Kernwaarden

Arc

De missie van de GSF heeft in essentie veel te maken met onze grondslag; een grondslag die gemeenschappelijk is voor alle GSF-scholen. Op basis van deze grondslag stellen we een aantal waarden centraal. In ons professionele gedrag laten we ons leiden door de volgende kernwaarden:

 1. Vertrouwen en Optimisme:
je hebt de ambitie om je capaciteiten te ontplooien
je kunt verantwoordelijkheid (leren) dragen
je krijgt ruimte om nieuwsgierig te zijn en te onderzoeken

 

 2. Relatie en Dialoog:
je gaat bindingen aan: met de ander en met de omgeving
je draagt bij aan een open en eerlijk klimaat
je geeft ruimte voor opvattingen van anderen
je lost problemen op door deze te benoemen en te bespreken

 

 3. Respect en Veiligheid:
je wordt gekend en doet ertoe
je mag je kwetsbaar opstellen
je bent integer

 

 4. Professionaliteit en Leiderschap (van onze collega’s)
je hebt de ambitie leerlingen te ondersteunen bij hun ontwikkeling naar volwassenheid
je stelt hoge standaarden in je functioneren: in je vak en in de samenwerking met collega’s, ouders en leerlingen
je stelt je ondernemend op, in een open cultuur, in het vertrouwen dat daarin ieder optimaal tot zijn recht komt en handelt in het belang van de school
je durft verantwoordelijkheid te nemen en legt verantwoording af

 

Deze kernwaarden zijn leidend in ons gedrag en in onze omgang met elkaar maar ook bij onze voortdurende bezinning op hetgeen wij leerlingen meegeven voor hun toekomst. Deze bezinning is gewenst gezien het hoge tempo van veranderingen in de samenleving.

 

Besturingsfilosofie

De GSF is een professionele organisatie waarin acht ambitieuze scholen samenwerken. Iedere school geeft op eigen wijze vorm aan uitdagend en betekenisvol onderwijs. Alles is erop gericht het onderwijsproces goed te laten verlopen. Scholen, Onderwijs Ondersteunende Dienst en het College van Bestuur (CvB) hebben daarin elk een eigen verantwoordelijkheid en taak. Onze besturingsfilosofie is samen te vatten in vijf R’en.

 

Richting: het CvB bepaalt het kader en de koers van de GSF en streeft hierbij naar een breed draagvlak. Het strategisch beleidsplan geeft richting aan de schoolplannen.

 

Ruimte: scholen hebben de ruimte om op eigen wijze invulling te geven aan deze koers en leggen hierover verantwoording af aan het CvB.

 

Resultaat: we werken opbrengstgericht. Het CvB beschrijft in het strategisch beleidsplan doelen en beoogde resultaten, die in het schoolplan op schoolniveau worden uitgewerkt.

 

Realistisch: de doelen die we stellen, zijn ambitieus en haalbaar. Scholen ontwikkelen zich in hun eigen tempo.

 

Reflectie: we werken volgens de plan-do-check-act cyclus. We verankeren wat goed is. We pakken verbeterpunten aan.