Vrijwillige ouderbijdrage

De overheid zorgt voor de bekostiging van het voortgezet onderwijs en ook de meeste lesmaterialen zijn voor u gratis. Sommige voorzieningen en activiteiten worden echter niet bekostigd. Voor deze extra activiteiten en voorzieningen betaalt u een vrijwillige ouderbijdrage.

De ouderbijdrage bedraagt € 140,00 voor de leerjaren zonder CKV en € 165,00 voor de leerjaren met CKV en wordt aan het begin van het schooljaar door het Vechtstede College aan u gefactureerd. 

Zonder de betaling van de vrijwillige ouderbijdrage is het niet mogelijk om extra activiteiten en voorzieningen aan te blijven bieden.

De ouderbijdrage is opgebouwd uit vier delen:

Cultuur en sport: sportdagen, schaatsen en skiën, Vechtstede-dagen, Vechtstede Theater, Open Podium en CJP-pas.

Organisatie: kluisje, school- en kopieerpasje, ouderavonden, representatie, jaarboek, leerlingbegeleiding en zorgteam, inspraakorganen (OR en MR) en LOB-activiteiten (deelname aan 4Strax).

Sociaal: schoolfeesten, examengala, kerstvieringen, pretparkdag en eindejaarsactiviteiten.

Vakgebonden: vak-excursies, gastsprekers en veldwerkdagen.

Reiskosten voor excursies worden niet door het Vechtstede College vergoed. 

De oudergeleding van de medezeggenschapsraad heeft ingestemd met de hoogte en de bestemming van deze bijdrage.

De ouderbijdrage is vrijwillig.

Tweetalig vwo

Ouders van kinderen op het tweetalig vwo betalen een aanvullende bijdrage van € 135,00 per leerjaar. Hiervan worden alle extra kosten en activiteiten voor het tvwo betaald. Deze ouders ontvangen hiervoor een factuur van het Vechtstede College. De ouderbijdrage voor het tvwo is vrijwillig.

Overige schoolkosten

Ouders ontvangen een factuur van het Vechtstede College voor de deelname van hun kind aan introductie-, studie- en examenreizen, uitwisselingen, excursies naar het buitenland en de deelname aan diverse examens (Anglia, Cambridge, IB, DELF, DELE en Goethe).

Overzicht schoolkosten 2022-2023

Aan het begin van het schooljaar 2022-2023 zullen wij hier het overzicht schoolkosten publiceren. 

Voor vragen over het betalen van de ouderbijdrage en/of facturen kunt u contact opnemen met het Vechtstede College via info-vsc@gsf.nl.