Financiën

Arc

Schoolboeken
De overheid heeft bepaald dat een aantal leermiddelen kosteloos door school worden verstrekt, de zgn. gratis schoolboeken. Hieronder vallen alle leerboeken, werkboeken en examenbundels.

Echter, er zijn ook wat uitzonderingen. Sommige materialen zijn namelijk wel verplicht, maar niet gratis, omdat deze ook privé gebruikt kunnen worden, dan wel persoonsgebonden zijn, zoals: atlas, woordenboek en agenda. Ook rekenmachines, sportkleding, gereedschap, schriften, multomap, pennen en dergelijke zijn voor eigen rekening. Het aanschaffen hiervan doet u zelf of via onze schoolboekenleverancier Iddink.

Bestellen van boeken en betalen van diensten
Uw kind heeft inmiddels via Iddink precieze informatie ontvangen over de manier waarop u digitaal de boeken kunt bestellen.

Het leerlingnummer wordt voor de start van het brugjaar verstrekt door onze leerlingadministratie. Dit nummer behoudt de leerling, zolang het hier op school zit.

Inleveren boeken huidig schooljaar
Over het inleveren van de boeken van het huidige schooljaar ontvangt u ook mail via Iddink.

Ouderbijdrage
De factuur voor de jaarlijkse ouderbijdragen ontvangt u via Iddink. De factuur ouderbijdrage bestaat uit 3 gedeelten: de basisbijdrage, afdelingsgebonden kosten en overige kosten.

•Basisbijdrage
Het A. Roland Holst College wil meer bieden dan alleen het behalen van een diploma. Jaarlijks organiseren we tal van activiteiten, waarvoor we u een basisbijdrage van €100,= vragen.

Voorbeelden van deze activiteiten zijn: een jaarlijks mentorklas uitje, Kerst en eindejaars bijeenkomsten en activiteiten tijdens onze projectdagen de z.g. Roland Holst dagen. Voor deze activiteiten wordt geen specifieke bijdrage gevraagd binnen de afdelingsgebonden kosten.
Naast de directe kosten voor deze activiteiten, besteden wij de vrijwillige ouderbijdrage ook aan de extra ​kosten die we maken om alle activiteiten buiten de lessen om te coördineren en te begeleiden.
 
 

•Afdelingsgebonden kosten
Iedere jaarlaag heeft een aantal diensten, die de school zinvol en wenselijk vindt en waaraan kosten verbonden zijn. De specificatie van deze afdelingsgebonden kosten vindt u onderaan deze website, onder het kopje kostenoverzicht 2021-2022.

•Overige kosten
Leerlingen kunnen apart op de boekenlijst van Iddink aangeven of ze een kluisje willen huren op school. De regels en procedure omtrent het huren van een kluisje vindt u ook terug onderaan deze website onder het kopje kostenoverzicht 2021-2022.

Middels een Modelovereenkomst geeft u Iddink toestemming de Ouderbijdragen direct bij u te mogen verhalen en incasseren. Deze modelovereenkomst is hieronder terug te lezen.

n.b. Deelname aan de werkweken in de bovenbouw staan niet vermeld op de factuur ouderbijdragen via Iddink, maar wordt rechtstreeks door school bij u in rekening gebracht. U krijgt hierover t.z.t. een apart schrijven via school.

Schoolfonds

Het Schoolfonds is een fonds waar ouders op vrijwillige basis aan bijdragen. Vanuit het Schoolfonds worden zaken mogelijk gemaakt en activiteiten georganiseerd die niet vanuit reguliere middelen gefinancierd kunnen worden, maar die wél een meerwaarde hebben voor de school en de leerlingen. Het Schoolfonds wordt door de ouders bekostigd. In het begin van het nieuwe schooljaar ontvangt u een verzoek om een bijdrage te leveren. 

In het schooljaar 2021-2022 is vanuit het Schoolfonds het volgende georganiseerd: 

  • Voetbaltafels in de aula’s en een tafeltennistafel 
  • Grote picknicktafels buiten
  • Inspirerende ouderavond met Play-Back 
  • Bijdrage om de diploma-uitreiking van eindexamenkandidaten op te luisteren
  • Een deel van het Schoolfonds is dit jaar naar individuele leerlingen gegaan, die zelf onvoldoende middelen hebben om de schoolkosten te dragen. 

Het Schoolfonds wordt beheerd door de Ouderraad. Maar de uitgaven ten behoeve van individuele leerlingen worden door de schooldirectie bepaald. 

Als u een leuk, leerzaam, cultureel, sportief -of wat voor idee dan ook- heeft, dat bijdraagt aan een goede school voor de leerlingen, kunt u een beroep doen op het Schoolfonds. U kunt uw aanvraag sturen naar de Ouderraad: arhc-ouderraad2@gsf.nl

Met uw bijdrage aan het Schoolfonds kunnen wij doorgaan met extra zaken, die de school nou juist extra mooi en bijzonder maken, te bekostigen.

Bij voorbaat dank! 

Overige informatie

De Ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. Wel is het zo dat u zich verplicht tot betaling wanneer er een dienst van de school wordt afgenomen. Zie hiervoor ook de modelovereenkomst.

De school kan in individuele gevallen overgaan tot reductie- of kwijtschelding van (een gedeelte van) de Ouderbijdrage. Ouders die niet in staat zijn om de ouderbijdrage te voldoen, kunnen contact opnemen met de teamleider of de administratie van school en overleggen wat de mogelijkheden zijn. Ook zijn er diverse ondersteuningsfondsen, die u kunt aanschrijven, wanneer u financiële hulp kunt gebruiken. Deze kunt u ook hieronder terugvinden.

Al datgene wat in deze brief is opgenomen, is tot stand gekomen met instemming van de Ouderraad en de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad van het ARHC.

Hopelijk bent u hiermee voldoende geïnformeerd over de gang van zaken rond de schoolboeken en de ouderbijdragen. Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben, dan kunt u zich wenden tot de coördinator van de schoolboeken en ouderbijdragen, mevrouw I. Enkelaar via ienkelaar@gsf.nl.

A. Roland Holst College
René Karman, rector

Ongevallenverzekering
Het schoolbestuur heeft een collectieve ongevallenverzekering afgesloten voor alle leerlingen van de school. Verzekerd zijn ongevallen waarbij leerlingen lichamelijk letsel oplopen, wat voor letsel dat ook is. De polis bevat de volgende maximumuitkeringen:

€ 2.500.- medische kosten
€ 2.500,- tandheelkundige kosten
€ 100.000,- bij algehele blijvende invaliditeit. Bij gedeeltelijke invaliditeit wordt een percentage van deze som uitgekeerd. Dit staat in de polis omschreven.
€ 10.000,- bij overlijden

Bij een ongeval zijn ook verzekerd, tot maximaal € 125,- per ongeval: bril, kleding en studiemateriaal indien dit persoonlijk eigendom is van de leerling. Deze schade wordt alleen vergoed als na het ongeval een arts is geraadpleegd. De verzekering dekt geen schade aan eigendommen, indien en voor zover u die schade bij een andere verzekering kunt claimen. Van de verzekering van de school kan dan alleen het eigen risicobedrag worden teruggevraagd.

Voor uitstapjes/stages sluit de school ook verzekeringen af. De leerlingen zijn daardoor verzekerd tijdens excursies, schoolreizen, buitenschoolse weken en dergelijke. Dit geldt zowel in als buiten Nederland. Een voorwaarde is wel dat het gaat om activiteiten onder toezicht van de school.

Een ongeval moet u binnen 24 uur melden bij de schooladministratie. Die kan dan tijdig zorgen voor de afhandeling. U kunt bij de administratie een schadeformulier halen. Dit moet u direct invullen en weer inleveren.

Als melding binnen 24 uur niet mogelijk is (gesloten zijn van de administratie vanwege vakantie, weekend), dan kunt u het ongeluk ook later melden. Dat moet dan wel zo spoedig mogelijk. Bij een ongeluk in het buitenland is het verstandig de SOS Alarmcentrale (0031 20 65 15 151) te bellen. Dan hebt u het ongeval officieel gemeld. Ook kan de Alarmcentrale u adviseren over wat er moet gebeuren: denk aan vervoer terug naar Nederland of ziekenhuisopname.

Aansprakelijkheidsverzekering tijdens stage 

Het schoolbestuur heeft een verzekering afgesloten voor schade die leerlingen tijdens hun stage aan anderen toebrengen. De school is verzekerd voor maximaal € 12.500,- per geval, met een eigen risico van € 250,- voor de leerling. Het kan gaan om schade aan eigendommen en aan personen. Voor de stage moet wel een stageovereenkomst afgesloten worden.

Het Kindpakket 2021 is voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen. Met het Kindpakket wil de gemeente Hilversum ervoor zorgen dat alle kinderen kansrijk kunnen opgroeien.
Klik hier voor meer informatie.


Werken met een Chromebook

Bijna alle eerste-, tweede- en vierdeklassers werken met een Chromebook. Over 2 jaar werken al onze leerlingen met zo’n device. Dit past binnen onze visie dat we onze leerlingen de 21e-eeuwse vaardigheden moeten aanleren. De vaardigheden die te maken hebben met ICT komen op deze manier goed aan bod. Alle docenten werken ook met een Chromebook. Alleen de Talent-leerlingen werken met een MacBook.

Binnen de Gooise Scholen Federatie, waar onze school een onderdeel van is, werken we met een Google-omgeving. Daarbij sluit de Chromebook dus naadloos aan.

Het werken met een device is binnen onze school niet nieuw. De afgelopen jaren hebben de havo-, havo/vwo- en QUEST-leerlingen al met een iPad gewerkt. Er is dus reeds ruime ervaring met het werken met devices in de klas. Bovendien zijn de lesboeken en het zelf ontwikkelde materiaal nog steeds leidend. De Chromebook wordt vooral ingezet voor ondersteuning en differentiatie.

Huren met mogelijkheid tot koop

We werken met een regeling waarbij het Chromebook eerst gehuurd wordt en daarna kan worden overgenomen. Dit wordt voor ons verzorgd door The Rent Company. Nieuwe leerlingen krijgen hierover informatie. Het device kan ook direct gekocht worden. Een eigen device behoort ook tot de mogelijkheden, maar daar stellen we wel eisen aan.

Wat is een Chromebook?

Een Chromebook is een computer die wordt geleverd met het besturingssysteem Chrome OS van Google. De Chromebook heeft slechts enkele seconden nodig om op te starten en beschikt over ingebouwde bescherming tegen virussen. De Chromebook is gebaseerd op de cloud. In tegenstelling tot een normale computer wordt bij een Chromebook alles in de cloud opgeslagen en verwerkt. Bij een Chromebook is dan ook geen lokale opslag nodig. Documenten binnen de chromebook worden opgeslagen in de cloud.

Een Chromebook is over het algemeen goedkoper dan een laptop of een macBook. Het heeft echter alle functionaliteiten die voor ons onderwijs gewenst zijn. Ook om die reden hebben we voor het werken met een Chromebook gekozen.


Om toekomstige en huidige leerlingen/ouders een beter beeld te geven van het gemak en het gebruik van een laptop van The Rent Company op het A. Roland Holst College heeft The rent Company onlangs een interactieve video ontwikkeld.

Afhankelijk van de optie(s) van het keuzemenu waar de kijker tijdens het kijken van de video zelf voor kiest, geeft de video onder andere meer informatie over: 

  • Wie wij zijn en wat wij doen bij The Rent Company
  • De service die bij aanschaf van een laptop van The Rent Company inbegrepen zit
  • Hoe het bestelproces bij de aanschaf van een laptop van The Rent Company in zijn werk gaat
  • Uitleg over de keuze tussen huren en kopen en het verschil tussen deze twee opties
https://rentcompany.nl/easy-interactief?nummereasy=527