procedure aanmelden 1e klas

Arc

Procedure aanmelding en toelating A. Roland Holst College leerlingen groep 8
schooljaar 2020-2021

Leest u onderstaande informatie a.u.b. zorgvuldig door vóór u het aanmeldingsformulier invult.

1. De aanmeldingsperiode voor leerjaar 1 op het A. Roland Holst start op maandag 2 maart 2020. Eerder aanmelden is mogelijk, mits de ouder(s)/verzorger(s) beschikken over het adviesformulier van de basisschool.

2. Aanmelding dient te gebeuren door de ouder(s)/verzorger(s). Zij maken gebruik van het digitale aanmeldingsformulier.

3. Bij het aanmeldingsformulier voegt u tevens rapportages toe inzake dyslexie of andere diagnoses die van invloed kunnen zijn op de leerprestaties van uw kind en overige relevante informatie die de basisschool niet kan verstrekken zonder uw toestemming. Deze informatie is nodig indien uw kind begeleiding nodig heeft. U kunt deze informatie scannen en mailen naar info-arhc@gsf.nl of opsturen naar Postbus 555, 1200 AN Hilversum.
Noot 1: In het kader van de wet Passend Onderwijs is het van belang eventuele diagnose(s) en extra ondersteuningsbehoefte(n) te vermelden, zodat de school passende begeleiding kan afwegen.
Wanneer eventuele diagnoses niet vermeld worden, kan de zorgplicht van de school komen te vervallen en de aanmelding alsnog worden afgewezen.
Noot 2: Intelligentieonderzoeken (IQ testen), afgenomen bij externe onderzoeksbureaus worden niet als aanvullend criterium gehanteerd bij plaatsing.

4. Na het verzenden van het aanmeldingsformulier wordt door de ouder(s)/verzorger(s) het originele door de directeur van de basisschool ondertekende adviesformulier opgestuurd of afgegeven.

5. Per leerling kan slechts één adviesformulier worden verstrekt. Ouders kunnen hun kind slechts bij één school inschrijven. Eventuele dubbele inschrijvingen halen de scholen eruit vóór de definitieve telling.

6. De aanmeldingstermijn sluit op vrijdag 6 maart 2020 om 12.00 uur.

7. Uiterlijk vrijdag 27 maart 2020 laten wij aan de ouder(s)/verzorger(s) van de aangemelde leerlingen weten of zij toegelaten worden en geplaatst kunnen worden in de afdeling waarvoor de leerling is aangemeld.

8. Na deze datum sturen basisscholen overige informatie digitaal naar ons toe. Het betreft informatie over de schoolloopbaan van uw kind, zoals de LVS-gegevens. De uitslag van de cito eindtoets groep 8 wordt ons eveneens later toegestuurd.

9. Heeft u een bijzondere vraag over de toelating of woont u in het buitenland, neemt u dan ruim vóór 1 maart contact op met de betreffende afdelingsleider van leerjaar 1.

10. Voor vragen over speciale begeleidingsmogelijkheden neemt u zo spoedig mogelijk, echter vóór 1 maart 2020 contact op met onze zorgcoördinator, mevrouw M. Van den Hoek, via mvdhoek@gsf.nl.

11. Bij de scholen die onderdeel uitmaken van de Gooise Scholen Federatie (De Fontein, Goois Lyceum, Huizermaat, College De Brink, Casparus College, Vechtstede College, Gooise Praktijkschool en het A. Roland Holst College) geldt dat voorrang wordt gegeven aan kinderen van medewerkers die bij de GSF op moment van aanmelden in vaste dienst zijn.

Wanneer zich onverhoopt voor één of meer afdelingen meer leerlingen aanmelden dan we kunnen plaatsen, zal een loting plaatsvinden op maandag 9 maart . Leerlingen die gezien het advies van de basisschool niet toegelaten kunnen worden, loten uiteraard niet mee. Ook aangemelde broertjes of zusjes van onze huidige (of oud-)leerlingen loten niet mee. Op maandag 9 maart om 16.00 uur wordt de uitslag van de loting aan de ouder(s)/verzorger(s) bekend gemaakt. Mocht het ARHC op 10 maart nog voldoende capaciteit hebben om leerlingen in de eerste klas te plaatsen, dan kunnen ouders en leerlingen zich vanaf 11.00 uur aanmelden met het originele schooladvies.