ISK Het Gooi

Arc

NIEUW IN NEDERLAND? Direct naar school!

ISK Het Gooi heeft als taak het geven van onderwijs aan nieuwkomers in Nederland. Het is een school voor voortgezet onderwijs en neemt leerlingen op van 12 tot 17 jaar. We bereiden de leerlingen voor op een opleiding binnen het reguliere onderwijs. Het leren van de Nederlandse taal vormt de hoofdmoot van het programma.

De afkorting ISK staat voor Internationale SchakelKlassen.

Doelstellingen
Het eerste doel is daarom de leerlingen voldoende taalvaardig te maken zodat zij met succes een vervolgopleiding kunnen volgen. Dit gebeurt middels het vak Nederlands als Tweede Taal, afgekort tot NT2. Daarnaast moeten de leerlingen natuurlijk ook wegwijs gemaakt worden in de complexe Nederlandse cultuur en samenleving, want het gaat niet alleen om het functioneren binnen het onderwijs. Binnen de methode NT2 wordt hier thematisch aan gewerkt. Een derde doelstelling heeft te maken met het doorschakelen: het is de bedoeling de leerling door te schakelen naar een geschikte vervolgopleiding. Binnen deze vervolgopleiding zal een leerling meestal nog wel enige extra begeleiding nodig hebben, maar dit zal van tijdelijke aard zijn. Het proces van keuze is een langdurig en tijdrovend proces, maar het is onontbeerlijk om tot een verantwoord uitstroomadvies te komen.

Wat bieden wij?
Binnen het vak NT2 hebben we verschillende leertrajecten, snel en langzaam, met meer of minder sturing door de docenten. Behalve NT2 krijgen de leerlingen nog andere vakken. Deze vakken worden aangeboden om de leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op het vervolgonderwijs. Naast de vakken Engels en wiskunde, die voor iedereen verplicht zijn, krijgen de leerlingen een aanbod van vakken die voor hun vervolgopleiding noodzakelijk zijn. Dit pakket is voor iedere leerling verschillend. We streven dus naar maatwerk. De vakken uit dit pakket kunnen o.a. zijn: natuurkunde, biologie en economie.
Daarnaast is er altijd een creatief vak ingeroosterd, tekenen of handvaardigheid, en natuurlijk gymnastiek.
Regionaal

ISK Het Gooi heeft een regionale functie. Er is slechts één ISK school in de regio Gooi en Vechtstreek. De dichtstbijzijnde andere ISK scholen bevinden zich in Amsterdam, Amersfoort, Utrecht en Almere.

Aanmelding

De school neemt het gehele jaar door leerlingen op. U kunt telefonisch een afspraak maken voor een intakegesprek. Ook voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de locatieleider, mevrouw R. Brandon. (06 – 41301860 of 035 – 5399299)