Professioneel statuut

Arc

Professioneel statuut GSF

Inleiding

Vanuit het strategisch beleidsplan is de opdracht gegeven een visie te ontwikkelen op Professionaliseren. Gedurende het schooljaar 2016-2017 is er bij de GSF uitgebreid tijd en ruimte gereserveerd voor het project Professionalisering. In dialoog met (een brede afvaardiging van) medewerkers van alle GSF-locaties en op basis van literatuurstudie zijn vanuit het project Professionalisering GSF-definities over 5 begrippen geformuleerd, te weten over:

 • professional
 • professionaliteit
 • professionele ruimte
 • professionele cultuur
 • professionalisering

Begripsvorming GSF breed

De definities van professionele ruimte en professionele cultuur geven een goed beeld over wat de inzichten en normen zijn binnen de GSF ten aanzien van goed leraarschap.

De definitie voor professionele ruimte is:

De ruimte die je neemt én krijgt als medewerker van de GSF om een actieve bijdrage te leveren aan goed onderwijs. Het gaat daarbij om het vinden van een balans tussen creatieve vrijheid, innovatie, interne zeggenschap en aansluiting bij kaders van inspectie, GSF, school en team.

Daarnaast is het van belang om er bewust van te zijn dat professionele ruimte:

 • geen doel op zich is, maar een middel om het professionele doel te bereiken, namelijk verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. In dit kader is het begrip handelingsvermogen van belang. Dat betekent: naast aandacht voor de individuele competenties van de medewerker, meer samenwerking in teams en aandacht voor de condities waaronder medewerkers werken (structuur en cultuur).
 • niet statisch is, maar een uitkomst van een continue dialoog tussen alle medewerkers. Dit betekent in afstemming met betrokkenen afspraken maken en continu zoeken naar mogelijkheden om de kwaliteit van het onderwijs samen te verbeteren.

De professionele cultuur krijgt binnen de GSF vorm in de volgende drie aspecten:

 • Samen werken aan onderwijsverbetering: teams van leraren en onderwijsondersteunend personeel, ondersteund door hun schoolleiding, werken actief samen om het onderwijs voor de leerling te verbeteren.  Dit is een structureel, geleidelijk proces waarbij het hele team betrokken is.
 • Een open dialoog tussen medewerkers en leidinggevenden over expertises, kwaliteiten, gedeelde waarden, normen, opvattingen en werkwijzen. De kern van de professionele cultuur zit in het uitgangspunt dat iedereen gelijkwaardig is als mens, maar als professional dat niet iedereen gelijk is: de zogenoemde ‘erkende ongelijkheid’. Hiermee wordt onderkend dat ieders kwaliteiten op een verschillend vlak liggen.
 • Een open leerklimaat waarbij men:
  • van en met elkaar leert;
  • elkaar adviseert, elkaar aanspreekt en elkaar aan afspraken houdt;
  • met respect omgaat met leerlingen, ouders en collega’s;
  • initiatieven neemt en elkaar uitdaagt om het maximale resultaat te bereiken;
  • structureel kennis deelt.

Invulling per school

In schooljaar 2017-2018 is een vervolg gegeven aan het project en op schoolniveau verdere verdieping plaatsgevonden.  De verdieping bestond uit een 0-meting, topicinterviews en een plan van aanpak. In dit plan van aanpak is uitgewerkt hoe de professionele dialoog en de besluitvorming hierover plaatsvindt.

A. Roland Holst College

De professionele ruimte en zeggenschap van de docenten is op het A. Roland Holst College als volgt  geregeld. De medewerker bepaalt samen met de leidinggevende o.a. in het planningsgesprek en het voortgangsgesprek welke scholing en professionalisering voor de medewerker wenselijk en mogelijk is.
Daarnaast wordt geïnventariseerd bij de verschillende geledingen zoals o.a , teams, secties werkgroepen aan welke professionalisering, scholing en studiedagen behoefte is.
Het MT maakt uit de vraag een keuze.

Criteria zijn o.a:

  • passend bij speerpunten van het schoolplan en het jaarplan
  • de toegevoegde waarde voor de medewerker(s)
  • de overlap met andere gremia
  • het aanbod dat door en vanuit de GSF academie kan worden aangeboden
  • de kosten

Er wordt jaarlijks budget gereserveerd voor onvoorziene professionalisering die later tijdens het schooljaar ontstaat.

Jaarlijks wordt er via een formulier de scholingsbehoefte geïnventariseerd bij de individuele medewerker, sectie, team, werkgroepen en schoolbreed. Deze inventarisatie wordt ook gedeeld met de GSF academie.

Samen werken aan onderwijsverbetering

Op het ARHC wordt voortdurend gewerkt aan onderwijsverbetering door de Plan-Do-Check-Act-cyclus die vanuit de kwaliteitszorg op alle processen wordt toegepast.
De belangrijkste thema’s en speerpunten voor de onderwijsverbetering worden in overleg met de medewerkers bepaald en opgenomen in het jaarplan. Voor 2018-2019 zijn dit o.a. de onderwijstransitie (herziening lessentabel en curriculum), 21st century skills, Leer- en leefklimaat, de rollen van de leraar, Profilering….
Op de schoolbrede studiedagen en op de ‘onderwijstransitie-werkmiddagen’ worden de thema’s en speerpunten samen uitgewerkt en vormgegeven.

Een open dialoog tussen medewerkers en leidinggevenden

De professionele dialoog wordt op meerdere momenten in het jaar gevoerd. O.a.:

 • Schoolbreed tijdens de opbrengstendag, studiedagen en de plenaire bijeenkomsten.
 • In de teams o.a. tijdens de voorbereiding voor het opstellen van het teamplan, met de teamleiders in het werkoverleg en het gesprek vanuit de kwaliteitszorg.
 • in de sectie o.a. tijdens de voorbereiding voor het opstellen van het vakwerkplan, de 2 jaarlijkse gesprekken vanuit de kwaliteitszorg en met de sectievoorzitters minimaal 2x per jaar.
 • In de werkgroepen o.a.
  • leer- en leefklimaat
  • innovatieprojecten ( PLG’s)
  • ontwerpgroep onderwijstransitie
  • leergroepen/teams (ARHC vertaling van PLG’s)
  • schoolregels
  • de leerling- en ouderpanels
  • profilering
 • tijdens de individuele gesprekken met docenten

Een open leerklimaat

Binnen het ARHC wordt op vele manieren van en met elkaar geleerd. In de ontwerp- en ontwikkelteams gericht op de onderwijstransitie, tijdens conferenties, de collegiale consultaties, de innovatieprojecten, op de GSF-academie, de leerlingen- en ouderpanels.
Speciale aandacht is er voor het versterken van de gezamenlijkheid door met elkaar de invulling van het leer- en leefklimaat te bepalen, elkaar aan te spreken en oplossingen te formuleren voor nieuwe en bestaande vragen.

Besluitvorming:

De schoolleiding stelt jaarlijks het professionaliseringsplan vanuit de gesprekken en evaluaties vanuit alle geledingen op/bij. Het scholingsplan en de begroting worden voorgelegd aan de PMR.

De schooldirectie stelt het beleid in concept op. Het concept wordt voorgelegd aan het MT. Het MT bespreekt de onderdelen desgewenst met het team. Daarna wordt het professionaliseringsbeleid en de begroting voorgelegd aan de PMR. Na akkoord van de PMR is het plan vastgesteld en wordt het via de interne nieuwsbrief gepubliceerd.
De borging van het professionaliseringsplan vindt plaats in het  jaarplan aanpak professionalisering
Minimaal 1x per jaar wordt het beleid geëvalueerd.

september 2018