Procedure voor aanmelding en toelating

Arc

Aanmelden voor leerjaar 1 Huizermaat 2019-2020

Zodra u het adviesformulier van de basisschool heeft ontvangen, kunt u uw zoon/dochter aanmelden op Huizermaat. De aanmeldperiode start officieel op maandag 4 maart 2019, eerder aanmelden kan. De aanmeldingstermijn sluit op vrijdag 8 maart om 12.00 uur.

Procedure voor aanmelding en toelating mavo/havo-, havo/vwo- en vwo+ klassen

  • De aanmeldingsperiode voor leerjaar 1 op Huizermaat start op maandag 4 maart 2019. Eerder aanmelden is mogelijk, mits de ouder(s)/verzorger(s) beschikken over het originele en door de directeur ondertekende adviesformulier van de basisschool.
  • Aanmelding dient te gebeuren door de ouder(s)/verzorger(s). U kunt het volledig ingevulde aanmeldingsformulier 2019-2020 van Huizermaat inleveren bij het secretariaat van onze school op de eerste verdieping. Per post naar ons sturen kan uiteraard ook. Het adres is: Monnickskamp 7, 1273 JP Huizen, o.v.v. secretariaat: aanmelding leerjaar 1. Het aanmeldingsformulier is eveneens verkrijgbaar op de Open Dag, tijdens onze informatieavond, en is bovendien hier te downloaden.
  • Tegelijk met het aanmeldingsformulier wordt door u als ouder(s)/verzorger(s) het originele adviesformulier ingeleverd/meegestuurd dat door de directeur van de basisschool is ondertekend. Per leerling kan slechts één adviesformulier worden verstrekt. Ouders kunnen hun kind bij één school aanmelden.
  • Indien aan de orde voegt u bij het aanmeldingsformulier tevens rapportages mee inzake dyslexie of andere diagnoses en overige relevante informatie die de basisschool niet kan verstrekken zonder uw toestemming. Deze informatie is nodig om uw kind de ondersteuning te kunnen bieden die hij/zij nodig heeft. Voor informatie over het aanmelden van een leerling met een begeleidingsvraag kunt u hier verder lezen.
  • De aanmeldingstermijn sluit op vrijdag 8 maart 2019 om 12.00 uur.
  • Uiterlijk dinsdag 12 maart 2019 laten wij u weten of uw zoon/dochter toegelaten en geplaatst kan worden in de afdeling waarvoor de leerling is aangemeld.
  • Na deze datum sturen basisscholen overige informatie digitaal naar ons toe. Het betreft informatie die de schoolloopbaan van uw kind betreft, zoals de LVS-gegevens. De uitslag van de cito eindtoets groep 8 wordt ons eveneens (later) toegestuurd.

Heeft u een bijzondere vraag over de toelating of woont u in het buitenland, neemt u dan ruim vóór 1 maart contact op met een van de afdelingsleiders onderbouw; mvdbelt@gsf.nl of loudmaijer@gsf.nl
Voor een vraag of afspraak over speciale begeleidingsmogelijkheden kunt u ook direct contact opnemen met onze zorgcoördinator, mevr. C. Bos cbos@gsf.nl

Schema toelatingsnormen 2019

Advies basisschool geeft toelating tot
mavo (of vmbo-t) of
mavo/havo (vmbo-t/havo)
 mavo/havo-klassen
havo of havo/vwo  havo/vwo-klassen
vwo  havo/vwo-klassen of vwo+ klas

Wanneer zich onverhoopt voor één of meerdere afdelingen méér leerlingen aanmelden dan we kunnen plaatsen, zal een loting op maandag 11 maart plaatsvinden. Leerlingen die gezien het advies van de basisschool niet toegelaten kunnen worden, loten uiteraard niet mee. Op dinsdag 12 maart wordt op een vast tijdstip over de uitslag van de loting naar de ouder(s)/verzorger(s) gecommuniceerd (definitief tijdstip volgt later).

Mochten wij op dinsdag 12 maart nog voldoende capaciteit hebben om elders uitgelote leerlingen in de eerste klas te plaatsen, dan kunnen ouders en leerlingen zich vanaf 11.00 uur aanmelden met het originele en door de directeur ondertekende schooladvies.

  • Bij de scholen die onderdeel uitmaken van de Gooise Scholen Federatie (De Fontein, Goois Lyceum, Huizermaat, College De Brink, Casparus College, Vechtstede College, Gooise Praktijkschool en het A. Roland Holst College) geldt dat (indien relevant) voorrang wordt gegeven aan kinderen van medewerkers die bij de GSF op moment van aanmelden in vaste dienst zijn.

Meer weten? Neem dan contact op met:

Lea Oudmaijer

Lea Oudmaijer

afdelingsleider onderbouw
Magda van den Belt

Magda van den Belt

afdelingsleider onderbouw
secretariaat Huizermaat

secretariaat Huizermaat