Leefregels

Arc

Schoolregels

Om de gang van zaken op school zo goed mogelijk te laten verlopen, geldt een aantal regels. Het is van groot belang dat alle betrokkenen zich hieraan houden.

Door de inschrijving van een leerling gaan de school en de ouder(s)/verzorger(s) een overeenkomst aan. De ondertekenaars van het aanmeldingsformulier accepteren daarmee de regeling van het onderwijs en de maatregelen van orde, zoals hieronder zijn vermeld.

Alle regels hebben tot doel de rust, regelmaat en ritme in de school te bevorderen.

Absentie en te laat komen

Is een leerling door ziekte of door andere omstandigheden verhinderd naar school te komen, dan verzoeken wij u dit tussen 8.00 en 8.30 uur telefonisch bij de conciërge te melden.

Bij wel of niet geoorloofd te laat komen, meldt de leerling zich altijd eerst bij de conciërge en krijgt dan een briefje om daarmee de les in te gaan.

Als uw zoon of dochter na het weekeinde volgend op een ziekmelding nog niet hersteld is, verzoeken wij u dit opnieuw telefonisch aan de conciërge door te geven.

Als u een absentie vooraf weet (bijvoorbeeld vanwege doktersbezoek of dringende familieomstandigheden), geeft u dan zo spoedig mogelijk aan uw zoon of dochter een briefje mee bestemd voor conciërge. Nadat het briefje door de conciërge is verwerkt, levert deze het in bij de mentor. U kunt uw kind op deze manier voor maximaal één dag absent melden. Voor langere periodes geldt de regeling ‘extra vrije dagen’ waarbij we een minimale aanvraagperiode van acht weken moeten hanteren (meer hierover zie onder kopje ‘vakantieregeling’).

Leerlingen die tijdens de schooldag ziek worden, gaan pas naar huis, nadat zij dat gemeld hebben bij de conciërge. We verwachten een telefoontje van één van de ouders als de leerling thuis is gearriveerd. De school meldt ongeoorloofd verzuim via www.ib-groep.nl bij het digitaal ‘Verzuim loket’. Te laat komen geldt ook als een vorm van verzuim. De officiële versie van de verzuimregistratie die Huizermaat hanteert, is te vinden op onze website www.huizermaat.nl/regelingen.

Zieke leerlingen

Wanneer een leerling ziek is, moet u dit aan school doorgeven. Als de leerling langere tijd niet naar school kan komen, gaan we samen met de ouders bekijken hoe we het onderwijs, rekening houdend met de ziekte, kunnen voortzetten. Wanneer u meer wilt weten over onderwijs aan zieke leerlingen, dan kunt u informatie vragen aan de leerkracht of de mentor van uw zoon of dochter. Ook kunt u informatie vinden op de website van de onderwijsbegeleidingsdienst in uw regio en op de website van Ziezon, het landelijke netwerk Ziek Zijn en Onderwijs, www.ziezon.nl, en op onze eigen website.

Gescheiden ouders

Bij een echtscheiding vragen we aan beide ouders of zij hebben afgesproken hoe zij informatie vanuit school willen ontvangen. Dat gebeurt bij inschrijving van de leerling, of op het moment dat de school van de scheiding hoort. Zijn er geen afspraken, dan stelt de school voor de informatie te geven aan de ouder bij wie het kind het grootste deel van de tijd woont. Ouders kunnen met de school ook een andere regeling afspreken.

Als de ouders hun scheiding niet aan de school melden, dan sturen we de informatie naar het adres dat bij de school bekend is. Het kan zijn dat de gescheiden ouder die op een ander adres woont, later verzoekt om informatie. Dan vragen we beide ouders wat zij hierover hebben afgesproken. In de regel, informeren we dan de tweede ouder op dezelfde manier als de eerste.

Schoolverlaters

Als een leerling, om welke reden dan ook, van school gaat, moet u dat schriftelijk aan de school meedelen met vermelding van de datum van uitschrijving en de nieuwe bestemming. Toelating op een andere school is slechts mogelijk na afgifte van een uitschrijvingsformulier.

Roosterwijzigingen

We proberen uitval van lessen zoveel mogelijk te voorkomen. In principe worden lessen van afwezige docenten vervangen. De vervangingen regelen we per dag en daardoor kunnen roosterwijzigingen ontstaan. Wij vragen hiervoor begrip. Veranderingen in het rooster die het eerste uur van de dag betreffen, geven we aan de leerlingen door via het telefonisch alarmsysteem. In de eerste schoolweek wordt dat gemaakt.

Aankondigingen van roosterwijzigingen staan voor leerlingen op het informatiescherm in de hal en worden zo snel mogelijk gepubliceerd op onze website. Het verdient aanbeveling hier regelmatig naar te kijken.

Wanneer vervanging niet geregeld kan worden, kunnen leerlingen tijdens het uitgevallen lesuur huiswerk maken in de aula of mediatheek.

School en omgeving

We verwachten van de leerlingen dat zij meehelpen de school en de omgeving van de school leefbaar te houden. In elk geval dragen daartoe bij: het opruimen van lokalen, het nuttigen van consumpties alleen in de aula, het deponeren van afval in prullenbakken, het verzorgen van planten en het voorkomen van geluidsoverlast. Wij zijn tevens een kauwgomvrije school.

Op het schoolterrein geldt een verbod voor gemotoriseerd verkeer, dus ook geen scooters bij de ingang van Prima Donna Arena. Ook is het schoolterrein verboden voor onbevoegden. Het is leerlingen daardoor niet toegestaan zich op het schoolterrein op te houden met anderen dan leerlingen van Huizermaat.

Gebruik van de fietsenstalling

Van de leerlingen verwachten we dat ze de fietsen in de rekken op het fietsenplein plaatsen. Het neerzetten van fietsen in de omgeving van de school, anders dan in de rekken op het fietsenplein, bezorgt de omwonenden van de school overlast en is in sommige gevallen ronduit gevaarlijk. Daarom willen we ook geen fietsen voor de hoofdingang. Fietsen die niet correct zijn gestald, kunnen aan de ketting worden gelegd.

Vakantieregeling

De school houdt zich aan de vakantieregeling zoals die in dit boekje staat vermeld. Deze regeling is vastgesteld in overleg met de onderwijsinspectie en de andere scholen voor voortgezet onderwijs in de regio.

De leerplichtwet staat niet toe dat leerlingen buiten de schoolvakanties extra vrije dagen krijgen, anders dan in zeer uitzonderlijke situaties. Informatie hierover kunt u vinden in de Leerplichtwet en op de site van ‘Bureau Leerling-zaken’: www.rblgooi.nl. Verzoeken voor extra vrije dagen moet u ruim van tevoren (minstens acht lesweken) schriftelijk indienen bij de betreffende afdelingsleiders. Niet gemeld verzuim geven we direct door aan de leerplichtambtenaar.

Regeling extra leerlingenverlof

In de Leerplichtwet staat dat een leerling de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school wegblijven. In een aantal gevallen is echter een uitzondering op deze regel mogelijk.

Roken

In en rondom het gebouw geldt een strikt rookverbod voor alle leerlingen. Tijdens projectweken, de mentorlessen en de lessen biologie wordt onder andere aandacht besteed aan de kwalijke gevolgen van roken.

Klassenavonden en feesten

De organisatie van klassenavonden en schoolfeesten gebeurt onder verantwoordelijkheid van de school. Ouders van leerlingen uit de onderbouw worden hiervan door de school via e-mail op de hoogte gebracht.

Voor de hele school geldt, dat er geen alcoholhoudende dranken worden geschonken.

Alcohol- en drugsbeleid

Het gebruik van alcohol en/of drugs en het volgen van onderwijs gaan niet samen. Wanneer we leerlingen betrappen op het gebruik van alcohol en/of drugs, kan verwijdering volgen. Het beleid van de Gooise Scholen Federatie is, dat op handel in drugs door leerlingen op het terrein van de school en in de omgeving van de school onherroepelijk verwijdering volgt. We hanteren een ontmoedigingsbeleid. Tijdens de mentorlessen krijgen de leerlingen voorlichting over de risico’s van het gebruik van alcohol en drugs.

Strafbare feiten

Als zich op school problemen voordoen, proberen we die zoveel mogelijk binnen de school op te lossen. Als een leerling echter een strafbaar feit pleegt, zoals diefstal, vernieling, het afsteken van vuurwerk, dan melden we dat altijd bij de politie. In overleg met Bureau Halt – dat lichte vergrijpen voor justitie mag afdoen met alternatieve ‘Haltstraffen’ – wordt de mate van straf bepaald en door wie die straf opgelegd wordt: door de school, door Bureau Halt of door beide.

Mobiele telefoons

Bellen is alleen toegestaan in de aula. In het trappenhuis mag de telefoon worden geraadpleegd, maar mag er niet mee worden gebeld of gefilmd. Tevens dient het geluid van de telefoon in de gangen uit te staan. In de lokalen moet de telefoon op stil staan en mag alleen gebruikt worden voor onderwijskundige doelstellingen, met toestemming van de docent. De telefoon is tijdens de les uit en in de tas. Bij ongepast gebruik zal in overleg met de afdelingsleider een passende maatregel getroffen worden.

Procedure schorsing, overplaatsing en verwijdering

De rector kan besluiten een leerling te schorsen. Zij laat dat meteen weten aan de leerling en de ouders. Vervolgens bevestigt zij het besluit schriftelijk, binnen drie dagen. Een schorsing kan één tot vijf dagen duren. Als de rector redenen ziet om een leerling over te plaatsen of van school te sturen, dan moet zij dat altijd (schriftelijk) meedelen aan de leerling en de ouder(s) of verzorger(s). De voorzitter van het College van Bestuur neemt hierover een definitief besluit. (Zie artikel 20, 21 en 22 van het Leerlingenstatuut voor meer informatie.)

Leerlingenstatuut

Het leerlingenstatuut bevat de rechten en plichten die gelden voor alle leerlingen van de Gooise Scholen Federatie. Een leerlingenstatuut is wettelijk verplicht. Het leerlingenstatuut is tot stand gekomen in samenspraak met leerlingen van alle vestigingen van de Gooise Scholen Federatie. Elke twee jaar wordt het statuut opnieuw vastgesteld. In het schoolreglement van de vestiging staan regels die specifiek voor die vestiging gelden. U vindt het door de GMR goedgekeurd leerlingenstatuut hier.

Privacy leerlinggegevens

Om te zorgen voor een zo goed mogelijke aansluiting tussen de basisschool en het vervolgonderwijs na de middelbare school, kan het zijn dat gegevens over leerlingen uitgewisseld worden. Wanneer u daar principieel bezwaar tegen heeft, kunt u dat aangeven bij de schoolleiding. Tijdens schoolactiviteiten worden regelmatig foto’s en/of filmpjes gemaakt. Wij gebruiken deze beelden op onze website en in onze jaar- en schoolgids. Wanneer een leerling opvallend in beeld is, vragen wij eerst toestemming voor publicatie aan de betreffende leerling. Met ondertekening van het inschrijvingsformulier gaat u akkoord met publicatie van beeldmateriaal van uw kind. Mocht u hiertegen bezwaar hebben dan kunt u dat bij de school melden via hzm-secretariaat@gsf.nl.

Regelingen GSF

De GSF beschikt over een gemeenschappelijke Gedrags- en Integriteitscode. Deze code regelt de omgang tussen medewerkers en leerlingen, ouders en externen en medewerkers onderling.  De code is de kapstok voor de algemene en schoolspecifieke regelingen die betrekking hebben op de omgang van personeelsleden met elkaar en anderen.

De GSF heeft een Privacyreglement waarin staat beschreven op welke wijze met de gegevens van leerlingen en personeelsleden wordt omgegaan. Binnen de GSF geldt het Elektronisch Informatie- en Communicatiemiddelenreglement (EIC). Hierin staat hoe de Gooise Scholen Federatie omgaat met elektronische informatie- en communicatiemiddelen: welk gebruik is verantwoord en hoe vindt de controle plaats?

Deze en overige regelingen zijn te vinden op www.gsf.nl.

Algemene klachtenregeling

Alle scholen van de Gooise Scholen Federatie proberen klachten te voorkomen. Is er toch een klacht, dan is het de bedoeling dat de klager dit eerst bespreekt met de persoon over wie de klacht gaat. Alle partijen moeten tot een oplossing willen komen. Levert het gesprek niet voldoende op, dan kan de klager naar een lid van de schoolleiding gaan. Meestal leidt ook dat eerst tot een gesprek. Is de klager nog niet tevreden, dan kan hij of zij een bezwaarschrift indienen bij de rector van de school. Vervolgens kan dat ook bij het College van Bestuur. Als laatste kan de klager de zaak voorleggen aan een onafhankelijke klachtencommissie. Dat gebeurt meestal pas als alle andere mogelijkheden niet tot een oplossing hebben geleid.