Passend Onderwijs

Arc

Passend Onderwijs
Per 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs van kracht geworden. Passend onderwijs houdt in dat een leerling de ondersteuning krijgt die nodig is. De school heeft zorgplicht, wat betekent dat voor iedere leerling een passende onderwijsplek gevonden moet worden. In de Gooi- en Vechtstreek zijn er drie soorten ondersteuning: basis, extra en speciaal.

 1. Aanmeldprocedure
  Bij aanmelding onderzoekt de school van aanmelding binnen 6 tot 10 weken of de school de leerling de juiste onderwijsondersteuning kan bieden. Heeft uw zoon of dochter meer nodig, dan zoekt de school uit of dit extra ondersteuning of speciale ondersteuning moet zijn. Dit gebeurt in overleg met de ouders en met het Goois Onderwijsloket-VO.

Voor meer informatie over de aanmeldprocedure zie website.

 1. Basisondersteuning
  Deze lichte vorm van ondersteuning is op elke middelbare school aanwezig. Er zijn daarbinnen twee niveaus. Het eerste niveau is de hulp die voor alle leerlingen beschikbaar is. Het tweede niveau bevat  (lichte) ondersteuningsarrangementen voor leerlingen die hulp op maat nodig hebben; denk aan de vroegere rugzakleerlingen. De school kan deze hulp zelf aanbieden of aanvullende hulp inregelen.

De wijze waarop iedere de school de basisondersteuning invult en aanbod biedt, kan verschillen en blijkt uit het schoolondersteuningsprofiel van de school.

1.1 Schoolondersteuningsprofiel van het A. Roland Holst College:

Eerste niveau:

 • De school biedt preventieve en lichte curatieve interventies op reken- en taalgebied in de vorm van (i) ondersteuningslessen, (ii) ondersteuning vanuit Remedial Teaching en (iii) mentorlessen.              
 • De school biedt preventieve en lichte curatieve interventies op sociaal emotioneel en fysiek gebied in de vorm van (i) een werkwijze op individueel- en groepsniveau, (ii) focus op het onderwijsleerproces zoals activerende didactiek en omgaan met verschillen, (iii) inzet van het pestprotocol en het protocol voor medische handelingen en (iv) fysieke aanpassingen op maat.                                          
 • De school heeft een ondersteunings- en begeleidingsstructuur in de vorm van (i) planmatig werken, (ii) georganiseerde inzet van interne en externe specialisten, zoals leerlingbegeleiders, ambulante begeleiders, schoolmaatschappelijk werk en  psychologen/orthopedagogen, (iii) de inzet van een zorgcoördinator ten behoeve van de coördinatie van de interne begeleiding en externe begeleiding en (iv) een werkwijze ten behoeve van tijdelijke opvang buiten de klas.

Tweede niveau:

Dit niveau van ondersteuning is bedoeld voor leerlingen

 • met diagnose dyslexie en dyscalculie en op grond waarvan de school voorziet in onderbouwd en passende ondersteuning (op grond van diagnostisch onderzoek);
 • die ondersteuning nodig hebben op grond van overig diagnostisch onderzoek en waarvoor de school ondersteuning biedt , onderbouwd en passend in de vorm van (i) maatwerktrajecten op leer- en gedragsgebied en (ii) flexibele inzet van gekwalificeerde specialisten.

In afstemming met ouders/verzorgers/ de leerling zelf wordt een handelingsplan van belang geacht en derhalve opgesteld.

Op het A. Roland Holst College moet elke leerling in staat zijn zelfstandig te functioneren in een klassensituatie.

 1. Extra ondersteuning

Deze verdergaande ondersteuning is op een klein aantal scholen aanwezig.

Het gaat om tijdelijke ondersteuning voor leerlingen die op hun eigen school even vastlopen, zoals tijdelijke Rebound. Maar het gaat ook om opleidingstypen waarin extra ondersteuning is ingebouwd. Denk aan leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs.

De plaatsingsadviescommissie van het Goois Onderwijsloket-VO beoordeelt of uw zoon of dochter voor extra ondersteuning in aanmerking komt op grond van een ingevuld OPP/geformuleerde aanvraag.

 1. Speciale ondersteuning

Dit is de meest uitgebreide vorm van ondersteuning. Alleen scholen voor voortgezet speciaal onderwijs bieden deze ondersteuning aan.

Voor speciale ondersteuning is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. De plaatsingsadviescommissie van het Goois Onderwijsloket-VO beoordeelt of uw zoon of dochter hiervoor in aanmerking komt.

Voor meer informatie over Passend Onderwijs in Gooi- en Vechtstreek zie de website van het Samenwerkingsverband, Qinas.