De Ouderraad en MR

Arc

“Kritisch, constructief, gedreven: Ouderraad en Medezeggenschapsraad zijn gesprekspartners voor de schoolleiding, docenten, leerlingen en ouders.”

De Ouderraad (OR)

De ouderraad behartigt de belangen van de ouders en verzorgers van de leerlingen op het Goois Lyceum. Als ouderraad willen wij een aanspreekpunt zijn voor alle ouders. Wij stellen ons tot doel de betrokkenheid van ouders bij de school te stimuleren en een goed contact en een goede samenwerking tussen school en ouders te bevorderen.

Samenstelling
De ouderraad bestaat uit elf ouders van leerlingen uit verschillende leerjaren, stromingen en afdelingen. Naast het dagelijks bestuur, bestaande uit voorzitter, penningmeester en secretaris, zijn er drie leden lid van de medezeggenschapsraad (MR) en één ouder van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de Gooise Scholen Federatie (GMR). De overige leden maken deel uit van één of meer activiteitencommissies.

Taken
De ouderraad heeft een adviserende en ondersteunende rol voor de schoolleiding. Daarnaast is de ouderraad verantwoordelijk voor de besteding van de ouderbijdrage. Verder verzorgt de ouderraad onder meer de jaarlijkse thema-avond voor alle ouders en verzorgers, neemt deel in diverse werkgroepen op school en levert ondersteuning bij de open dag voor nieuwe leerlingen.

Overleg
De ouderraad vergadert iedere maand in de aanwezigheid van de rector of een ander lid van de schoolleiding over actuele ontwikkelingen, lopende activiteiten en andere zaken die zich op school afspelen. Ook de toekomst van de school heeft onze bijzondere aandacht en de ouderraad is hierbij een serieuze gesprekspartner voor school. De ouderraad kunt u bereiken via ouderraadgl@gmail.com.

Medezeggenschapsraad (MR)

In de medezeggenschapsraad praten en beslissen personeelsleden, ouders en leerlingen over belangrijke zaken die op het Goois Lyceum spelen. Op deze manier kan invloed worden uitgeoefend op het beleid van de school. De ‘spelregels’ voor de medezeggenschap liggen vast in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS).

Samenstelling
Afgevaardigden vanuit de Personeelsraad, de Leerlingenraad en de Ouderraad vormen gezamenlijk de Medezeggenschapsraad. De MR op het Goois Lyceum bestaat uit twaalf leden: 50% van de MR bestaat uit personeelsleden, 25% bestaat uit ouders en 25% uit leerlingen. De namen van de leden van de MR kunt u vinden achter in de jaargids onder externe deskundigheid.

Taken en bevoegdheden
De MR mag over alles praten wat met school te maken heeft. Ook kan een MR gevraagd of ongevraagd een standpunt kenbaar maken. Veel onderwerpen worden aan de hele MR voorgelegd. Bijzondere bevoegdheden van de MR zijn het instemmingsrecht en het adviesrecht. Deze zijn van toepassing bij bijvoorbeeld het beoordelen van het schoolplan (instemmingsbevoegdheid) of het aanstellen van de schoolleiding (adviesbevoegdheid).

Bij een aantal specifieke belangen heeft één geleding van de MR zeggenschap. Voor personeelsleden geldt dit bijvoorbeeld voor nascholingsplannen of de arbeids-en rusttijdenregeling. De oudergeleding stemt in met bijvoorbeeld de schoolgids of de vrijwillige ouderbijdrage. Leerlingen hebben een instemmingsrecht bij o.a. het leerlingenstatuut of bij de voorzieningen voor leerlingen.

Overleg
De MR stelt in overleg met de schoolleiding een jaaragenda op, waarin de vergaderingen van de MR worden vastgelegd (meestal 6 per jaar) met daarbij al een deel van de te bespreken onderwerpen. U kunt de MR bereiken via het mailadres van de secretaris, Mw. Nak mnak@gsf.nl.

Meer weten? Neem dan contact op met:

Medezeggenschapsraad GL

Medezeggenschapsraad GL

Mw. A. Kuijpers

Mw. A. Kuijpers

Voorzitter Ouderraad