Ondersteuningsteam

Arc

Naast onze bevlogen docenten en mentoren, biedt ook het ondersteuningsteam van College de Brink een optimale begeleiding voor elke leerling. Het ondersteuningsteam bestaat uit een schoolmaatschappelijk werker, gedragsspecialist, vertrouwenspersonen, orthopedagogen en een psycholoog. Zij geven vorm aan de extra ondersteuning op school en staan garant voor kwaliteit.

Het doel van het ondersteuningsteam is om voortijdige schooluitval te voorkomen en om leerlingen die tegenslagen ondervinden toch met succes naar een diploma te begeleiden. De mentor kan een leerling bij het ondersteuningsteam aanmelden. Het ondersteuningsteam kan ook leerlingen op de agenda van het zorgadviesteam plaatsen. Daarin hebben externe professionals zoals je jeugdarts, leerplicht, jeugdverpleegkundige en jeugdconsulenten van meerdere gemeenten zitting.

Vertrouwenspersonen

Voor leerlingen en ouders hebben wij vertrouwenspersonen. Dat zijn de heer H. Ahallak en mevrouw N. Rakiman.

Schoolarts en jeugdverpleegkundige

CdB werkt veel samen met Jeugd en Gezin Gooi en Vechtstreek. Vanuit Jeugd en Gezin komen de jeugdverpleegkundige en de schoolarts regelmatig op school. De jeugdverpleegkundige voert het tweedejaarsonderzoek uit waarbij alle tweedejaarsleerlingen worden gezien.

Schoolondersteuningsprofiel

Meer informatie over alle zorg die College de Brink kan bieden vindt u in ons schoolondersteuningsplan, hieronder te downloaden. Voor eventuele vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met de mentor van uw zoon/dochter.

Meldcode kindermishandeling en de Verwijsindex

College de Brink doet mee aan de verwijsindex. Als er vanuit College de Brink zorgen zijn over een leerling kunnen wij een kind melden in de verwijsindex. Wij zullen ouders en leerling hiervan op de hoogte brengen. Als er een match ontstaat zullen wij officieel toestemming vragen om contact op te mogen nemen met de match. In de folders kunt u hier meer informatie over vinden. College de Brink is wettelijk gehouden aan de Meldcode bij vermoedens van kindermishandeling. Meer informatie vindt u in de folder.