Leerlingbegeleiding

Arc

Leerlingbegeleiding

Onze leerlingbegeleiding heeft 3 uitgangspunten.

  1. Een veilige leeromgeving.
  2. De leerling is de maat.
  3. Deskundige ondersteuning.

Een veilige leeromgeving

Leerlingen kunnen alleen goed leren in een omgeving waarin ze zich prettig voelen en zichzelf kunnen zijn. Op de Gooise Praktijkschool respecteren we dat we van elkaar verschillen. We verwachten dat iedereen eraan meewerkt dat het gezellig en veilig is op school.

De advisors volgen hoe het met de leerlingen in hun advisory gaat. De advisor is ook het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouder(s)/verzorger(s). Leerlingen beginnen en eindigen elke schooldag met hun advisor in de advisory, tijdens de coaching-in en de coaching-out.

De leerling is de maat

‘De leerling is de maat’ betekent dat we het onderwijs zo goed mogelijk afstemmen op de mogelijkheden en begeleidingsbehoeften van de leerling.

Voor elke leerling wordt een individueel ontwikkelingsplan (IOP) opgesteld en een ontwikkelingsperspectief (OPP) geformuleerd. Er wordt een inschatting gemaakt van de uitstroombestemming van de leerling en de benodigde ondersteuning en begeleiding. 

Iedere advisor houdt nauw contact met alle leerlingen. Dit doet de advisor middels coachgesprekken, tijdens en na schooltijd. Daarin wordt afgesproken aan welke competenties en leerdoelen de leerling gaat werken. Dit wordt vastgelegd in het IOP. Alle bewijzen van wat een leerling doet en leert, worden verzameld in een portfolio. De advisor legt alle documenten en gesprekken vast in het leerlingvolgsysteem Presentis.

Minimaal 1 keer per schooljaar wordt het ontwikkelingsperspectief besproken en waar nodig bijgesteld. Dit gebeurt in een gesprek tussen de advisor, de leerling en de ouder(s)/verzorger(s). In de loop van de schoolloopbaan kan het programma van een leerling steeds individueler worden, afhankelijk van de gekozen richting.

Deskundige ondersteuning

Iedereen die op de Gooise Praktijkschool werkt, kan omgaan met leer- en gedragsproblemen. Daarnaast is er een zorgteam dat advisors en docenten advies geeft en ondersteunt:

Teamleider onderbouw; mw. D. Pikker

De interne zorgcoördinator; dhr. G. Hald

De docent zorgteam; dhr. C. Weismuller

De schoolpsycholoog; mw. E. Kappert

Het zorgteam bespreekt elke week welke leerlingen extra begeleiding nodig hebben. Zo nodig kan het zorgteam nader onderzoek doen en doorverwijzen naar specialistische hulp.

Op school bieden we de volgende ondersteuning aan:

  • Gesprekstraining/taaltraining

Leerlingen verbeteren hun mondelinge taalvaardigheid, zodat ze zich op school, daarbuiten en straks ook op de werkplek beter kunnen uiten. 

  • Sociale Vaardigheidstraining (SOVA)

Leerlingen leren met anderen omgaan, vrienden maken en ruzies oplossen en nog veel meer. De lessen worden elke week in kleine groepjes gegeven door 2 docenten. 

  • Weerbaarheidstraining

Leerlingen leren steviger in hun schoenen te staan. Ze werken aan individuele doelen zoals voor zichzelf opkomen of rustig blijven in moeilijke situaties. 

  • Extra hulp bij taal of rekenen

Leerlingen krijgen in kleine groepjes Remedial Teaching of Nederlands als tweede taal. 

  • Motorische Remedial Teaching (MRT)

Leerlingen krijgen meer plezier in gymlessen en op het schoolplein en ontwikkelen meer zelfvertrouwen in bewegingssituaties.

Leerlingbesprekingen

Leerlingen die opvallen door gedrag of leerproblemen, worden besproken tijdens het kernteam overleg. Dit vindt elke 4 weken plaats en alle docenten van een kernteam zijn daarbij aanwezig. Soms neemt de advisor daarna contact op met een van de leden van het zorgteam. Twee keer per jaar bespreekt iedere advisor al zijn of haar leerlingen met het zorgteam.

De leden van het zorgteam werken samen met verschillende hulpverleners, zoals een jeugdarts en een leerplichtambtenaar. Ook de jeugdagent is betrokken bij de school. School en (hulpverlenende) instanties samen vormen het zorgafstemmingsteam (ZAT), dat één keer in de 6 weken bij elkaar komt. Daar worden leerlingen besproken voor wie een hulpverleningstraject is uitgezet en leerlingen die daarvoor in aanmerking lijken te komen. Zo stemmen we schoolinterne leerlingbegeleiding en externe hulpverlening goed op elkaar af.