Wilt u meedenken

Arc

De leerlingenraad

In de leerlingenraad kunnen leerlingen praten over alles wat de school leuker en beter maakt. De leerlingenraad adviseert de directeur en andersom. Een lid van de leerlingenraad vertegenwoordigt de leerlingen in de medezeggenschapsraad.

De ouderraad

De school heeft een actieve ouderraad, die samen met de directie en de oudergeleding van de De Fontein heeft een bijzonder actieve ouderraad die regelmatig vergadert en sterk betrokken is bij de
leer- en leefsituatie in school. Daarnaast is de raad de spreekbuis naar de schoolleiding en de medezeggenschapsraad. Zes keer per jaar zitten zij samen om tafel om van gedachten te wisselen. De ouderraad regelt ook hulp van ouders bij tal van schoolactiviteiten en stelt de begroting op voor de besteding van de ouderbijdragen.

Medezeggenschapsraad en GMR

De Fontein heeft een eigen medezeggenschapsraad, die zich bezighoudt met het beleid en specifieke aangelegenheden van de school. Daarnaast is er een gemeenschappelijke mede- zeggenschapsraad (GMR) op het niveau van de Gooise Scholen Federatie. In beide raden zijn leerlingen en ouders vertegenwoordigd.
Samenstelling medezeggenschapsraad
Oudergeleding

MR
Personeelsgeleding
Dhr. P. Willemse
Mw. H.E.M. Malingré
Mw. C. Wiegmans
Dhr. J. Vos
Leerlinggeleding

Ouderraad
Mw. C. Boekhoven, voorzitter
info-df@gsf.nl