spelen voor specifieke leerjaren en niveaus. Iedere afdeling heeft haar eigen ouderpanel. We komen twee a drie keer per jaar bij elkaar en de leden van de ouderraad zitten de panels voor. Namens de schoolleiding is de teamleider aanwezig. Ook zijn er meestal meerdere docenten bij.