Leerlingbegeleiding

Arc

Leerlingbegeleiding

Alle leerlingen op onze school hebben begeleiding nodig, omdat leren niet vanzelf gaat.

Het volgende vinden we daarbij belangrijk:

  • Een veilige leeromgeving.
  • De leerling is de maat.
  • Deskundige ondersteuning.

Een veilige leeromgeving

Goed leren is alleen mogelijk in een omgeving waar leerlingen zich prettig voelen en zichzelf kunnen zijn. We respecteren dat we van elkaar verschillen. We verwachten dat iedereen eraan meewerkt dat het gezellig en veilig is op onze school.

De advisor is degene die volgt hoe het met de leerling gaat en is het eerste aanspreekpunt voor leerling en ouder(s)/verzorger(s). De leerling begint en eindigt elke schooldag in de eigen advisory bij de advisor tijdens de coaching-in en de coaching-out.

De leerling is de maat

‘De leerling is de maat’ betekent dat we rekening houden met verschillen. Voor elke leerling wordt daarom een individueel ontwikkelingsplan (IOP) opgesteld. Daarnaast wordt er ook een ontwikkelingsperspectief (OPP) opgesteld. Er wordt ingeschat wat de uitstroombestemming zal zijn.

Er wordt afgesproken welke ondersteuning en begeleiding de leerling nodig heeft om die te bereiken. Het ontwikkelingsperspectief wordt twee keer per schooljaar besproken met leerling en ouders en waar nodig bijgesteld.

De advisor legt alle documenten en gesprekken vast in het leerlingvolgsysteem Presentis.

De advisor heeft regelmatig een coachingsgesprek met de leerling. Daarin wordt afgesproken aan welke competenties en leerdoelen de leerling gaat werken en hoe de leerling dat gaat doen. Dit wordt opgenomen in het IOP. De leerling houdt de competenties bij in een werkmap. Behaalde competenties worden bewaard in een portfolio.

De leerling krijgt onderwijs dat zo goed mogelijk is afgestemd op zijn/haar mogelijkheden en begeleidingsbehoefte. Hoe langer een leerling op school is, hoe individueler het programma kan worden. Dit hangt af van de richting die de leerling op wil.

Deskundige ondersteuning

Iedereen die bij ons op school werkt, heeft geleerd om te gaan met leer- en gedragsproblemen. Daarnaast is er een zorgteam die alle docenten advies geeft en ondersteunt. Het zorgteam kan nader onderzoek doen en doorverwijzen naar hulpverlenende instanties als dat nodig is.

Het zorgteam bestaat uit:

De docent leerlingzaken; mw. D. Pikker

De interne zorgcoördinator; mw. N. Wijbrandts

De docent zorgteam; dhr. C. Weismuller

De schoolpsycholoog; mw. E. Kappert

De schoolmaatschappelijk werker van MEE; mw. J. Zandt.

Het zorgteam bespreekt elke week met de teamleider welke leerlingen extra begeleiding nodig hebben. Wanneer dat nodig is, wordt specialistische hulp ingezet. Op school kunnen we het volgende bieden:

  • Gesprekstraining/taaltraining

In deze training wordt geleerd de mondelinge taalvaardigheid te verbeteren zodat de leerling zich op school, daarbuiten en straks op de werkplek beter kan uiten. De training wordt gegeven door onze logopediste, mw. Branderhorst.

  • Sociale Vaardigheidstraining (SOVA)

Bij SOVA leert de leerling onder andere goed om te gaan met anderen, hoe hij/zij vrienden kan maken en hoe ruzies het beste kunnen worden opgelost. De lessen worden elke week door twee docenten gegeven in kleine groepjes.

  • Weerbaarheidstraining

Bij deze training leert de leerling steviger in zijn/haar schoenen te staan. De leerling werkt aan individuele doelen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat de leerling meer voor zichzelf moet leren opkomen of juist moet leren om rustig te blijven in moeilijke situaties. De training vindt plaats in de gymzaal.

  • Extra hulp bij taal of rekenen

Als de leerling extra hulp bij Nederlands of rekenen nodig heeft, kan hij/zij in aanmerking komen voor Remedial Teaching of NT2. Deze extra hulp vindt plaats in kleine groepjes.

  • Motorische Remedial Teaching (MRT)

Met motorische remedial teaching helpen we de leerling om:

-meer plezier te krijgen in gymlessen en op het schoolplein;

-meer zelfvertrouwen te krijgen in bewegingssituaties.

Elk schooljaar bespreken we of we in samenwerking met MEE ook andere trainingen of begeleiding aan kunnen bieden. In schooljaar 2017/2018 hebben wij het volgende aanbod:

  • Smart met geld

Een training op school waarbij leerlingen beter leren omgaan met geld.

Leerlingbesprekingen

Leerlingen die opvallen door hun gedrag of leerproblemen worden elke vier weken besproken tijdens het leerteamoverleg. Alle docenten van een leerteam zijn daarbij aanwezig. Soms neemt de advisor daarna contact op met een van de leden van het zorgteam. Twee keer per jaar bespreekt de advisor al zijn/haar leerlingen met het zorgteam.

De leden van het zorgteam werken samen met verschillende hulpverleners, zoals een schoolarts en een leerplichtambtenaar. Ook de jeugdagent is betrokken bij de school. School en (hulpverlenende) instanties samen vormen het zorgafstemmingsteam (ZAT). Dit zorgafstemmingsteam komt één keer in de zes weken bij elkaar. Leerlingen voor wie een hulpverleningstraject is uitgezet en leerlingen die daarvoor in aanmerking lijken te komen, worden daarin besproken. Schoolinterne leerlingbegeleiding en externe hulpverlening worden op deze manier goed op elkaar afgestemd.