passend onderwijs

Arc

Wij vinden het belangrijk dat er voor iedere leerling een passende onderwijsplek is. Bij de meeste kinderen gaat dat vanzelf. Voor sommigen geldt echter dat zij extra ondersteuning nodig hebben. Hierover hebben wij met alle scholen uit de regio afspraken gemaakt. Samen zorgen we ervoor dat iedere leerling naar school kan.

Aanmeldprocedure

Als uw kind extra ondersteuning nodig heeft, dan is het belangrijk dat u dat aangeeft bij de aanmelding. Wij kunnen dan onderzoeken of we die ondersteuning kunnen bieden. Hiervoor hebben we 6 tot 10 weken nodig. Heeft uw zoon of dochter meer nodig, dan zoeken we uit of dit extra ondersteuning of speciale ondersteuning moet zijn. Dit doen we in overleg met u en met het Goois Onderwijsloket-VO.

3 soorten ondersteuning

Er zijn drie soorten ondersteuning: basis, extra en speciaal.
Iedere school biedt basisondersteuning. Dit is hulp die voor alle leerlingen beschikbaar is, bijvoorbeeld een gesprek met een mentor. Ook zijn er (lichte) ‘ondersteuningsarangementen’. Deze zijn bedoeld voor leerlingen die hulp op maat nodig hebben.

Speciale ondersteuning wordt alleen geboden door scholen die hierin gespecialiseerd zijn: het speciaal voortgezet onderwijs. Hiervoor kunt u dus niet bij ons terecht.

De extra ondersteuning verschil per school. Wel is deze zo afgestemd dat we binnen de regio Gooi en Vechtstreek alle vormen van ondersteuning kunnen bieden.

Ondersteuningsprofiel van het Roland Holst

Eerste niveau:

  • De school biedt preventieve en lichte curatieve interventies op reken- en taalgebied in de vorm van (i) ondersteuningslessen, (ii) ondersteuning vanuit Remedial Teaching en (iii) mentorlessen.              
  • De school biedt preventieve en lichte curatieve interventies op sociaal emotioneel en fysiek gebied in de vorm van (i) een werkwijze op individueel- en groepsniveau, (ii) focus op het onderwijsleerproces zoals activerende didactiek en omgaan met verschillen, (iii) inzet van het pestprotocol en het protocol voor medische handelingen en (iv) fysieke aanpassingen op maat.                                          
  • De school heeft een ondersteunings- en begeleidingsstructuur in de vorm van (i) planmatig werken, (ii) georganiseerde inzet van interne en externe specialisten, zoals leerlingbegeleiders, ambulante begeleiders, schoolmaatschappelijk werk en  psychologen/orthopedagogen, (iii) de inzet van een zorgcoördinator ten behoeve van de coördinatie van de interne begeleiding en externe begeleiding en (iv) een werkwijze ten behoeve van tijdelijke opvang buiten de klas.

Tweede niveau:

Dit niveau van ondersteuning is bedoeld voor leerlingen

  • met diagnose dyslexie en dyscalculie en op grond waarvan de school voorziet in onderbouwd en passende ondersteuning (op grond van diagnostisch onderzoek);
  • die ondersteuning nodig hebben op grond van overig diagnostisch onderzoek en waarvoor de school ondersteuning biedt , onderbouwd en passend in de vorm van (i) maatwerktrajecten op leer- en gedragsgebied en (ii) flexibele inzet van gekwalificeerde specialisten.

In afstemming met ouders/verzorgers/ de leerling zelf wordt een handelingsplan opgesteld.

Bij ons moet elke leerling in staat zijn om zelfstandig te functioneren in een klassensituatie.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het samenwerkingsverband tussen alle scholen: Qinas. Daarnaast kunt u contact opnemen met onze zorgcoördinator.

Meer weten? Neem dan contact op met:

Zorgteam

Zorgteam