Ouderbijdrage – schoolboeken

Arc

Hierbij informeer ik u graag over de wijze van bestellen van de schoolboeken en lesmaterialen, de vrijwillige ouderbijdrage, de bijzondere onderwijsprogramma’s, de deelname aan de buitenlandse reis en de aanvullende schoolkosten voor het lopende schooljaar.

Alle hieronder genoemde afspraken zijn tot stand gekomen met instemming van onze Medezeggenschapsraad (MR) en de Ouderraad (OR).

1 Schoolboeken

De gratis schoolboeken voor uw zoon of dochter worden u geleverd door de firma Iddink. Via deze link kunt u het benodigde boekenpakket bestellen. Het boekenpakket wordt thuis afgeleverd (zonder bezorgkosten). Verkeerd of ten onrechte bestelde boeken komen voor uw eigen rekening. Let u bij het bestellen voor leerjaar 3 + 4 op het vakkenpakket van uw zoon/dochter.

Sommige lesmaterialen zijn verplicht en niet gratis, omdat deze ook privé gebruikt kunnen worden of persoonsgebonden zijn. Voorbeelden daarvan zijn atlas en woordenboeken.

Ook rekenmachines, sportkleding, schriften/multomap, pennen en dergelijke blijven voor uw eigen rekening. U bepaalt zelf waar u deze overige artikelen wilt aanschaffen. De schoolboekenleverancier is hiervoor een mogelijkheid, geen verplichting.

2 Ouderbijdrage

Voor De Fontein is de bekostiging door de overheid de belangrijkste bron van inkomsten, maar die bron is ontoereikend om alle aspecten van onze school volledig te kunnen financieren. De school vraagt daarom een vrijwillige bijdrage aan u als ouders. Dankzij deze ouderbijdrage kunnen wij beschikken over een extra aantrekkelijk aanbod aan activiteiten en voorzieningen.

Vanuit de ouderbijdrage betaalt u voor uw kind een kluisje, de introductiedagen, excursies en buitenschoolse activiteiten gedurende het schooljaar, LOB (Loopbaan oriëntatie en -begeleiding) en schoolfeesten.

De ouderbijdrage voor excursies en overige activiteiten bedraagt € 80,–
De ouderbijdrage voor buitenschoolse activiteiten bedraagt € 60,–
Voor kluishuur en borg kluissleutel betaalt u €11,–.

3 Overeenkomst vrijwillige ouderbijdrage

Vanuit de regelgeving met betrekking tot de vrijwillige ouderbijdrage moet een overeenkomst tussen school en elke ouder worden opgesteld. Wij hebben ervoor gekozen om deze overeenkomst met u digitaal af te wikkelen via de website van onze schoolboekenleverancier, de firma Iddink. De overeenkomst voor de vrijwillige ouderbijdrage tussen u en de school komt automatisch tot stand wanneer u één of meerdere diensten of materialen uit de tabel van ouderbijdragen via de site van Iddink bestelt.

Wanneer u niet bereid bent of in staat bent de ouderbijdrage te voldoen, neemt u dan contact op met de directie.

4 Huur kluisje + borg kluissleutel

Voor kluishuur en borg kluissleutel betaalt u €11,–.  Dit bedrag wordt via Iddink geïnd. De borg voor de kluissleutel wordt teruggegeven als de leerling de kluissleutel weer inlevert. De afspraken voor het huren van een kluisje vindt u hier.

5 Deelname aan de buitenlandse reis in 4 mavo

Bij deelname van uw kind aan de buitenlandse reis worden de kosten hiervoor eveneens door Iddink bij u in rekening gebracht en geïnd. De bijdrage voor de reis is kostendekkend en hangt samen met de afstand tot de reisbestemming. Op dit bedrag is geen korting mogelijk.

De hoogte van de bijdrage is:
Parijs € 350,-

We weten dat er veel geld gemoeid is met een kind in het voortgezet onderwijs. Ouderraad en schoolleiding doen er alles aan om de onkosten en uitgaven zo goed mogelijk te bewaken, alert te blijven op de verhouding tussen prijs en kwaliteit van de activiteiten en om de betrokkenen – de ouders in de eerste plaats – zo goed mogelijk te informeren.

Elk jaar legt de school verantwoording af aan de ouderraad over de besteding van de ouderbijdrage.

Als u vragen hebt dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van de school