het centraal examen dit jaar komt te vervallen

24 maart 2020
Arc

Vanmorgen heeft de minister bekend gemaakt dat het centraal examen dit jaar komt te vervallen (zie kamerbrief 24 maart). Hier vind je/U de veelgestelde vragen naar aanleiding van (onder andere) deze brief.

De GSF heeft kennis genomen van bijgevoegde brief die minister Slob vanochtend naar de Tweede Kamer stuurde. Leerlingen kunnen op basis van de resultaten van hun schoolexamens het diploma behalen. Het kabinetsbesluit tot het laten vervallen van het centraal examen geeft ons de tijd om het nog (deels) onafgeronde schoolexamen veilig te organiseren en af te sluiten. Wij vinden het belangrijk dat het onderwijs zoveel mogelijk op afstand doorgaat, zodat de examenleerlingen zo goed mogelijk worden voorbereid op de afronding van het schoolexamen. 

Wij volgen het advies van de VO-raad op om tot 6 april schoolexamens digitaal en op afstand te organiseren. Onderdelen die alleen fysiek kunnen worden afgerond verdagen we tot 6 april. Het RIVM verwacht dan de resultaten te presenteren van hun onderzoek rondom de Brabantse jongeren. Na het verschijnen van het rapport van het RIVM volgt een nieuwe afweging. Tot die tijd gelden de richtlijnen van het RIVM.

Via de schoolleiding van de afzonderlijke GSF scholen zal nadere en schoolspecifieke informatie volgen. 

Het is goed dat er nu helderheid is. Wij begrijpen dat er vragen leven bij jullie leerlingen of je, op basis van de huidige schoolexamencijfers, al geslaagd of gezakt bent. Die vragen leven ongetwijfeld in dezelfde mate bij u als ouders. 

Er volgt zo spoedig mogelijk informatie over de nieuwe zak-slaagregeling en de herkansingsregelingen vanuit het ministerie van OCW.  Zodra hierover meer bekend is zal deze informatie zo spoedig mogelijk worden gedeeld.

In deze onzekere en bijzondere tijden werken we, zoals ook minister Slob in zijn persconferentie stelde, op basis van dagkoersen. Wij weten niet hoe deze pandemie zich verder zal ontwikkelen maar we weten wel dat we met alle betrokkenen binnen de GSF alles doen wat nodig en haalbaar is om het onderwijsleerproces van al onze leerlingen zo goed mogelijk te dienen. We maken dan ook graag van de gelegenheid gebruik onze collega’s ook hier te complimenteren en hen te danken voor hun onvoorwaardelijke inzet.

Wij wensen onze leerlingen alle goeds bij de afronding van zowel hun examens als ook bij de voortgang van hun ontwikkeling in de overige niet-examenjaren. Weet dat de GSF collega’s er voor je zijn.

U als ouders wensen wij succes met de thuisbegeleiding van uw kind(eren). Ook voor u en uw vragen zijn wij beschikbaar.

Voor de antwoorden op de veelgestelde vragen zie hier.

Wij wensen tot slot iedereen (het behoud van) een goede gezondheid.

Pas goed op jezelf/uzelf!


Het is goed om zoveel lief te hebben als men kan, 

want daarin is de ware sterkte, 

en wie veel liefheeft die doet veel, 

en die vermag veel, 

en wat in liefde gedaan wordt, 

dat wordt goed gedaan.

Vincent van Gogh


Laten we het goed doen!


Annet Kil en Tijmen Smit

College van Bestuur Gooise Scholen Federatie

het centraal examen dit jaar komt te vervallen

Vanmorgen heeft de minister bekend gemaakt dat het centraal examen dit jaar komt te vervallen (zie kamerbrief 24 maart). Hier vind je/U de veelgestelde vragen naar aanleiding van (onder andere) deze brief. De GSF heeft kennis genomen van bijgevoegde brief die minister Slob vanochtend naar […]

Time-out Schoolexamens door aangescherpte maatregelen Coronavirus

De GSF heeft kennis genomen van de berichtgeving in de media naar aanleiding van de persconferentie op 23 maart. De VO-raad heeft aangegeven dat op 24 maart nadere informatie volgt en adviseert een time-out in te lassen daar waar het de voortgang van de schoolexamens […]

Informatie over het Coronavirus

Het Coronavirus is ook in Nederland geconstateerd en leidt binnen de verschillende scholen binnen de Gooise Scholen Federatie en bij het bestuursbureau tot veel vragen.  De Gooise Scholen Federatie heeft een bovenschools team samengesteld en volgt de aanwijzingen van de Nederlandse overheid op de voet […]