Ouderraad

Arc

Ouderraad Huizermaat

Inleiding
De ouderraad (OR) vormt een verbindende schakel tussen ouders/verzorgers van leerlingen enerzijds en de schoolleiding anderzijds. Ons doel is om vanuit een sterke betrokkenheid en gevoed door andere ouders, mee te denken met en advies te geven aan de school. Zo kunnen wij een rol spelen bij vragen over de organisatie, het beleid, de lesinhoud, docenten of communicatie. Ook fungeren wij als belangenbehartiger van de ouders en de leerlingen.

Taken

  • Spreekbuis van de ouders
  • Kritisch bevragen van directie en meedenken bij ontwikkeling van beleid
  • Organiseren van thema bijeenkomsten voor ouders
  • Praktische ondersteuning bij activiteiten van de school
  • Inspraak besteding ouderbijdrage
  • Vertegenwoordiging van de ouders in de medezeggenschapsraad

Organisatie

De OR bestaat uit 6 leden en komt zo’n 6 keer per school jaar bij elkaar. Deze vergaderingen worden ook bijgewoond door de schoolleiding in de persoon van Paul Petri, plaatsvervangend rector.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over de activiteiten van de ouderraad, wilt u een onderwerp inbrengen voor onze agenda of heeft u suggesties voor ons om te bespreken met de schoolleiding, neem contact op met één van onze leden.

Maaike Molenaar (voorzitter) m.molenaar@hetnet.nl
Annemiek Berkel (MR afgevaardigde) aberkel@talentflow
Irene de Bruin hagen_irene@hotmail.com
Dieuwke Tervoort tervoort@gmail.com
Martijn van Veen mwvVeen@planet.nl
Petra Lugtenburg plugtenburg@gmail.com
Paul Petri (plv rector) ppetri@gsf.nl

Diverse publicaties ouderraad

Ouderraad-vergadering-13-maart-2017

Ouderraad-vergadering-15-januari-2017

Notulen ouderraad-vergadering 17-09-18 

 

Meer weten? Neem dan contact op met:

Maaike Molenaar

Maaike Molenaar

Voorzitter