Passend onderwijs

Arc

Wij bieden aan alle leerlingen voor wie dit nodig is ondersteuning.
Ondersteuning bij taal gebeurt door alle docenten tijdens de vaklessen.  Je kunt een vak niet volgen als je mondelinge uitleg of stukken tekst niet goed begrijpt.
Elke leerling heeft in klas 1 t/m 3 één uur rekenen per week.  Aan het eind van klas 3 volgt – dit schooljaar nog de centrale rekentoets – een schoolexamen.
De leerlingen met ernstige rekenproblemen volgen rekenles in een klein groepje of individueel tijdens de reguliere les bij de remedial teacher of een vrijwilliger met een onderwijsbevoegdheid.
Leerlingen met dyslexie hebben altijd recht op tijdverlenging bij schriftelijke toetsen en mogen, als dat uit onderzoek nodig blijkt of als de basisschool dit al heeft aangegeven, gebruik maken van een chromebook of laptop tijdens alle lessen. Wij bieden gratis Claroread of Textaid aan om tekst te laten voorlezen.
Heeft een leerling met dyslexie grote problemen met het vak Engels dan kan de remedial teacher ondersteuning geven of deze leerling krijgt een ‘buddy’: een leerling die goed is in Engels uit klas 3 of 4.
In zeer bijzondere gevallen is het mogelijk, dat een leerling in klas 1 of 2 vrijstelling krijgt voor Frans, of in klas 3 voor Duits. Dit is mogelijk als de dyslexie zo ernstig is, dat het halen van een voldoende voor Nederlands en Engels niet mogelijk is en ook de andere vakken eronder lijden.
In leerjaar 3 is er voor leerlingen met ernstige dyscalculie extra ondersteuning.
In klas 1 starten wij in schooljaar 2019/2020 met de begeleidingsuren. In deze uren is er voor de leerlingen de mogelijkheid om onder andere huiswerk te maken.
Voor alle leerlingen werken we via het M@ZL project Daarmee werken we aan het terugdringen van kortdurend en steeds terugkerend ziekteverzuim.

Sociale vaardigheden

In klas 1 geven wij veel aandacht aan het verder ontwikkelen van de sociale vaardigheden. Dit doen we tijdens de lessen drama en via de KIC-training tijdens de gymles en het coachmoment. Deze training gaat over respect, veiligheid en verantwoordelijkheid.

We hebben een anti-pest coördinator. Wij willen voor alles een veilige school zijn voor alle leerlingen en medewerkers.

Faalangst of examenvrees

Voor het centrale eindexamen in klas 4 is er een uitgebreide examentraining en we hebben voor alle leerlingen die dat nodig hebben een faalangstreductie-training.

Lichte vormen van gedragsproblemen en/of stoornissen

Heeft uw zoon of dochter hier mee te maken dan hebben wij een bovenschoolse zorg-expert in huis die de coaches en docenten begeleidt. Zij voert individuele gesprekken met leerlingen en ouders en observeert ook in de klas. Op basis hiervan maken we een actieplan.

Leerlingen met een lichamelijke beperking

Samen met De Kleine Prins onderzoeken we hoe De Fontein de nodige ondersteuning kan bieden of dat de ondersteuning vanuit De Kleine Prins geboden kan worden. We hebben een lift en er zijn invalidentoiletten.

De blauwe kamer

De kamer is een plek voor leerlingen die behoefte hebben aan een prikkelarme omgeving.
Ook kunnen leerlingen tijdelijk een time-out pas krijgen, als het hen soms teveel wordt in de klas.

Zwaardere vormen

Heeft uw zoon of dochter een zwaardere vorm van dyslexie of dyscalculie, of een meer ernstig gedragsprobleem en/of ernstige stoornis, dan zoeken we samen naar de beste begeleidingsvormen. Daarbij hebben we ondersteuning van de bovenschoolse zorg-expert en externe orthopedagogen en psychologen.
Wat wij precies kunnen doen voor uw zoon of dochter is te vinden in ons schoolondersteuningsprofiel, te vinden onderaan deze pagina.

Deze tekst is een samenvatting van ons schoolondersteuningsprofiel. Voor de exacte informatie verwijzen wij u naar de link onderaan de pagina.

Meer informatie bij de zorgcoördinator of remedial teacher, mevr S. Pot spot@gsf.nl en S. Ponteyn sponteyn@gsf.nl