Aanmelden tot toelating

Arc

Aanmelden tot toelating van A tot Z

Toelaatbaarheidsverklaring

Voor toelating tot praktijkonderwijs zijn landelijke criteria vastgesteld. Een leerling die voldoet aan deze criteria krijgt een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) praktijkonderwijs. Deze toelaatbaarheidsverklaring wordt afgegeven door het samenwerkingsverband Qinas.

Wanneer komt een leerling in aanmerking voor een toelaatbaarheidsverklaring praktijkonderwijs?

Een leerling komt in aanmerking voor een toelaatbaarheidsverklaring praktijkonderwijs als:

De capaciteiten (uitgedrukt in IQ) tussen 55/60* en 75/80* liggen.

èn

De leerachterstand groter is dan drie jaar op twee van de volgende domeinen:

 • Technisch lezen.
 • Begrijpend lezen.
 • Spelling.
 • Rekenen.

* Wanneer de gemeten IQ-waarde tussen 55-60 en 75-80 ligt, wordt extra goed gekeken of praktijkonderwijs wel de juiste leerroute is.

Bij een IQ-waarde tussen 55-60 kan vso-zml een passender leerroute zijn.

Bij een IQ-waarde tussen 75-80 kan vmbo met lwoo een passender leerroute zijn.

Hoe krijgt de leerling een toelaatbaarheidsverklaring praktijkonderwijs?

De basisschool meldt leerlingen die mogelijk in aanmerking komen voor praktijkonderwijs aan bij de plaatsingsadviescommissie voortgezet onderwijs (PAC-VO) van het samenwerkingsverband Qinas.

De plaatsingsadviescommissie controleert en bespreekt de leerlingdossiers die de basisschool aanlevert.

Als een leerling aan alle voorwaarden voldoet, geeft het samenwerkingsverband een toelaatbaarheidsverklaring af. Qinas stuurt de verklaring naar de ouder(s)/verzorger(s) en een kopie naar de school voor voortgezet onderwijs waar zij hun kind hebben aangemeld.

Wilt u meer weten over deze procedure? Kijk dan hier.

Aanmelden bij de Gooise Praktijkschool

Aanmelden van de leerling bij de Gooise Praktijkschool wordt niet door de basisschool gedaan. Ouder(s)/verzorger(s) moeten hun kind/pupil zelf aanmelden door een volledig ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier bij ons in te leveren. Dit aanmeldingsformulier kunt u hier  downloaden.

Wanneer kunt u uw kind/pupil aanmelden?

De scholen voor voortgezet onderwijs in de Gooi- en Vechtstreek hebben met elkaar afgesproken dat de aanmeldperiode loopt van 05 maart tot 09 maart 2018, 12.00 uur. Aanmeldingsformulieren voor praktijkonderwijs mogen echter eerder worden ingeleverd. Wij nemen aanmeldingsformulieren aan vanaf 07 februari 2018.

Bij aanmeldingsformulieren die vóór 07 februari 2018 naar ons worden verstuurd, wordt de datum van ontvangst gezet op 07 februari 2018.

Alle aanmeldingsformulieren voor schooljaar 2018/2019 moeten uiterlijk 09 maart 2018 bij ons binnen zijn.

Voor zij-instromers (leerlingen die vanuit het voortgezet onderwijs instromen) geldt dat ouder(s)/verzorger(s) vóór 11 mei 2018 het aanmeldingsformulier bij ons moeten hebben ingeleverd. Alleen dan zijn wij in de gelegenheid een zorgvuldige intakeprocedure te doen en kunnen wij hen voor de zomervakantie uitsluitsel geven over plaatsing op de Gooise Praktijkschool.

Wat gebeurt er na ontvangst van het aanmeldingsformulier?

Na ontvangst van het aanmeldingsformulier wordt het volgende gedaan:

Het onderwijskundig rapport en andere relevante informatie worden opgevraagd bij de huidige school van de leerling.

Ouder(s)/verzorger(s) en leerling worden uitgenodigd voor de intake:

 • Een gesprek tussen de leerling en de schoolpsycholoog.
 • Een gesprek tussen de ouder(s)/verzorger(s) en de teamleider.

Er vindt telefonisch of persoonlijk contact plaats met de leerkracht van de school van herkomst.

Bij leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte, is aanvullende informatie nodig om tot een beslissing over plaatsing te komen. Dit kan worden verkregen door aanvullend onderzoek:

 • Observatie op de huidige school van de leerling.
 • Proefdraaien op de Gooise Praktijkschool.

Er wordt een besluit over plaatsing genomen. Dit besluit is afhankelijk van:

 • De uitkomsten van de intake (en eventuele aanvullende informatie).
 • De afgifte van een toelaatbaarheidsverklaring voor praktijkonderwijs door het samenwerkingsverband Qinas.

Leerlingen uit het speciaal basisonderwijs die worden toegelaten, ontvangen een uitnodiging voor een kennismaking met hun mentor en nieuwe klasgenoten. Deze kennismaking vindt plaats op woensdag 11 juli 2018 en duurt van 13:30 uur tot 15:30 uur

Wanneer hoort u of uw kind/pupil kan worden geplaatst?

Wij streven ernaar om binnen zes weken na ontvangst van het aanmeldingsformulier een besluit te nemen over de toelating van een leerling. Bij ingewikkelde situaties kan dit tien weken duren. Is er dan nog geen duidelijkheid, dan krijgt de leerling een tijdelijke plaats op de school in afwachting van een definitieve oplossing.

De toelatingscommissie van de school kan de volgende besluiten nemen:

 • Toelaatbaar.
 • Toelaatbaar mits een toelaatbaarheidsverklaring praktijkonderwijs wordt afgegeven.
 • Toelaatbaar mits er plaats is. De leerling komt op de wachtlijst.
 • Niet toelaatbaar. De leerling wordt niet toegelaten tot de Gooise Praktijkschool en krijgt een verwijzingsadvies voor een andere school.

Toelatingscriteria

Wij laten alleen die leerlingen toe die tussen de 12 jaar en 18 jaar oud zijn, een toelaatbaarheidsverklaring praktijkonderwijs hebben en die passen binnen de begeleidingsmogelijkheden van de school. Deze staan beschreven in het schoolondersteuningsprofiel. Dit schoolondersteuningsprofiel is hier te downloaden.

De Gooise Praktijkschool is de enige school voor praktijkonderwijs in de regio Gooi- en Vechtstreek. Leerlingen die in deze regio wonen moeten daarom bij plaatsing voorrang krijgen op leerlingen uit andere regio’s.

Leerlingen die buiten de regio Gooi- en Vechtstreek wonen, komen op de wachtlijst en horen uiterlijk in de eerste week van juni of ze geplaatst kunnen worden op onze school.

Als er meer leerlingen worden aangemeld dan de school kan plaatsen, wordt geselecteerd op de volgende criteria:

 • Broer of zus op school.
 • Plaats van herkomst.
 • Volgorde van aanmelden.

Tot de regio Gooi- en Vechtstreek horen de gemeenten: Blaricum, Bussum, Eemnes, Hilversum, Huizen, Laren, Muiden, Naarden, Weesp en Wijdemeren.

Ons oordeel over het kunnen voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van de leerling baseren wij op de informatie van ouders en van de afleverende school die beschreven staat in het onderwijskundig rapport. Ook de informatie uit de gesprekken met ouders, kind, afleverende school en eventueel aanvullend onderzoek wordt hierin meegenomen.

 

Klik hier voor aanmelden tot toelating in het kort.

Meer weten? Neem dan contact op met:

mw. E. Kappert

mw. E. Kappert

Schoolpsycholoog
mw. D. Pikker

mw. D. Pikker

Docent leerlingzaken