Financiën

Arc

Schoolboeken
De overheid heeft bepaald dat een aantal leermiddelen kosteloos door school worden verstrekt, de zgn. gratis schoolboeken. Hieronder vallen alle leerboeken, werkboeken en examenbundels.

Echter, er zijn ook wat uitzonderingen. Sommige materialen zijn namelijk wel verplicht, maar niet gratis, omdat deze ook privé gebruikt kunnen worden, dan wel persoonsgebonden zijn, zoals: atlas, woordenboek en agenda. Ook rekenmachines, sportkleding, gereedschap, schriften, multomap, pennen en dergelijke zijn voor eigen rekening. Het aanschaffen hiervan doet u zelf of via onze schoolboekenleverancier Iddink.

Bestellen van boeken en betalen van diensten
Uw kind heeft inmiddels via Iddink precieze informatie ontvangen over de manier waarop u digitaal de boeken kunt bestellen.

Het leerlingnummer wordt voor de start van het brugjaar verstrekt door onze leerlingadministratie. Dit nummer behoudt de leerling, zolang het hier op school zit.

Inleveren boeken huidig schooljaar
Over het inleveren van de boeken van het huidige schooljaar ontvangt u ook mail via Iddink.

Ouderbijdrage
De factuur voor de jaarlijkse ouderbijdragen ontvangt u via Iddink. De factuur ouderbijdrage bestaat uit 3 gedeelten: de basisbijdrage, afdelingsgebonden kosten en overige kosten.

•Basisbijdrage
Het A. Roland Holst College wil meer bieden dan alleen het behalen van een diploma. Jaarlijks organiseren we tal van activiteiten, waarvoor we u een basisbijdrage van €100,= vragen.

Voorbeelden van deze activiteiten zijn: een jaarlijks mentorklas uitje, Kerst en eindejaars bijeenkomsten en activiteiten tijdens onze projectdagen de z.g. Roland Holst dagen. Voor deze activiteiten wordt geen specifieke bijdrage gevraagd binnen de afdelingsgebonden kosten.
Naast de directe kosten voor deze activiteiten, besteden wij de vrijwillige ouderbijdrage ook aan de extra ​kosten die we maken om alle activiteiten buiten de lessen om te coördineren en te begeleiden.

•Afdelingsgebonden kosten
Iedere jaarlaag heeft een aantal diensten, die de school zinvol en wenselijk vindt en waaraan kosten verbonden zijn. De specificatie van deze afdelingsgebonden kosten vindt u onderaan deze website, onder het kopje kostenoverzicht 2021-2022.

•Overige kosten
Leerlingen kunnen apart op de boekenlijst van Iddink aangeven of ze een kluisje willen huren op school. De regels en procedure omtrent het huren van een kluisje vindt u ook terug onderaan deze website onder het kopje kostenoverzicht 2021-2022.

Middels een Modelovereenkomst geeft u Iddink toestemming de Ouderbijdragen direct bij u te mogen verhalen en incasseren. Deze modelovereenkomst is hieronder terug te lezen.

n.b. Deelname aan de werkweken in de bovenbouw staan niet vermeld op de factuur ouderbijdragen via Iddink, maar wordt rechtstreeks door school bij u in rekening gebracht. U krijgt hierover t.z.t. een apart schrijven via school.

Schoolfonds

Het Schoolfonds is een fonds waar ouders op vrijwillige basis aan bijdragen. Vanuit het Schoolfonds worden zaken mogelijk gemaakt en activiteiten georganiseerd die niet vanuit reguliere middelen gefinancierd kunnen worden, maar die wél een meerwaarde hebben voor de school en de leerlingen. Het Schoolfonds wordt door de ouders bekostigd. Tijdens het bestellen van de boeken op de website van Iddink kunt u jaarlijks een bijdrage leveren. 

In het schooljaar 2020-2021 is vanuit het Schoolfonds het volgende georganiseerd: 

  • Roland Holst-hoodies voor alle leerlingen (én komende brugklassers!)
  • Cadeaubon voor de leraren en het niet-onderwijzend personeel, als dank voor hun extra inzet in de lastige Corona-periode
  • Uitnodiging van Jozef Oubelkas, inspirerend spreker voor de eindexamenkandidaten  (In verband met Corona dit jaar een digitale inspirator!)
  • Voor de 1e en 2e klassers een workshop van Lab of Life tijdens de Roland Holst-dag
  • Een online ouderavond over Digital Awareness
  • Een klein deel van het Schoolfonds is dit jaar naar individuele leerlingen gegaan, die zelf onvoldoende middelen hebben om de schoolkosten te dragen. 

Het Schoolfonds wordt beheerd door de Ouderraad. Maar de uitgaven ten behoeve van individuele leerlingen worden door de schooldirectie bepaald. 

Als u een Corona-proof, leuk, leerzaam, cultureel, sportief -of wat voor idee dan ook- heeft, dat bijdraagt aan een goede school voor de leerlingen, kunt u een beroep doen op het Schoolfonds. U kunt uw aanvraag sturen naar de Ouderraad: arhc-ouderraad2@gsf.nl

Met uw bijdrage aan het Schoolfonds kunnen wij doorgaan met extra zaken, die de school nou juist extra mooi en bijzonder maken, te bekostigen. 

Bij voorbaat dank! 

Overige informatie

De Ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. Wel is het zo dat u zich verplicht tot betaling wanneer er een dienst van de school wordt afgenomen. Zie hiervoor ook de modelovereenkomst.

De school kan in individuele gevallen overgaan tot reductie- of kwijtschelding van (een gedeelte van) de Ouderbijdrage. Ouders die niet in staat zijn om de ouderbijdrage te voldoen, kunnen contact opnemen met de teamleider of de administratie van school en overleggen wat de mogelijkheden zijn. Ook zijn er diverse ondersteuningsfondsen, die u kunt aanschrijven, wanneer u financiële hulp kunt gebruiken. Deze kunt u ook hieronder terugvinden.

Al datgene wat in deze brief is opgenomen, is tot stand gekomen met instemming van de Ouderraad en de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad van het ARHC.

Hopelijk bent u hiermee voldoende geïnformeerd over de gang van zaken rond de schoolboeken en de ouderbijdragen. Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben, dan kunt u zich wenden tot de coördinator van de schoolboeken en ouderbijdragen, mevrouw I. Enkelaar via ienkelaar@gsf.nl.

A. Roland Holst College
René Karman, rector

Ongevallenverzekering
Het schoolbestuur heeft een collectieve ongevallenverzekering afgesloten voor alle leerlingen van de school. Verzekerd zijn ongevallen waarbij leerlingen lichamelijk letsel oplopen, wat voor letsel dat ook is. De polis bevat de volgende maximumuitkeringen:

€ 2.500.- medische kosten
€ 2.500,- tandheelkundige kosten
€ 100.000,- bij algehele blijvende invaliditeit. Bij gedeeltelijke invaliditeit wordt een percentage van deze som uitgekeerd. Dit staat in de polis omschreven.
€ 10.000,- bij overlijden

Bij een ongeval zijn ook verzekerd, tot maximaal € 125,- per ongeval: bril, kleding en studiemateriaal indien dit persoonlijk eigendom is van de leerling. Deze schade wordt alleen vergoed als na het ongeval een arts is geraadpleegd. De verzekering dekt geen schade aan eigendommen, indien en voor zover u die schade bij een andere verzekering kunt claimen. Van de verzekering van de school kan dan alleen het eigen risicobedrag worden teruggevraagd.

Voor uitstapjes/stages sluit de school ook verzekeringen af. De leerlingen zijn daardoor verzekerd tijdens excursies, schoolreizen, buitenschoolse weken en dergelijke. Dit geldt zowel in als buiten Nederland. Een voorwaarde is wel dat het gaat om activiteiten onder toezicht van de school.

Een ongeval moet u binnen 24 uur melden bij de schooladministratie. Die kan dan tijdig zorgen voor de afhandeling. U kunt bij de administratie een schadeformulier halen. Dit moet u direct invullen en weer inleveren.

Als melding binnen 24 uur niet mogelijk is (gesloten zijn van de administratie vanwege vakantie, weekend), dan kunt u het ongeluk ook later melden. Dat moet dan wel zo spoedig mogelijk. Bij een ongeluk in het buitenland is het verstandig de SOS Alarmcentrale (0031 20 65 15 151) te bellen. Dan hebt u het ongeval officieel gemeld. Ook kan de Alarmcentrale u adviseren over wat er moet gebeuren: denk aan vervoer terug naar Nederland of ziekenhuisopname.

Aansprakelijkheidsverzekering tijdens stage 

Het schoolbestuur heeft een verzekering afgesloten voor schade die leerlingen tijdens hun stage aan anderen toebrengen. De school is verzekerd voor maximaal € 12.500,- per geval, met een eigen risico van € 250,- voor de leerling. Het kan gaan om schade aan eigendommen en aan personen. Voor de stage moet wel een stageovereenkomst afgesloten worden.

Het Kindpakket 2020 is voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen. Met het Kindpakket wil de gemeente Hilversum ervoor zorgen dat alle kinderen kansrijk kunnen opgroeien.
Klik hier voor meer informatie.