Financiën

Arc

Schoolboeken en Ouderbijdrage 

Schoolboeken
De overheid heeft bepaald dat een aantal leermiddelen kosteloos door school worden verstrekt, de zgn. gratis schoolboeken. Hieronder vallen alle leerboeken, werkboeken en examenbundels.

Echter, er zijn ook wat uitzonderingen. Sommige materialen zijn namelijk wel verplicht, maar niet gratis, omdat deze ook privé gebruikt kunnen worden, dan wel persoonsgebonden zijn, zoals: atlas, woordenboek en agenda. Ook rekenmachines, sportkleding, gereedschap, schriften, multomap, pennen en dergelijke zijn voor eigen rekening. Het aanschaffen hiervan doet u zelf of via onze schoolboekenleverancier Iddink.

Bestellen van boeken en betalen van diensten
Uw kind heeft inmiddels via Iddink precieze informatie ontvangen over de manier waarop u digitaal de boeken kunt bestellen. Bij het bestellen heeft u het leerlingnummer nodig.

Het leerlingnummer wordt voor de start van het brugjaar verstrekt door onze leerlingadministratie. Dit nummer behoudt de leerling, zolang het hier op school zit.

Inleveren boeken huidig schooljaar
Over het inleveren van de boeken van het huidige schooljaar ontvangt u ook mail via Van Dijk. Het inleverschema hangt ook op posters in de beide schoolgebouwen en staat op de website van school.

Ouderbijdrage
De factuur voor de jaarlijkse ouderbijdragen ontvangt u via Iddink. De factuur ouderbijdrage bestaat uit 3 gedeelten: de basisbijdrage, afdelingsgebonden kosten en overige kosten.

•Basisbijdrage
Het A. Roland Holst College wil meer bieden dan alleen het behalen van een diploma. Jaarlijks organiseren we tal van activiteiten, waarvoor we u een basisbijdrage van €100,= vragen.

Voorbeelden van deze activiteiten zijn: een jaarlijks mentorklas uitje, Kerst en eindejaars bijeenkomsten en activiteiten tijdens onze projectdagen de z.g. Roland Holst dagen. Voor deze activiteiten wordt geen specifieke bijdrage gevraagd binnen de afdelingsgebonden kosten.
Naast de directe kosten voor deze activiteiten, besteden wij de vrijwillige ouderbijdrage ook aan de extra ​kosten die we maken om alle activiteiten buiten de lessen om te coördineren en te begeleiden.

•Afdelingsgebonden kosten
Iedere jaarlaag heeft een aantal diensten, die de school zinvol en wenselijk vindt en waaraan kosten verbonden zijn. De specificatie van deze afdelingsgebonden kosten vindt u onderaan deze website, onder het kopje financiën.

•Overige kosten
Leerlingen kunnen apart op de boekenlijst van Iddink aangeven of ze een kluisje willen huren op school. De regels en procedure omtrent het huren van een kluisje vindt u ook terug onderaan deze website onder het kopje financiën.

Middels een Modelovereenkomst geeft u Iddink toestemming de Ouderbijdragen direct bij u te mogen verhalen en incasseren. Deze modelovereenkomst is hieronder terug te lezen.

n.b. Deelname aan de werkweken in de bovenbouw staan niet vermeld op de factuur ouderbijdragen via Iddink, maar wordt rechtstreeks door school bij u in rekening gebracht. U krijgt hierover t.z.t. een apart schrijven via school.

Schoolfonds

Drie jaar geleden heeft de ARHC Ouderraad het Schoolfonds in het leven geroepen. Daarmee worden zaken mogelijk gemaakt of activiteiten georganiseerd die niet uit de reguliere middelen gefinancierd kunnen worden, maar welke de ouderraad wel een meerwaarde vindt voor de school en/of de leerlingen.
Tijdens de ouderraadsvergadering op maandag 14 mei 2018 is besloten om vanuit het schoolfonds financieel bij te dragen aan de volgende projecten:
1. Iris Connect Het Schoolfonds geeft een bijdrage voor het basispakket aan opname-apparatuur van IRIS Connect. Dit is een waardevol hulpmiddel om lessen, presentaties en bijeenkomsten op te nemen en na te bespreken. Het draagt bij aan een cultuur waar mensen van elkaar leren en zich veilig voelen om feedback te krijgen en te geven. Het ARHC heeft de professionele cultuur als speerpunt.
2. Project Samen Spelen Het Schoolfonds is ook akkoord met een bijdrage aan het opwaarderen en opfrissen van het buitenterrein bij de school n.a.v het project Samen Spelen met de basisschool-buur de Elckerlyc.
3. EHBO workshops Tweede editie EHBO workshops tijdens de projectdagen
4. Jaarboek voor de examenkandidaten Voor het eerst sinds enkele jaren weer een jaarboek voor de examenkandidaten.

Zonder uw bijdrage aan het Schoolfonds kunnen wij deze extra dingen niet bekostigen. Daarom vragen wij u om een donatie aan dit fonds. U kunt middels het financiële overzicht van Van Dijk aangeven of u wilt doneren en hoeveel (€50, € 100 of €250).

Namens de ouderraad natuurlijk alvast enorm bedankt!

Overige informatie
De Ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. Wel is het zo dat u zich verplicht tot betaling wanneer er een dienst van de school wordt afgenomen. Zie hiervoor ook de modelovereenkomst.

De school kan in individuele gevallen overgaan tot reductie- of kwijtschelding van (een gedeelte van) de Ouderbijdrage. Ouders die niet in staat zijn om de ouderbijdrage te voldoen, kunnen contact opnemen met de teamleider of de administratie van school en overleggen wat de mogelijkheden zijn. Ook zijn er diverse ondersteuningsfondsen, die u kunt aanschrijven, wanneer u financiële hulp kunt gebruiken. Deze kunt u ook hieronder terugvinden.

Al datgene wat in deze brief is opgenomen, is tot stand gekomen met instemming van de Ouderraad en de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad van het ARHC.

Hopelijk bent u hiermee voldoende geïnformeerd over de gang van zaken rond de schoolboeken en de ouderbijdragen. Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben, dan kunt u zich wenden tot de coördinator van de schoolboeken en ouderbijdragen, mevrouw I. Enkelaar via ienkelaar@gsf.nl.

A. Roland Holst College
René Karman, rector

Het Kindpakket 2020 is voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen. Met het Kindpakket wil de gemeente Hilversum ervoor zorgen dat alle kinderen kansrijk kunnen opgroeien.
Klik hier voor meer informatie.