Toelatingsvoorwaarden

Arc

Aanmelden is mogelijk van maandag 2 maart 2020 tot vrijdag 6 maart 2020 12.00 uur.

Na de aanmelding neemt College De Brink contact op met de basisschool en vraagt het overstapdossier op te sturen. Op basis van het basisschooladvies volgt er een voorlopige plaatsing.

Om de aanmelding vlot te kunnen laten verlopen, kunt u ons helpen door de basisschoolleerkracht één tot twee weken na aanmelding te vragen of hij/zij de informatie naar College De Brink heeft gestuurd.

Definitieve plaatsing
Er volgt onderzoek naar de ondersteuningsbehoefte die de toekomstige leerling nodig heeft. Als het oordeel van de intakecommissie positief is, volgt er een definitieve aanname en zal deze eind mei schriftelijk worden bevestigd.

Verwijzing
Wanneer blijkt dat de intakecommissie tot de conclusie komt niet te kunnen voorzien in de benodigde ondersteuningsbehoefte volgt er een verwijzing naar een school binnen het samenwerkingsverband die daar wel in kan voorzien.

Afwijzing
Een afwijzing zal worden gedaan wanneer de leerling een basisschooladvies heeft dat niet overeenkomt met het onderwijs op College De Brink. Ook kan een afwijzing volgen wanneer de school “vol” is.

College De Brink kent geen wachtlijsten maar plaatst volgens vastgestelde criteria in het geval er meer aanmeldingen zijn dan de school aankan:

  • Voorrang indien broer/zus op school of zoon/dochter van GSF-medewerker.
  • Evenwichtige verdeling van de leerlingen over verschillende afdelingen.
  • Volgorde van aanmelden.

Ondersteuningsbehoefte

De ondersteuningsbehoefte gaat niet over het opleidingsniveau van de leerling, maar over de begeleiding die de leerling nodig heeft om een diploma te halen. De ondersteuningsbehoefte wordt bepaald op basis van informatie van de basisschool of de ouders. Wanneer College De Brink niet de juiste ondersteuning kan bieden, zal College De Brink verwijzen naar een plaats op een passende school binnen het samenwerkingsverband.

Ondersteuningsbehoefte en lwoo
Lwoo (leerweg ondersteunend onderwijs) is een vorm van extra ondersteuning. Voor leerlingen die in aanmerking komen voor deze extra ondersteuning, vraagt de basisschool een lwoo-verklaring aan bij het samenwerkingsverband (Qinas, Eemland of ABC). Dit geldt voor leerlingen die twee leerachterstanden of meer hebben van 1,5 tot 3 jaar. Het gaat om de gebieden technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen. De combinatie van alleen leerachterstanden voor technisch lezen en spelling geldt niet, omdat dit op dyslexie wijst.

Op College De Brink zitten leerlingen met een lwoo-verklaring die een IQ tussen de 75 en 90 hebben. De extra ondersteuning bestaat onder andere uit plaatsing in kleinere klassen, waardoor er meer aandacht is voor begeleiding en ondersteuning.

Ondersteuningsbehoefte en lwoo op College De Opmaat
College De Opmaat biedt plek voor lwoo-leerlingen met een IQ dat hoger is dan 90. Deze leerlingen hebben ondanks hun intelligentie om verschillende redenen leerachterstanden opgelopen. Zij hebben specifieke ondersteuning en expertise nodig die College De Brink niet kan bieden. College De Opmaat heeft deze expertise wel in huis.

Twijfel over de ondersteuningsbehoefte
De groepsleerkracht van uw kind kan u adviseren alvast een afspraak te maken op de school waar u denkt uw kind te gaan aanmelden. U hoeft daarmee niet te wachten tot de officiële start van de aanmelding bij de middelbare school in maart 2018. In dit geval gaat het gesprek specifiek om het bepalen van de juiste ondersteuningsbehoefte en niet om het niveau. Hoe eerder u weet waar u aan toe bent hoe prettiger dat zal zijn voor uw kind wanneer eventuele verwachtingen bijgesteld moeten worden.

Komt uw kind alsnog in aanmerking voor een plaats in de lwoo?
In eerste instantie vragen de basisscholen de lwoo-verklaring aan. Zij doen dit onder andere op basis van de informatie over de leerling in groep 7.

Het komt voor dat College De Brink op basis van het overdrachtsdossier vaststelt dat een leerling alsnog in aanmerking komt voor een lwoo-verklaring. In dat geval nodigt College De Brink uw kind uit voor de instaptoets en het drempelonderzoek. U wordt als ouder daarover ingelicht.

Vragen?
Voor vragen kunt u contact met ons opnemen via info-cdb@gsf.nl.