Decanen

Arc

Loopbaanprogramma op het Goois Lyceum

Het maken van overwogen keuzes is een belangrijke vaardigheid. Alle leerlingen maken vroeg of laat keuzes voor hun studie en uiteindelijk voor een loopbaan die hun toekomst in belangrijke mate vorm zal gaan geven. Het maken van de juiste keuze is van het grootste belang om met plezier en succes vervolgstappen na de middelbare school en het latere leven te kunnen maken.

Onze decanen zien kiezen als een proces waarbij de focus vooral ligt op Hoe kies ik? en pas in een later stadium Wat kies ik? In leerjaar 3 tot en met 6 trainen onze leerlingen deze vaardigheden en zetten ze deze in om een weloverwogen profiel- en studiekeuze te maken. De mentor begeleidt hun mentorleerlingen hierin.

Profielkeuze in leerjaar 3

Aan het eind van leerjaar 3 maken alle leerlingen een definitieve keuze voor hun profiel.
Ze kiezen uit één van de de volgende profielen:

  • Cultuur en Maatschappij (CM)
  • Economie en Maatschappij (EM)
  • Natuur en Gezondheid (NG)
  • Natuur en Techniek (NT)

Voordat een definitieve profielkeuze kan worden gemaakt, doorlopen leerlingen in leerjaar 3 stapsgewijs een keuzeproces. De decanen en de mentor begeleiden hen hierbij. Leerlingen staan stil bij wat zij belangrijk vinden in het leven (motievenreflectie) en waar ze goed in zijn (kwaliteitenreflectie). Ze onderzoeken wat de vier profielen inhouden en wat ze er in hun studie of beroep later mee kunnen doen (loopbaanonderzoek).

Sommige leerlingen zullen daarnaast al gerichte plannen maken om beter voorbereid op hun profiel te zijn (loopbaansturing). Tot slot stimuleren we derdejaars leerlingen om bovenbouwleerlingen te interviewen en hun directe netwerk (bijvoorbeeld dat van hun ouders) in te zetten om meer inzicht te krijgen in (de mogelijkheden van) de profielen.

Op het Goois Lyceum gebruiken we het digitale programma Qompas. Vanaf leerjaar 3 maken leerlingen hierin opdrachten die hen helpen om uiteindelijk de juiste profielkeuze te maken. Het programma levert een loopbaandossier waarin uitkomsten van allerlei testen en voorkeuren voor profielen zijn opgenomen. Dit wordt gebruikt bij de gesprekken tussen de mentor en de leerling.

In de profielkeuzenota staat alles over het kiezen van het profiel in leerjaar 3. Zie de downloads onderaan de pagina.

Studiekeuze in de bovenbouw

In de bovenbouw (4 en 5 havo en 5- en 6-vwo) zijn leerlingen bezig met de voorbereidingen om een passende studiekeuze te maken. We gebruiken hiervoor eigen ontwikkeld materiaal dat bestaat uit vele opdrachten. Ook in deze fase gaan leerlingen verder onderzoek doen naar hun motieven en kwaliteiten.
Daarnaast doen ze loopbaanonderzoek door zich te verdiepen in de programma’s van vervolgstudies die passend lijken bij hun talenten en interesses. Uiteraard bezoeken ze
open dagen of meeloopdagen van enkele vervolgopleidingen..

De decanen organiseren diverse activiteiten op school zoals:

  • de beroepenavond
  • 4strax
  • Student in de klas
  • oud-leerlingen die iets vertellen over hun studie

Sommige leerlingen gaan gericht allerlei activiteiten ondernemen (portfolio maken, specifieke bijbaantjes doen, bepaalde vakken of bijzondere programma’s volgen) om meer kans te maken op bijvoorbeeld selectiestudies (loopbaansturing).
Tot slot proberen we leerlingen uit te dagen om hun netwerk opnieuw in te zetten.

In de voorexamenklassen maken leerlingen een verslag waarin ze reflecteren op al hun gedane activiteiten. De mentor houdt de voortgang bij en voert met leerlingen gesprekken.

Decanen

De decanen zijn verantwoordelijk voor de inhoud van het programma rondom de profiel- en studiekeuze en ze ondersteunen de mentoren en de leerlingen.
Leerlingen zijn altijd welkom in lokaal 114 voor een loopbaangesprek.

Aanvraag verlof voor studiekeuzeactiviteit

Wanneer een studiekeuzeactiviteit (bijvoorbeeld een open dag of meeloopdag) onder schooltijd valt, mogen ouders/verzorgers daar verlof voor aanvragen voor hun kind. Voor havo bovenbouw mailt u rechtstreeks de afdelingsleider mevrouw K. van Houtert (kvhoutert@gsf.nl). De aanvraag voor de afdeling vwo bovenbouw gaat via het digitale aanvraagformulier. Graag zien wij de aanvraag minimaal een week van te voren tegemoet. Voor vragen kunt u terecht bij mevrouw A. Burzer (aburzer@gsf.nl), decaan vwo.

Bestanden

Meer weten? Neem dan contact op met:

Dhr. ir. J. Mittendorff

Dhr. ir. J. Mittendorff

Decaan Havo
Mw. drs. H.A. Burzer

Mw. drs. H.A. Burzer

Decaan Vwo