Begeleiding van onze leerlingen

Arc

Coaches

Op De Fontein heeft elke klas één of twee coaches. Zij helpen en begeleiden de leerlingen van hun coachklas intensief. Zowel als het gaat om leerprestaties als ook voor andere zaken.  Zij zijn ook het eerste aanspreekpunt voor ouders gedurende het schooljaar.
Elke week is er een coachmoment. In dat uur leert de leerling onder andere plannen en studeren en wordt aandacht besteed aan competenties, pakketkeuze en vervolgopleidingen. Ook allerlei school- en klassenzaken komen aan de orde.

Remedial Teaching (RT)

Deze hulp wordt in principe aan alle leerlingen geboden die dyslexie, dyscalculie of een grote leerachterstand hebben.
Om leerachterstanden op te sporen worden bij de leerlingen uit leerjaar een testen afgenomen betreffende: spelling, leestempo, tekstbegrip, woordenschat en rekenen. In leerjaar drie wordt nogmaals onderzoek gedaan naar achterstanden bij tekstbegrip en woordenschat.
In de RT-lessen worden onder andere spelling, woordenschatvergroting, leesstrategieën, moderne vreemde talen en rekenproblemen behandeld. Na afloop van een RT-periode wordt een verslag in het leerlingdossier gedaan en een evaluatieverslag naar de ouders gestuurd. Op onze ‘interne’ site vindt u ons dyslexieprotocol en dyscalculieprotocol.

Jeugdgezondheidszorg

Alle leerlingen van leerjaar 2 worden voor een preventief gezondheidsonderzoek uitgenodigd bij de jeugdarts van de GGD Gooi- en Vechtstreek. Voor dit onderzoek, dat op school plaatsvindt,  krijgt u vooraf bericht.

Zorgadviesteam (ZAT)

Op de school werkt het interne zorgteam samen met diverse hulpverleners van buiten de school, zoals de schoolarts, de GGD Gooi en Vechtstreek, Versa maatschappelijke diensten, Bureau Jeugdzorg, Regionaal Bureau Leerlingzaken, Bureau Leerplicht en de wijkagent.
Zij vormen samen het ZAT. Dit team komt 6x per schooljaar samen en bespreekt de leerlingen voor wie een hulpverleningstraject is uitgezet of leerlingen die daarvoor in aanmerking komen. De interne en externe hulpverlening worden hierdoor beter op elkaar afgestemd.
De medewerkers van het ZAT adviseren de school en de ouders over de meest gewenste hulp. Is de situatie ernstig, of bestaat deze al langere tijd, dan kan het ZAT ouders de weg wijzen naar instellingen die passende hulp kunnen bieden. Samen met de ouders, de school en het kind wordt gezocht naar de beste aanpak, zodat het kind weer beter kan functioneren op school.
Ouders kunnen zelf via de school contact opnemen voor het inschakelen van hulp vanuit het ZAT. De coach en de zorgcoördinator zijn de eerst aangewezenen om contact mee te zoeken.

Huiswerkbegeleiding

In samenwerking met PIOS is er een mogelijkheid voor ondere andere huiswerkbegeleiding.
Deze vindt plaats in ons gebouw. Voor meer informatie….