Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) vertegenwoordigt de belangen van zowel ouders, leerlingen als personeel. De MR overlegt met de schoolleiding over beleidsvoorstellen, over de lijnen die door de schoolleiding worden uitgezet en over de wijze waarop het beleid wordt uitgevoerd. De MR kan ook zelf met voorstellen komen en werkt met een activiteitenplan.

Samenstelling van de MR:                                        
Personeelsgeleding Oudergeleding Leerlinggeleding
Iris Hoogendoorn Ype van der Brug Sude Bildirici
Bas van der Meij Silvia Looman Boet Heijmerink
Jeremy Lemmens Gerda de Weerdt Jill Kapteijn
Berdien Rebel    
Matthijs Schukking (voorzitter)    
Nanda Slokker (secretaris)    

De MR is via e-mail te bereiken, info-vsc@gsf.nl met het onderwerp: T.a.v. de MR.

Er wordt zes keer per jaar vergaderd samen met de schooldirectie. Deze vergaderingen zijn openbaar.
De vergaderdata zijn als volgt:

Schooljaar 2022-2023:
4 oktober 2022
8 december 2022
13 februari 2023
4 april 2023
9 mei 2023
26 juni 2023 (afsluiting)

Schooljaar 2021-2022:
28 september 2021
24 november 2021 
8 februari 2022
29 maart 2022 (geannuleerd)
17 mei 2022
14 juni 2022 (afsluiting)