Goed in ondersteuning

Arc

Er kunnen allerlei oorzaken zijn waardoor het even niet goed gaat op school. Wat er ook aan de hand is, op De Fontein staat de leerling er niet alleen voor. Samen zoeken we een passende oplossing. Soms hebben we de begeleiding zelf in huis, in andere gevallen verwijzen we door.

Een eigen coach

Op De Fontein heeft iedere leerling een coach, die bij problemen het eerste aanspreekpunt is. Vaak heeft een leerling aan een paar gesprekken al genoeg om verder te kunnen. Is er meer nodig, dan kan de coach de hulp van collega’s inroepen. Eens per zes weken buigen alle docenten, die lesgeven aan een klas,  zich samen over dergelijke vragen. Daar komt een aanpak uit voort. Soms gaat een vraag door naar het interne zorgteam dat gericht kan doorverwijzen naar bijvoorbeeld de remedial teacher, schoolmaatschappelijk werker of leerlingbegeleider.  Een enkele vraag gaat door naar het zorgadviesteam, het ZAT, waar ook hulpverleners van buiten de school in zitten.

Leerproblemen

Gelukkig komen de meeste problemen al in een eerder stadium boven tafel. Dankzij goede signalering zijn we er snel bij. Zo worden alle leerlingen in de brugklas met het Cito Volgsysteem getoetst op Nederlands, Engels en wiskunde. Bij tegenvallende resultaten gaan we samen met de betrokken vakdocent(en) op zoek naar oorzaken en oplossingen. Leerlingen met ernstige achterstanden in Nederlands, Engels, wiskunde of rekenen krijgen hulp van de vakdocent en/of de remedial teacher. Aan het begin van de brugklas doen we ook twee taalonderzoeken, naar technisch lezen en schrijven. Eventueel niet ontdekte dyslexie kan hiermee aan het licht komen. Leerlingen met (tweede pagina) dyslexie of dyscalculie krijgen bij toetsen meer tijd en mogen soms een laptop of andere hulpmiddelen gebruiken. Deze afspraken zijn vastgelegd in een handelingsplan.
Heeft een leerling structureel moeite met huiswerk maken, dan kan huiswerkbegeleiding een oplossing zijn. Deze begeleiding wordt (tegen betaling) na schooltijd in ons gebouw aangeboden door het instituut MIQI huiswerkbegeleiding.

Niet lekker in je vel

We onderzoeken ook hoe onze leerlingen zich voelen op school. Aan de hand van een sociogram bekijken we of zij hun draai vinden in de groep. Met een schoolvragenlijst brengen we het welbevinden, de motivatie en het zelfvertrouwen in kaart.  Zit een leerling niet lekker in zijn vel, dan gaat de coach hierover in gesprek. Ook gesprekken met de leerlingbegeleider horen tot de mogelijkheden. Verder verzorgen wij voor leerlingen die dit nodig hebben, trainingen sociale vaardigheden en faalangstreductie.

Speciale ondersteuning

Door ziekte, een handicap of een andere beperking hebben sommige leerlingen speciale ondersteuning nodig. Zij krijgen die van een persoonlijke begeleider binnen school en een in de problematiek gespecialiseerde begeleider van buiten.