Procedure ziekteverzuim en ongeoorloofde absentie

Arc

Procedure ziekteverzuim

Ziekteverzuim in het voortgezet onderwijs wordt in onze regio opgepakt volgens de M@ZL-methode.

M@ZL staat voor Medische Advisering van de Ziekgemelde Leerling en is een gezamenlijke aanpak om scholieren met ziekteverzuim tijdig te signaleren en te begeleiden. Het gaat dan om zorgwekkend ziekteverzuim: vier ziekmeldingen in twaalf weken of zeven aaneengesloten schooldagen ziek.

Bij kinderen die vaak of lang ziek zijn spelen verschillende oorzaken een rol, zoals langdurige ziekte, psychosociale redenen of leefstijl- en motivatieproblematiek. Door deze onderliggende problemen aan te pakken, proberen we het ziekteverzuim terug te dringen en langdurig thuiszitten of vroegtijdig schoolverlaten te voorkomen.

Met M@ZL gaan scholen bij ziekteverzuim allereerst met de ouder(s) en leerling in gesprek. Wanneer de school geen passend aanbod kan doen om het ziekteverzuim terug te dringen, of als er medische expertise nodig is, verwijst zij door naar een jeugdarts van Jeugd en Gezin. Deze bespreekt en onderzoekt de gezondheidsklachten en de reden van het ziekteverzuim. Samen met de leerling en de ouder(s) wordt dan de gewenste begeleiding en zorg afgestemd. Evt. kan Qinas – het samenwerkingsverband voortgezet onderwijs het Gooi – hierbij betrokken worden. Als het ziekteverzuim onnodig voortduurt, vraagt de school aan de leerplichtambtenaar van Regionaal Bureau Leerlingzaken om mee te denken.

Meer informatie vind je op de website www.ncj.nl.

Procedure ongeoorloofde absentie

  • Indien een leerling afwezig was tijdens één of meerdere lesuren zonder een juiste afmelding (telefonische melding, briefje van ouder(s)/verzorger(s), o.i.d.) worden openstaande uren altijd aangemerkt als ongeoorloofd verzuim.
  • De leerling zal bij signalering in SOM door de mentor (eventueel via notitie van conciërge/afdelingsleider) hierop gewezen worden.
  • De leerling krijgt één week de kans om het ongeoorloofde verzuim om te zetten in geoorloofd verzuim mocht daar een geldige reden (bv arts bezoek, e.d.) voor zijn. Dit kan alleen door middel van een schriftelijke verklaring betreffende gemiste uren met geldige reden ondertekend door ouder(s)/verzorger(s). Deze verklaring moet zo snel mogelijk afgegeven worden bij de afdelingsleider. De conciërges dragen zorg voor verwerking in SOM en stoppen verklaring in het postvak van de mentor.
  • Mocht deze verklaring niet binnen één week door de conciërges uit SOM gehaald zijn, worden de openstaande uren door de afdelingsleider aangemerkt als spijbelen (code SP in SOM) en zal de leerling aangesproken worden door de afdelingsleider/mentor.
  • De leerling krijgt nu nog een keer drie dagen om een door ouder(s)/verzorger(s) ondertekend verklaring met geldige reden aan te leveren.
    Mocht het bovenstaande niet gelukt zijn dan zullen de openstaande uren zo snel mogelijk dubbel ingehaald moeten worden. Na het inhalen zullen de uren als afgehandeld beschouwd worden.
  • Bij regelmatig ongeoorloofd verzuim zal ook de leerplichtambtenaar ingeschakeld worden.
  • Verzuimcoördinatoren ondersteunen de mentoren en afdelingsleiders bij het in kaart brengen en afhandelen van het verzuim.