Nieuwe opzet van ons onderwijs

Arc
Nieuwe opzet van ons onderwijs

Geachte ouder/verzorger,

Komend jaar gaan wij in jaar 1 en jaar 4 van havo en vwo starten met een nieuwe opzet van ons onderwijs.  Via dit bericht willen wij u meenemen in ons vernieuwde onderwijsconcept. In de komende maanden willen wij u vaker via deze nieuwsbrief informeren. Daarnaast organiseren wij op donderdagavond 2 april (19:30 tot 21:30) een ouderavond voor de ouders van de huidige havo 3, QUEST 3  en vwo 3 leerlingen. Natuurlijk zijn ouders van leerlingen uit andere jaren ook van harte welkom.

Het is helaas organisatorisch niet haalbaar om in één keer met alle leerjaren te starten. Daarom beginnen we met het eerste jaar van de onderbouw én het eerste jaar van de bovenbouw havo en vwo. Via jaar 1 en 4 willen we vervolgens stapsgewijs in 3 jaar met de gehele school conform de nieuwe opzet werken. Om de innovatie te kunnen roosteren gaan komend schooljaar wel alle leerjaren naar een 45 minuten rooster.

Waarom willen wij eigenlijk aan de slag met ons onderwijsconcept? De belangrijkste reden betreft de snelle ontwikkelingen binnen de samenleving. Uit verschillende wetenschappelijke onderzoeken en het advies van het platform onderwijs 2032 blijkt  dat er een nieuwe koers in het onderwijs nodig is om leerlingen die nu naar school gaan de kennis en de vaardigheden mee te geven die ze nodig hebben wanneer ze in de toekomst aan hun volwassen en werkende leven beginnen. Kenmerkend voor dit toekomstbestendige onderwijs zijn maatwerk, keuzevrijheid, persoonlijke ontwikkeling en betere aansluiting bij het vervolgonderwijs (mbo, hbo en wo). 

Daarnaast bestaat er binnen de school al enige jaren een diepe wens om onze visie op leren verder vorm te geven. Leerlingen moeten actiever worden in hun eigen leren. Eigenaarschap moet deels verschuiven van de docent naar de leerling. Deze wens van de docenten sluit aan bij het inspectierapport (2016) en het rapport van de interne visitatie (2017) waarin wordt geadviseerd om de verbetering van de leskwaliteit te intensiveren met name waar het gaat om het doelgericht en efficiënt gebruik van de lestijd door leerlingen.

Uit onderzoek weten we dat het vergroten van de autonomie van leerlingen een van de snelste manieren is om de motivatie van leerlingen te versterken. Keuzevrijheid is een belangrijk aspect van autonomie. Leerlingen voelen meer eigenaarschap als ze iets te zeggen hebben over wat er geleerd wordt (inhoud) en over hoe ze dat moeten leren (vorm, plek, tijd).  

Schematisch ziet onze visie op onderwijs er als volgt uit:

DE VISIE ACHTER ONS ONDERWIJS: 

Leren is een persoonlijk proces. Leerlingen hebben uiteenlopende talenten en ondersteuningsbehoeften. Daarom differentiëren we. Ook creëren we mogelijkheden om maatwerk te leveren, de zelfstandigheid te vergroten en elk talent aan te spreken.

Leren is een actief proces, waarin leerlingen zich met aandacht en plezier ontwikkelen op weg naar hun diploma. Daarom gebruiken we motiverende, activerende en uitdagende werkvormen om de leerdoelen te bereiken. Zo stimuleren we een actieve werkhouding bij leerlingen.

Leren is een sociaal proces, waarin de persoonsvorming van onze leerlingen vorm krijgt. Daarom richten we ons ook op vruchtbare samenwerking en een groeiende verantwoordelijkheid voor jezelf, de ander en de wereld.

Om onze visie op onderwijs te concretiseren hebben wij een nieuwe opzet van onze lessen ontwikkeld. Een week van de leerlingen bestaat uit 4 soorten lessen:


Een week op het ARHC

VAKLESSEN (60% van de lestijd)

De vaklessen zijn de lessen zoals we die allemaal kennen. De docent geeft uitleg en instructie, hij bepaalt veelal wat de leerlingen doen. Vaklessen duren 45 minuten.

Voorbeelden: 

  • een les geschiedenis
  • een les art&design
  • een les wiskunde

PROJECTLESSEN (12% van de lestijd)
Alle leerlingen werken elke week aan twee projecten van meerdere vakken samen. Zo zien ze samenhang qua lesstof en leren ze tegelijk de 21st century skills. Projectlessen duren 90 minuten. 

Voorbeeld:

  • Ontwerp een huis. Hierin komen de vakken wiskunde (het rekenwerk), art&design (het tekenwerk) en Nederlands (de verkoopbrochure) terug. 

KEUZELESSEN (20% van de lestijd)
5 keer per week beslissen de leerlingen zelf naar welke les ze gaan. Ze kunnen steeds uit een divers aanbod kiezen. Dit zijn de keuzelessen. Zo krijgen de leerlingen regie over hun eigen leerproces. En dat motiveert. Keuzelessen duren 45 minuten. 

Voorbeelden:

  • Een les waarin werkwoordspelling wordt herhaald.
  • Een les waarin extra uitleg wordt gegeven over de middeleeuwen.
  • Een les waarin de basis van sterrenkunde centraal staat. 

MENTORLESSEN EN COACHING (8% van de lestijd)
De juiste keuzes maken moeten de meeste leerlingen leren. Daarom krijgt iedere leerling een coach die hij 1 of 2 keer per week kan zien. 
Daarnaast heeft iedere klas (en dus iedere leerling) een mentor, die de gezamenlijke zaken bespreekt. 

Voorbeelden: 

  • coach: leren leren en leren kiezen 
  • mentor: een anti-pestproject met de klas.

Bovenstaande opzet is ons ontwerp van toekomstbestendig onderwijs. Deze nieuwe opzet is voor ons geen  onbekend terrein. Binnen het ARHC hebben wij al 15 jaar een QUEST-afdeling en een aantal onderdelen van QUEST hebben wij meegenomen in de nieuwe opzet. Onze opzet is nadrukkelijk gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek binnen het onderwijs.  Mocht u meer willen weten over onze keuzes en onderbouwing dan kunt u dit vinden in onze “Onderbouwing onderwijsconcept ARHC”