Besluit inzake Coronavirus

Arc

Al weken is iedereen in ons land bezig met de gevolgen van het Coronavirus. Donderdag kwam het kabinet met aangescherpte richtlijnen die Nederland treft om ervoor te zorgen dat we de verspreiding van het virus zoveel mogelijk beperken. Het kabinet vroeg ons, als vitale sector, in het belang van het land open te blijven. Vanaf dat moment hebben we geprobeerd ons te verhouden tot alle verschillende standpunten die tot ons kwamen. Onderwijl maakten wij ons met onze collega’s in het land grote zorgen. Wij vonden en vinden de gezondheid van onze leerlingen en collega’s onze eerste prioriteit. Dat we niet de enigen waren met die zorg bleek ook uit de vele berichten die we ook van ouders ontvingen.

Dit weekend werd onze zorg vergroot door de oproep van de medisch specialisten om de scholen per direct te sluiten (zie nos.nl).

We ervaarden meer en meer ongemak bij de ontstane situatie. Aan de ene kant richtten we ons op de officiële adviezen van het RIVM en het sterke appel van het kabinet om open te blijven in het landsbelang. Aan de andere kant waren er steeds meer collega’s, ouders en experts die ons aanspraken op onze bestuurlijke verantwoordelijkheid. Voorts zagen we met toenemende zorg de ontwikkelingen in de landen om ons heen.

We voelen de zorg voor al onze leerlingen en medewerkers. Wij ervaren een bovengemiddelde verantwoordelijkheid voor onze examenkandidaten en uiteraard ook voor onze leerlingen met ouders werkzaam in de overige vitale sectoren.

Zondag kwam het kabinet met het nieuws dat de richtlijnen worden herzien. Wij kunnen ons, mede gelet op het hierboven gestelde, zeer vinden in deze heroverweging. Wij zijn samen met alle schoolleiders van de GSF zondag opnieuw in beraad gegaan en hebben besloten om de herziene richtlijnen te volgen.

Om dat goed te kunnen voorbereiden zullen alle GSF scholen vanaf morgen, 16 maart 2020, tot en met dinsdag 17 maart 2020 gesloten zijn voor alle leerlingen (behoudens voor de leerlingen van ouders in de cruciale beroepsgroepen) om de nodige voorbereidingen te kunnen treffen. Dat betekent dat we vanaf woensdag 18 maart in de scholen alleen nog doen wat strikt noodzakelijk is: onderwijs bieden aan examenleerlingen en opvang verlenen aan wie dat nodig heeft. Voor de overige leerlingen start het thuisonderwijs vooralsnog op woensdag.

Wij zullen onze examenleerlingen zo goed mogelijk begeleiden en voorbereiden op hun examens. We zullen ook pogen leerlingen die extra zorg behoeven zo goed mogelijk te bedienen.

Voor de overige leerlingen betekent dit dat wij hen zo snel mogelijk zullen informeren over de wijze waarop het onderwijsleerproces middels thuisonderwijs voortgang zal vinden. Uiteraard mag u van ons verwachten dat wij er alles aan (zullen) doen om uw zoon/dochter zo goed mogelijk te bedienen en te begeleiden. We hopen daarbij ook op uw steun en betrokkenheid.

We zullen u zo goed mogelijk op de hoogte houden van alle ontwikkelingen en u over de verdere voortgang nader informeren.

Wij realiseren ons dat we veel van u en uw zoon/dochter vragen maar hopen op uw begrip. We hadden deze afweging liever niet willen maken maar achten dit gezien de omstandigheden nu wel noodzakelijk.

Wij wensen u, de uwen en uw zoon/dochter op voorhand alle goeds in deze bijzondere tijd.

Met vriendelijke groet, namens

Eric van Zelfde
Directeur College De Brink

en

Annet Kil-Albersen en Tijmen Smit
College van Bestuur