De medezeggenschapsraad (MR)

Arc

Meepraten over het schoolbeleid kan via de medezeggenschapsraad. Zowel scholen voor basisonderwijs als scholen voor voortgezet onderwijs zijn verplicht om een medezeggenschapsraad te hebben.

Wat doet de medezeggenschapsraad?
De MR vertegenwoordigt personeelsleden en ouders en behartigt hun belangen. De MR praat en denkt mee met het schoolbestuur over de inhoud en de uitvoering van het onderwijs op school. Bijvoorbeeld over: schooltijden , vakanties, lesmethodes, ouderbijdrage, onderwijskundig beleid, begroting, personeelsformatie, huisvesting, veiligheid, schoolplan.

In de GMR wordt de school ook vertegenwoordigd door een docent, leerling en ouder. Dit is in het algemeen ook iemand die lid is van de MR.

Hoe werkt de medezeggenschap?

We vergaderen iedere 2 maanden met het schoolbestuur.
Het schoolbestuur moet ieder belangrijk besluit over schoolse zaken voorleggen aan de MR. Daarnaast heeft de MR ook het recht om het bestuur (ongevraagd) advies te geven. De MR heeft instemmingsrecht en adviesrecht.

Instemmingsrecht
Met sommige besluiten van het bestuur moet de MR instemmen. Bijvoorbeeld:
schoolplan, schoolgids, schoolreglement, ouderbijdrage, lessentabel, jaaragenda.
Zonder instemming van de MR kan het bestuur geen besluit nemen.

Adviesrecht
Voor andere besluiten moeten het schoolbestuur en de directie advies vragen aan de MR. Vaak gaat het dan over plannen die het bestuur of de directie met de school heeft. Bijvoorbeeld: aanstelling en ontslag van personeel.
Het bestuur en de directie hoeven het advies van de MR niet over te nemen. Maar ze moeten wel serieus reageren op het standpunt van de MR.

Wet medezeggenschap
Alle rechten van de medezeggenschapsraad staan in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS). Deze wet geldt voor alle scholen en alle schooltypen, behalve voor scholen in het hoger onderwijs.


Samenstelling van de MR

De MR van het A. Roland Holst College bestaat uit 12 leden:
– 6 leden door en uit het personeel worden gekozen
– 3 leden door en uit de ouders worden gekozen
– 3 leden door en uit de leerlingen worden gekozen

Bezetting MR  
   
Personeels geledingOuder geledingLeerling geleding
Daan Thomas (voorzitter MR)Gert-Jan WijmanPien
Edith Volkering (secretaris)Ithar da CostaKris
Gé RemmersHans van der SlootNiels
Fred Holdinga  
Peter Boonstra  
Anne-Mat de Koning  

Wet medezeggenschap op scholen

Agenda en besluiten

MR verslagen