Frequently Asked Questions (FAQ) tweetalig vwo

Wat betekent TTO?

TTO staat voor Tweetalig Onderwijs. Dit kan in verschillende vormen gegeven worden.
Meestal gaat dit om de combinatie van Nederlands en Engels. Er zijn in het oosten van Nederland ook scholen die de combinatie van Nederlands en Duits aanbieden. TTO is niet niveaugebonden, op welke niveaus het aangeboden wordt verschilt per school. Het Vechtstede College biedt tweetalig vwo (tvwo) aan.


Wat betekent tvwo?

Tvwo staat voor Tweetalig vwo. Op het Vechtstede College is dat vormgegeven als een vwo-plus opleiding, waarbij een groot gedeelte van de lessen in het Engels gevolgd wordt. In de onderbouw is dat meer dan 60% van de lessen, in de bovenbouw gaat dat om de vakken die niet middels een centraal schriftelijk examen worden afgerond. Denk hierbij aan vakken zoals P.E. (physical education), social studies (maatschappijleer) en Art (CKV).


Is TTO of tvwo op elke school hetzelfde?

Het is niet overal precies hetzelfde. Scholen mogen deels hun programma zelf invullen. Wel stelt de landelijke organisatie Nuffic eisen aan scholen. Dit heet de TTO-standaard en daarin staan bijvoorbeeld de eisen dat minimaal 50% van de lessen in het Engels gegeven moeten worden. Ook staat daarin dat wereldburgerschap en persoonsontwikkeling belangrijke pijlers zijn van het gegeven onderwijs. Als een school aan deze eisen voldoet voor de onderbouw, mag een school zich Junior TTO school noemen. Als een school aan deze eisen voldoet voor zowel de onderbouw als de bovenbouw, krijgt de school van Nuffic het predicaat Senior TTO school. Het Vechtstede College is door Nuffic erkend als een Senior TTO school.

Kan iedereen zich aanmelden voor tvwo op het Vechtstede College?

Alle groep 8 leerlingen met een vwo-advies van de basisschool mogen zich aanmelden voor het tweetalig vwo op het Vechtstede College. We zien dat de kans van slagen en het naar je zin hebben op het tvwo het grootst is bij leergierige, nieuwsgierige leerlingen die geïnteresseerd zijn in wat er in de wereld gebeurt en de extra werklast die het TVWO met zich meebrengt als uitdaging zien (en niet als ‘probleem’).

Hoe goed moet je Engels zijn om TVWO te kunnen doen?

Het tweetalig vwo is gericht op Nederlandstalige leerlingen en gaat dus niet uit van een tweetalige opvoeding. Het is daarom niet nodig om al (vloeiend) Engels te spreken. Het is handig als je een paar woordjes kent en kan begrijpen, omdat dit de overgang naar les krijgen in het Engels iets makkelijker maakt. Maak je hier niet te veel zorgen om. Waar wij vanuit gaan, zijn de kerndoelen van het basisonderwijs. Daarin staat dat je aan het eind van de basisschool een eenvoudig gesprekje moet kunnen voeren en begrijpen in het Engels over waar je woont, je dagelijks leven en je hobby’s. Krijg je (bijna) geen Engels op de basisschool? Maak je geen zorgen. Dit is geen ramp en je bent niet de eerste die dat meemaakt. Een tip om zelfstandig toch wat Engels te kunnen leren is bijvoorbeeld het werken met de app DuoLingo. Met een paar minuten per dag oefenen, leer je dan al wat woordjes en zinnetjes in het Engels.

Kan je tvwo volgen tot aan je eindexamen?

Ja, de tvwo-opleiding loopt van de eerste klas tot en met de zesde klas. Er veranderen wel een aantal zaken in de overgang van de onderbouw (klas 1 tot en met 3) naar de bovenbouw (klas 4 tot en met 6). In de onderbouw is het programma volledig gescheiden van het reguliere vwo-programma en wordt meer dan 60% van de lessen in het Engels gegeven. Daarnaast worden de leerlingen voorbereid op hun Cambridge examen eind klas 3. Er wordt in de onderbouw veel met projecten gewerkt en er zijn verschillende excursies ter ondersteuning van de projecten en lesprogramma’s. Ook vinden er studiereizen en een uitwisseling plaats in de onderbouw.
Vanaf klas 4 worden de eindexamenvakken gevolgd in clusters samen met de reguliere vwo-leerlingen, als voorbereiding op het Centraal Schriftelijk Eindexamen. Vakken die met een schoolexamen afgesloten worden, blijven in het Engels. Daarnaast houden tvwo-leerlingen onder andere extra uren Engels in de bovenbouw, waarin zij worden voorbereid op het IB examen en gaan zij op internationale excursie in klas 4 en op internationale stage in klas 5.

Heeft tvwo een apart eindexamen?

Het eindexamen mag (nog) niet in het Engels gegeven worden. Tvwo leerlingen nemen eind klas 6 daardoor deel aan het reguliere vwo-examen. Wel zijn er ook in de bovenbouw verschillen tussen het reguliere vwo-programma en het tvwo-programma.

Hoe gaat dat dan met de overstap van klas 3 naar klas 4?

Het is even schakelen om vakken in het Nederlands te krijgen, maar vrijwel alle leerlingen hebben deze schakeling binnen een paar weken gemaakt. De vakinhoud verandert immers niet. Het gaat alleen om terminologie/begrippen en niet om de concepten.

Welke vakken krijg je in het Engels?

Op het Vechtstede College krijg je de verschillende vakken in het Engels.
In de onderbouw zijn dat de volgende vakken: Engels, wiskunde, aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, science, filosofie, art & design, lichamelijk opvoeding, economie en natuurkunde.
In de bovenbouw zijn dat: Engels, lichamelijke opvoeding, culturele & kunstzinnige vorming, maatschappijleer, onderzoek & wetenschap en het profielwerkstuk.


Wat is het verschil tussen tvwo en scholen die Cambridge aanbieden?

Scholen die Cambridge aanbieden, bieden vaak alleen extra lessen Engels aan. Of extra lessen puur gericht op het halen van een Cambridge examen. Het volgen van het tvwo houdt in dat je het grootste gedeelte van je lessen in het Engels aangeboden krijgt, waardoor je elke dag heel veel Engels hoort, leest, spreekt en schrijft. Hierdoor neemt je Engelse taalvaardigheid sneller toe en heb je een bredere kennis van de Engelse taal. Daarnaast is het tvwo veel meer dan alleen goed Engels leren spreken. Er wordt ook veel aandacht besteed aan wereldburgerschap, internationalisering, cultuur en een breed scala aan vaardigheden zoals samenwerken, presenteren en kritisch denken. Dit komt ook terug in de verschillende (vakoverstijgende) projecten die binnen het tvwo gedaan worden.

Krijg je een apart diploma als je tvwo hebt gedaan?

Bij het succesvol doorlopen van het tvwo-programma, heb je aan het eind van klas 6 verschillende certificaten en diploma’s op zak. In klas 3 doe je Cambridge Examen, waardoor je ofwel een FCE certificaat ofwel een CAE certificaat behaalt. Daarnaast kent Nuffic je het Junior TTO Certificate toe, voor het volgen van het Junior TTO programma op een door hen erkende TTO school. In klas 6 doe je naast je vwo-examen, waarvoor je een vwo-diploma krijgt, ook IB examen. Dat levert een IB Language & Literature certificaat op. Voor het succesvol doorlopen van het Senior TTO programma, kent Nuffic je het Senior TTO Certificate toe. Naast deze verplichte onderdelen, kan je ervoor kiezen om op te gaan voor aanvullende certificaten voor Duits, Frans en/of Spaans.

Kost het tvwo extra tijd?

Het tvwo is een vwo-plus opleiding, wat inhoudt dat er meer van een tvwo-leerling verwacht wordt dan van een reguliere vwo-leerling. Dit is niet alleen op vakinhoudelijk gebied, maar ook tijdens de projecten, extra excursies en qua inzet. Het is moeilijk te zeggen hoeveel extra tijd het tvwo precies kost ten opzichte van het reguliere vwo, omdat dit voor iedereen anders is. Er zijn leerlingen die het sneller oppakken of sneller werken dan anderen en er zijn leerlingen die wat meer tijd nodig hebben dan anderen. Ook is de tijd die het buiten de lessen kost, afhankelijk van hoeveel werk een leerling al verzet heeft tijdens de les, bijvoorbeeld in de tijd die in de les gegeven wordt om alvast met het huiswerk aan de slag te gaan. Gemiddeld gezien spenderen tvwo-leerlingen ongeveer 2 uur per dag aan hun schoolwerk buiten de lessen om. Dit kan verschillen per week, soms is er een wat rustigere week en soms is er een wat drukkere week (bijvoorbeeld door toetsen, projecten en/of excursies).

Zijn er extra kosten verbonden aan het tvwo?

De tvwo-leerlingen ondernemen meer activiteiten, waar extra kosten aan verbonden zijn. Deze kosten worden betaald uit de extra ouderbijdrage die gesteld is voor het tvwo. Daarnaast worden er reizen gemaakt en examens gedaan. Zowel de reizen als de examenkosten dienen apart betaald te worden, buiten de ouderbijdrage om. De precieze bedragen voor het huidige schooljaar zijn terug te vinden in onze schoolgids.