Schoolkosten/vrijwillige ouderbijdrage

Arc

Vrijwillige ouderbijdrage

De overheid zorgt voor de bekostiging van het voortgezet onderwijs en ook de meeste lesmaterialen zijn voor u gratis. Sommige voorzieningen en activiteiten worden echter niet bekostigd. Voor deze extra activiteiten en voorzieningen betaalt u een vrijwillige ouderbijdrage.

De ouderbijdrage bedraagt € 140,00 voor de leerjaren zonder CKV en € 165,00 voor de leerjaren met CKV en wordt geïncasseerd bij het bestellen van boeken bij de firma Iddink*.

* Het ministerie van Onderwijs verplicht alle scholen om voor de vrijwillige ouderbijdrage met de ouders/verzorgers van iedere leerling een overeenkomst aan te gaan. Om onnodig papierwerk te voorkomen, hebben wij ervoor gekozen de overeenkomst digitaal af te wikkelen. Dat gebeurt via de website van de firma Iddink. De overeenkomst komt automatisch tot stand wanneer u via deze website één of meerdere diensten of materialen bestelt.

Korting op de ouderbijdrage in schooljaar 2021-2022

Omdat in schooljaar 2020-2021 veel activiteiten zijn komen te vervallen in verband met het Corona-virus, hebben wij minder kosten uit de ouderbijdrage betaald dan wij van te voren begroot hadden. Wij hebben er daarom voor gekozen om de ouders van klas 2 tot en met 6 dit schooljaar een korting aan te bieden. Bij het bestellen van de boeken, kreeg u voor de ouderbijdrage twee opties: 

  1. De volledige ouderbijdrage betalen.
  2. De ouderbijdrage met korting betalen.

Als u heeft gekozen voor optie 1 zal het geld wat wij daardoor overhouden volledig ten goede komen aan de leerlingen. Wij zullen dit bijvoorbeeld besteden aan gratis fruit voor de leerlingen, de inrichting van het schoolplein, et cetera. 

De ouderbijdrage is opgebouwd uit vier delen:

Cultuur en sport: sportdagen, schaatsen en skiën, Vechtstede-dagen, Vechtstede Theater, Open Podium en CJP-pas.

Organisatie: kluisje, school- en kopieerpasje, ouderavonden, representatie, jaarboek, leerlingbegeleiding en zorgteam, inspraakorganen (OR en MR) en LOB-activiteiten (deelname aan 4Strax).

Sociaal: schoolfeesten, examengala, kerstvieringen, pretparkdag en eindejaarsactiviteiten.

Vakgebonden: vak-excursies, gastsprekers en veldwerkdagen.

Reiskosten voor excursies worden niet door het Vechtstede College vergoed. 

De oudergeleding van de medezeggenschapsraad heeft ingestemd met de hoogte en de bestemming van deze bijdrage.

De ouderbijdrage is vrijwillig.

Tweetalig vwo

Ouders van kinderen op het tweetalig vwo betalen een aanvullende bijdrage van € 135,00 per leerjaar. Hieruit worden alle extra kosten en activiteiten voor het tvwo betaald. Deze ouders ontvangen hiervoor een factuur van het Vechtstede College. 

Omdat in schooljaar 2020-2021 veel activiteiten zijn komen te vervallen in verband met het Corona-virus passen wij ook een korting toe op de bijdrage tvwo voor klas 2 t/m 6. Deze korting zullen wij in mindering brengen op de factuur die wij versturen aan het begin van het schooljaar.

Overige schoolkosten

Ouders ontvangen een factuur van het Vechtstede College voor de deelname van hun kind aan studiereizen, uitwisselingen, examenreizen, excursies naar het buitenland en de deelname aan diverse examens (Anglia, Cambridge, IB, DELF, DELE en Goethe).

Het Vechtstede College verstuurt enkele weken voor de activiteit de factuur per e- mail naar één ouder (financieel verantwoordelijke op aanmeldformulier). De afzender is gsf-noreply@gsf.nl.

Overzicht schoolkosten 2021-2022

Als gevolg van het Corona-virus worden de studiereizen van klas 2 t/m 6 verplaatst naar het voorjaar van 2022. We verwachten (hopen) dat er dan weer zonder problemen naar het buitenland kan worden gereisd. Informatie over de definitieve bestemmingen en de exacte kosten van de reizen volgt later in het schooljaar.

Voor vragen over het betalen van de ouderbijdrage en/of facturen kunt u contact opnemen met het Vechtstede College via info-vsc@gsf.nl.