Ouderraad

Arc

De ouderraad (OR) is het klankbord voor de directie en leraren én aanspreekpunt voor ouders met ideeën die via de ouderraad aan de school worden voorgelegd. De OR komt zes keer per jaar voor een (openbare) vergadering in de docentenkamer van de Jonker bij elkaar. Tijdens de vergaderingen worden actuele thema’s besproken en doen de leden verslag van de voortgang van de lopende zaken. Voorbeelden hiervan zijn:  profielkeuze, beroepskeuze, zorgplan, buitenschoolse activiteiten en elektronische leeromgeving. Er is altijd een vertegenwoordiger van de directie van het ARHC aanwezig bij de OR vergaderingen.

De OR bestaat op dit moment uit 11 ouders van kinderen in zowel onder- en bovenbouw van alle leerniveaus. Daarnaast zitten twee leden van de OR in de Medezeggenschapsraad en levert de OR een lid aan de GMR van de Gooise Scholen Federatie. De leden van de OR in het jaar 2018-2019 zijn:

Ellen Beijer van Varik, Sacha Tanis, Clara Meijer, Angelique van Jaarsveld, Hans van der Sloot, Floor Pel, Chantal Rooke, Jasper de Vries, Paul Terlouw, Guus Warringa (voorzitter) en Noor van der Woude (secretaris). Wilt u iets voorleggen aan de OR dan kunt u een bericht sturen naar ARHC-ouderraad@gsf.nl

De speerpunten voor het komende jaar zijn het organiseren van ouderpanels, ondersteuning bieden aan het decanaat voor de beroepenmarkt en initiatieven vanuit het schoolfonds begeleiden. Daarnaast organiseren wij de jaarlijkse algemene ouderavond en zijn wij tijdens open dagen en kennismakingsavonden aanwezig.

Tijdens de algemene ouderavond gaan ouders en school met elkaar in gesprek in workshops die worden geleid door teamleiders en docenten.

Sinds 2012 werkt de ouderraad van het ARHC met veel plezier en succes met ouderpanels waarin een aantal ouders per klas participeren. Per team is er een ouderpanel. Het panel komt ieder jaar minimaal drie keer bij elkaar. De ouderpanels fungeren als toetssteen en klankbord voor de school. Onderwerpen die de afgelopen jaren aan de orde zijn geweest zijn bijvoorbeeld: profielkeuze, invulling van het mentoraat, het pestprotocol en de overgangsnormen.

In 2015 zijn we gestart met het Schoolfonds. Vanuit het Schoolfonds kunnen zaken bekostigd worden die niet vanuit de reguliere middelen van school worden ondersteund, maar wel van toegevoegde waarde zijn voor de ontwikkeling van uw kind. Daarbij kunt u denken aan taalcursussen Spaans of Chinees of het ontwikkelen van een 3D printen programma. Alle ouders kunnen zelf met voorstellen komen voor extra activiteiten die vanuit het schoolfonds kunnen worden bekostigd. Hier vindt u aanvullende informatie over het schoolfonds.

Beroepenmarkt:
ouders gevraagd
Ouderpanels

 Schoolfonds