Bovenbouw leerlingen

Arc

Op deze pagina vind je allerlei praktische zaken bij elkaar die voor jou als bovenbouwleerling van belang zijn.

Bovenbouw en toetsing 4-vwo

Op deze plek vind je meer informatie over de toetsing in 4-vwo. In de studiegids wordt ingegaan op de praktische zaken rondom toetsing. Daarbij wordt ingezoomd op het vak maatschappijleer, omdat je dit vak afsluit in 4-vwo. Alle cijfers die je hiervoor haalt, tellen mee voor je eindexamen. Alleen voor maatschappijleer zijn in 4-vwo het PTA en het examenreglement al van toepassing; voor de andere vakken gelden de regels van het PTO, zoals je gewend bent uit de onderbouw.

In de onderbouw publiceren we het Programma van Toetsing en Overgang (het PTO) niet, maar voor 4-vwo maken we een uitzondering, omdat je in de bovenbouw meer verantwoordelijkheid draagt voor het plannen en organiseren rondom de toetsing.
Onderaan deze bladzijde zijn zowel het PTO voor 4-vwo te vinden als de studiegids en het PTA voor maatschappijleer en het bijbehorende examenreglement.

Let op: er kunnen geen rechten worden ontleend aan het PTO; wijzigingen kunnen gedurende het schooljaar plaatsvinden.

De Bovenbouw/Tweede fase

De Tweede Fase is de officiële benaming voor de bovenbouw havo/vwo. Naast een verplichte gemeenschappelijk deel en de vrije ruimte volgt een leerling één van de vier profielen (richtingen). Aan het eind van leerjaar 3 maken alle leerlingen een keuze voor één van de vier profielen, te weten Cultuur en Maatschappij (CM), Economie en Maatschappij (EM), Natuur en Gezondheid (NG) en Natuur en Techniek (NT).

In de Tweede Fase werken we meestal met clustergroepen. Per lesuur zitten leerlingen in een verschillende samenstelling bij elkaar. De leerling volgt een eigen rooster, afhankelijk van de profiel- en vakkenkeuze. Het eindexamen bestaat uit het centraal eindexamen (CE) en het school-examen (SE).

Vanaf het vijfde leerjaar tellen alle cijfers mee voor het schoolexamen. Uiteindelijk telt het schoolexamen voor 50 procent mee voor het eindcijfer. De andere helft wordt gevormd door het centraal examen aan het einde van 5 havo of 6-vwo. Een aantal vakken kent geen centraal
examen en wordt dus helemaal afgerond voorafgaand aan het CE: lichamelijke opvoeding, Spaans elementair, onderzoek & ontwerpen (O&O) en de onderdelen van het combinatiecijfer (maatschappijleer, cultureel kunstzinnige vorming en het profielwerkstuk).

Het schoolexamencijfer wordt opgebouwd uit alle cijfers die worden behaald in de laatste twee jaar van de opleiding. Alle toetsen (dit kunnen ook praktische opdrachten zijn) worden vooraf per vak vastgesteld in het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA), dat voor de laatste twee jaar in de bovenbouw wordt opgenomen in de studiegids. Deze studiegids wordt aan het begin van het schooljaar uitgereikt in de mentorlessen en wordt gepubliceerd op de website (onder leerlingen). Omdat alle toetsen meetellen voor het examen, geldt in de bovenbouw het examenreglement. We raden alle leerlingen en ouders van de bovenbouw sterk aan de studiegids goed door te lezen. Je vindt deze bestanden onderaan dit artikel.

Decanaat en studiekeuze

Informatie over studiekeuze en onze decanen vind je in de rubriek Studiekeuze.

Bestanden

Meer weten? Neem dan contact op met:

Mw. drs. M.E.G. Smeur

Mw. drs. M.E.G. Smeur

Afdelingsleider 5- en 6-vwo
Mw. drs. K. van Houtert

Mw. drs. K. van Houtert

Afdelingsleider Havo leerjaar 3, 4 en 5
Mw. drs. H. van Schendel

Mw. drs. H. van Schendel

Afdelingsleider 3- en 4-vwo