Kwaliteit en resultaten

Arc

Kwaliteit en resultaten

Kwaliteitszorg

De Gooise Praktijkschool doet mee aan het kwaliteitstraject Stimulans (PrOZo!). Dit is een tevredenheidsonderzoek dat bestaat uit digitale vragenlijsten. Deze leggen we elk schooljaar voor aan de leerling, ouder(s)/verzorger(s) en iedereen die op school werkt. De aandachtspunten die daaruit naar voren komen, nemen we op als activiteiten in het jaarplan van het volgende schooljaar. Ook de aanbevelingen uit inspectiebezoeken en collegiale visitaties worden in het jaarplan opgenomen.

Uitstroommonitor en Volgmodule

Wij gebruiken de Uitstroommonitor van het Landelijk Werkverband Praktijkonderwijs om te laten zien in hoeverre het ons lukt onze leerlingen te plaatsen op de arbeidsmarkt of in het vervolgonderwijs. Tot twee jaar nadat de leerling de school heeft verlaten gaan we na of de leerling nog steeds op een plek zit die past bij zijn/haar mogelijkheden. Dit noteren we in de Volgmodule.

Kwalificatie

Hebben leerlingen het onderwijsprogramma op school doorlopen, dan ontvangen ze een Getuigschrift Praktijkonderwijs. Met dit getuigschrift zijn ze vrijgesteld van de kwalificatieplicht.  Kwalificatieplicht betekent dat de leerling leerplichtig is tot zijn/haar 18de verjaardag, tenzij er een startkwalificatie is gehaald.

De leerling kan bij ons op school ook een landelijk erkend branchecertificaat halen en/of een diploma op MBO niveau 1. Deze diploma’s mogen wij niet zelf toekennen, daarom werken we samen met daartoe bevoegde MBO-opleidingen en brancheorganisaties.

Na de Gooise Praktijkschool

De meeste leerlingen stromen via hun stage door naar een reguliere arbeidsplek. Een groot deel van hen combineert werken en leren door de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) te gaan doen op een MBO-opleiding.

Een kleiner aantal leerlingen gaat een vervolgopleiding doen op een MBO-opleiding. Dit is de beroepsopleidende leerweg (BOL). Onze leerlingen stromen in het MBO meestal in bij de Entree-opleiding (niveau-1). In dat jaar wordt na vier maanden gekeken of de leerling in staat is om niveau 2 te halen. Als de leerling het kan, dan mag de leerling na de entree-opleiding doorstromen naar een opleiding op niveau 2. Als het niet lukt, stroomt de leerling na de entree-opleiding uit naar werk.

Enkele leerlingen van onze school stromen uit naar een beschermde werkplek of dagbesteding.
Voorbeelden van bedrijven/organisaties waar onze leerlingen gaan werken:

  • Bouw- en schildersbedrijven
  • Verzorgingstehuizen
  • Grootkeukens
  • Autobedrijven
  • Winkels
  • Hoveniersbedrijven

Soms gaan leerlingen naar een andere school voordat ze het hele onderwijsprogramma hebben gedaan. Dat kan komen doordat een andere leerroute toch beter bij hen blijkt te passen, bijvoorbeeld het leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) of het voortgezet speciaal onderwijs (VSO).

Opbrengsten in beeld

Op de website Scholen op de kaart staat informatie over het beleid, de kwaliteit en de resultaten van onze school.