Ondersteuningsteam

Arc

Naast onze bevlogen docenten en mentoren, biedt ook het ondersteuningsteam van College De Brink een optimale begeleiding voor elke leerling. Het ondersteuningsteam bestaat uit een jeugdarts, een schoolmaatschappelijk werker, vertrouwenspersonen, remedial teachers, leerlingbegeleiders en een orthopedagoog. Zij geven vorm aan de zorgstructuur en staan garant voor kwaliteit.

Het doel van het ondersteuningsteam is om voortijdige schooluitval te voorkomen en om leerlingen die tegenslagen ondervinden toch met succes naar een diploma te begeleiden. De mentor kan een leerling bij het ondersteuningsteam aanmelden via twee loketten: één voor cognitieve problemen en één voor sociaal-emotionele problemen. Het ondersteuningsteam kan ook leerlingen op de agenda van het zorgafstemmingsteam plaatsen. Van hieruit kan externe hulpverlening worden ingeschakeld.

Remedial Teachers

College De Brink biedt remedial teaching (RT) voor leerlingen met leermoeilijkheden. RT is specifiek bedoeld voor leerlingen die naast de reguliere begeleiding extra hulp nodig hebben. Als de mentor, het docententeam en/of teamleider hier reden toe zien kan er een RT-aanvraag gedaan worden. Uiteraard gaan we ook met de ouders van de betreffende leerling in overleg. In principe is RT voor een kortlopende periode van 6-8 weken. Elk schooljaar moet er een nieuwe aanvraag voor RT gedaan worden, RT loopt niet automatisch door.

RT kan gegeven worden voor:

  • Nederlands en de moderne vreemde talen (Engels en Duits) voor alle vaardigheden
  • wiskunde en rekenen
  • Nederlands als tweede taal (NT2)
  • structuur aanbrengen, organiseren en leren plannen
  • leren leren en gebruik maken van de digitale leermiddelen via SOM

Het vaste RT-lokaal is lokaal 211. Onze remedial teachers zijn Monique Bremmer, Monique Roeten en Rob Wennink. Leerlingen die een korte hulpvraag hebben, kunnen altijd terecht bij deze collega’s voor hulp.

Schoolarts en jeugdverpleegkundige

CDB werkt veel samen met Jeugd en Gezin Gooi en Vechtstreek. Vanuit Jeugd en Gezin komen de jeugdverpleegkundige en de schoolarts regelmatig op school. De jeugdverpleegkundige voert het tweedejaarsonderzoek uit waarbij alle tweedejaarsleerlingen worden gezien.

Schoolondersteuningsprofiel

Meer informatie over alle zorg die College De Brink kan bieden vindt u in ons schoolondersteuningsplan. Voor eventuele vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met de mentor van uw zoon/dochter.

Meldcode kindermishandeling en de Verwijsindex

College De Brink doet mee aan de verwijsindex. Als er vanuit College De Brink zorgen zijn over een leerling kunnen wij een kind melden in de verwijsindex. Wij zullen ouders en leerling hiervan op de hoogte brengen. Als er een match ontstaat zullen wij officieel toestemming vragen om contact op te mogen nemen met de match. In de folders kunt u hier meer informatie over vinden. College De Brink is wettelijk gehouden aan de Meldcode bij vermoedens van kindermishandeling. Meer informatie vindt u in de folder.