Wat is QUEST?

Arc

QUEST is projectgestuurd onderwijs op havo- en vwo-niveau. Deze onderwijsvorm is bijna 15 jaar geleden door onszelf ontwikkeld en gaat ervan uit dat een leerling het meeste leert als hij invloed heeft op hóe hij leert. Leerlingen hebben dan ook meer regie over hun leerproces dan bij de reguliere onderwijsstromen.
Juist dit maakt deze onderwijsvorm ideaal voor kinderen die het prettig vinden zelf verantwoordelijkheid te nemen. Leerlingen die gewapend met hun Chromebook zelf op zoek gaan naar een oplossing voor het vraagstuk doen het goed bij QUEST. Natuurlijk staan zij er niet alleen voor: ze worden hierbij begeleid door een ervaren docententeam.

QUEST’ers beheersen na drie jaar dezelfde stof als de leerlingen in het reguliere onderwijs. En op het gebied van verschillende vaardigheden, zoals presenteren, zelfregulering en samenwerken, lopen ze zelfs voor.

Net als bij de reguliere klassen, zijn er ook bij QUEST vier soorten lessen. De verhouding tussen het aantal van deze lessen én de invulling ervan zijn anders.

Vaklessen én vakprojecten

Bijna alle vakken worden bij QUEST in projecten aangeboden. Leerlingen werken hierdoor vaak aan grotere, contextrijke opdrachten. Samenwerken en presenteren zijn belangrijke onderdelen bij veel opdrachten. Ook andere 21e-eeuwse vaardigheden krijgen veel nadruk. Als het project de inhoud van één vak bevat, bijvoorbeeld Engels, dan noemen we dit een vakproject.

Een vak als wiskunde leent zich minder goed voor projectgestuurd onderwijs. Daarom bieden we dat aan in vaklessen van 45 minuten.
Ongeveer 35% van de lestijd bestaat uit vaklessen en vakprojecten.

Keuzelessen

In de brugklas bestaat ongeveer 25% van de lestijd uit keuzelessen. In het tweede en derde leerjaar neemt het aantal van dit soort lessen toe. Het doet recht aan ons idee dat QUEST’ers meer regie hebben over hun eigen leerproces.
In de keuzelessen kunnen de leerlingen kiezen uit (extra) uitleg en oefenen bij een specifiek vakonderdeel. Denk bijv. aan de werking van cellen bij het vak science. Ze kunnen ook kiezen voor werktijd, om verder te werken aan de (vak)projecten. Ook worden verbredende en verdiepende keuzelessen aangeboden.

Projectlessen

Ongeveer 35% van de lestijd worden vakoverstijgende projecten aangeboden. In deze projecten komt vakinhoud van verschillende vakken aan de orde die niet bij de vaklessen en -projecten wordt behandeld. In de tweede en derde klas neemt het aantal vakoverstijgende projecten af.

Mentorles en coaching

2 tot 4 lessen in de week zijn gereserveerd voor mentorles en coaching. Net als bij de reguliere klassen is de mentorles meer gericht op datgene wat alle leerlingen aangaat, bijvoorbeeld leren leren en het kiezen van een vakkenpakket. De coaching is gericht op de individuele leerling. Het gaat over het welzijn van de leerling, maar ook over de resultaten en het maken van de juiste keuzes.


Geen boeken maar een Chromebook

Omdat we dit onderwijsconcept zelf hebben ontwikkeld, werken we met een Chromebook en heel weinig met vaste boeken. Via een Elektronische Leer Omgeving (een ELO) kunnen onze QUEST’ers bij al het materiaal dat ze voor de verschillende vakken nodig hebben. Daarnaast gebruiken de leerlingen het device voor verwerking, maar bijvoorbeeld ook voor samenwerking. Wij kijken dan ook niet raar op als leerlingen met elkaar Facetimen om een project af te ronden.

Les op het eigen niveau

In de brugklas geven we les op havo/vwo-niveau. Vanaf de tweede klas krijgen leerlingen QUEST-lessen op vwo-niveau of havo-niveau. De leerlingen blijven bij elkaar in de klas, maar volgen een eigen, gedifferentieerd traject.


Kennismaken met QUEST?

Leerlingen die willen uitvinden of QUEST wat voor hen is, kunnen een dagje meelopen. Kijk hier voor meer informatie en om aan te melden.

Bij de individuele kennismakingslessen in januari/februari kan een leerling ook QUEST-lessen volgen.

Meer weten? Neem dan contact op met:

dhr. B.L. Roest BA

dhr. B.L. Roest BA

afdelingsleider havo en havo/vwo onderbouw en afdelingsleider QUEST