Raad van Toezicht

Arc

De stichting kent een Raad van Toezicht (RvT) die tot taak heeft toezicht te houden op het beleid van het College van Bestuur (CvB) en op de gang van zaken binnen de stichting. De taken van RvT en CvB zijn specifiek omschreven in de Statuten, het Bestuursreglement en het Reglement intern toezicht. In het Bestuursreglement wordt ook de verhouding geregeld tussen de Raad van Toezicht en het College van Bestuur.

De Raad van Toezicht van de stichting Gooise Scholen Federatie bestaat per 1 november 2017 uit de volgende personen:

Dhr. prof. dr. P.R.J. Simons, voorzitter
Dhr. drs. M. Harms, vice voorzitter
Mw. L.M. Tijhaar
Dhr. B.W.R.M. Bruijns
Mw. drs. R.M. Kooistra

Contact
Contacten met leden van de Raad van Toezicht lopen via het directiesecretariaat van de Gooise Scholen Federatie:
Raad van Toezicht
p/a Gooise Scholen Federatie
Postbus 50
1400 AB Bussum
T 035 692 67 00
E info@gsf.nl

Overzicht (neven-)functies van de leden