Privacy policy

Arc

Vanaf 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Dit is de nieuwe privacywetgeving voor de landen in de Europese Unie. Uiteraard valt ook onze school onder deze wetgeving.

De scholen van de Gooise Scholen Federatie, zo ook onze school, werken op het terrein van informatiebeveiliging en privacy met een privacyreglement en verschillende protocollen, welke te vinden zijn op de website van de Gooise Scholen Federatie (www.gsf.nl/organisatie/reglementen). Net als de nieuwe wetgeving, zijn deze protocollen voorlopig nog in ontwikkeling.

Het privacy reglement van de Goois Scholen Federatie kunt u hier inzien.

Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens die nodig zijn voor het leren en begeleiden van onze leerlingen, en voor de organisatie die daarvoor nodig is. In het privacyreglement kunt u precies lezen wat de doelen zijn voor de registratie van persoonsgegevens. De meeste gegevens ontvangen wij van ouders (zoals bij de inschrijving op onze school) en van de school van herkomst. Daarnaast registreren docenten en ondersteunend personeel van onze school gegevens over onze leerlingen, bijvoorbeeld verzuimregistratie, cijfers en vorderingen. Tevens worden er bijzondere persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig is voor de juiste begeleiding van een leerling, zoals medische gegevens (denk aan allergieën ) of diagnoses die gerelateerd zijn aan leerprestaties, zoals dyslexie of ADHD.

De leerlinggegevens worden opgeslagen in ons (digitale) administratiesysteem SOMtoday. Dit programma is beveiligd volgens de richtlijnen die aansluiten bij de nieuwe wetgeving. Tijdens de lessen maken wij gebruik van een aantal digitale leermaterialen die ter beschikking worden gesteld door leveranciers. Hiervoor is een beperkte set met persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een leerling te kunnen identificeren als die inlogt. Wij hebben met deze leveranciers duidelijke afspraken gemaakt over de gegevens die ze van ons krijgen en de voorwaarden die wij aan hen stellen.

Ouders (en leerlingen ouder dan 16) hebben het recht om de gegevens van en over hun kind(eren) (over zichzelf) in te zien. Indien de gegevens niet kloppen, moet de informatie gecorrigeerd worden. Als de gegevens die zijn opgeslagen aantoonbaar onjuist zijn of niet meer relevant zijn voor de school, mag u een verzoek indienen die specifieke gegevens te laten verwijderen. In dat geval kunt een afspraak maken met de betreffende afdelingsleider.

In het nieuwe schooljaar (2018-2019) zult u op onze website meer informatie kunnen vinden over de verwerking van persoonsgegevens en de omgang met deze gegevens op school.

In deze informatie is onder andere vastgelegd:

  1. welke gegevens wij van uw kind verwerken. Wij verwerken diverse gegevens van uw kind. Een groot deel daarvan hebben we rechtstreeks – doorgaans bij aanmelding – van u gekregen. Van de basisschool ontvangen wij het onderwijskundig rapport. In de wet primair onderwijs is opgenomen dat de school van herkomst hiertoe verplicht is. Zelf voegen wij daar informatie aan toe, bijvoorbeeld behaalde cijfers, de Cito VAS gegevens, informatie met betrekking tot de vorderingen en aan- en afwezigheid.
  2. waarom wij deze gegevens verwerken. In alle gevallen gaat het om het belang om uw kind zo goed mogelijk te kunnen begeleiden. Daarnaast willen voldoen aan de verplichtingen die wij als onderwijsinstelling ten opzichte van u en uw kind hebben en willen we voldoen aan de wettelijke verplichtingen die de school heeft.
  3. hoe wij omgaan met de gegevens. Het uitgangspunt is dat wij niet meer gegevens verwerken dan  noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze taak als school. Voor het bewaren van gegevens geldt een wettelijke bewaartermijn. Daarna moeten gegevens worden vernietigd.
  4. met wie wij gegevens delen. Dat is, behalve met u, met de instanties aan wie we dit wettelijk verplicht zijn (denk bijvoorbeeld aan leerplicht, schoolinspectie, DUO) We delen ook gegevens met andere partijen als dit voor het onderwijs en de organisatie daarvan noodzakelijk is. Voorbeelden hiervan zijn leveranciers van de boeken en andere (digitale) leermiddelen, de leverancier van de administratie voor het innen van de vrijwillige ouderbijdragen, onze in eigen beheer uitgevoerde financiële administratie voor het innen van bijvoorbeeld werkweken, de schoolfotograaf en de leverancier van ons leerlingvolgsysteem SOM. Daarbij gaat het uitsluitend om de gegevens die voor het specifieke doel nodig zijn. We delen nooit gegevens over uw kind met partijen voor andere doeleinden dan onderwijs. Naam en adres gegevens van uw kind worden niet uitgewisseld met andere ouders.
  5. de wijze waarop wij de gegevens beheren en hoe lang we ze bewaren. Er gelden verschillende wettelijk verplichte termijnen voor het bewaren van gegevens en de verplichting dat de gegevens worden bewaard binnen de EU.
  6. uw wettelijke rechten. U heeft het recht om de gegevens van uw kind in te zien en u kunt de school verzoeken om rectificatie van gegevens, mocht dat nodig zijn.

Wij hopen u hiermee voorlopig van voldoende informatie te hebben voorzien. Voor verdere vragen en/of opmerkingen kunt u de website van onze school of van de GSF raadplegen of kunt u contact opnemen met de schoolleiding.

Met vriendelijke groet,

A.P. Elsakkers
rector Goois Lyceum