Frequently Asked Questions (FAQ) tweetalig vwo

Arc

Frequently Asked Questions (FAQ) Tweetalig VWO

Wat betekent TTO?
TTO staat voor Tweetalig Onderwijs. Dit kan in verschillende vormen gegeven worden.

Meestal gaat dit om de combinatie van Nederlands en Engels. Er zijn in het oosten van

Nederland ook scholen die de combinatie van Nederlands en Duits aanbieden. TTO is niet
niveaugebonden, op welke niveaus het aangeboden wordt verschilt per school. Het
Vechtstede College biedt TVWO aan.

Wat betekent TVWO?

TVWO staat voor Tweetalig VWO. Op het Vechtstede College is dat vormgegeven als een
VWO-plus opleiding, waarbij een groot gedeelte van de lessen in het Engels gevolgd wordt.

Is TTO of TVWO op elke school hetzelfde?

Het is niet overal precies hetzelfde. Scholen mogen deels hun programma zelf invullen. Wel
stelt de landelijke organisatie Nuffic eisen aan scholen. Dit heet de TTO-standaard en
daarin staan bijvoorbeeld de eisen dat minimaal 50% van de lessen in het Engels gegeven
moeten worden en dat EIO (European and International Orientation) een belangrijk element is
van het gegeven  onderwijs. Als een school aan deze eisen voldoet voor de onderbouw, mag een
school zich Junior TTO school noemen. Als een school aan deze eisen voldoet voor zowel de
onderbouw als de bovenbouw, krijgt de school van Nuffic het predicaat Senior TTO school. Het
Vechtstede College is door Nuffic erkend als een Senior TTO school.

Kan iedereen zich aanmelden voor TVWO op het Vechtstede College?
Alle groep 8 leerlingen met een VWO-advies van de basisschool mogen zich aanmelden voor
het Tweetalig VWO op het Vechtstede College. We zien dat de kans van slagen en het naar je
zin hebben op het TVWO het grootst is bij leergierige, nieuwsgierige leerlingen die
geïnteresseerd zijn in wat er in de wereld gebeurt en de extra werklast die het TVWO met
zich meebrengt als uitdaging zien (en niet als ‘probleem’).

Hoe goed moet je Engels zijn om TVWO te kunnen doen?
Het Tweetalig VWO is gericht op Nederlandstalige leerlingen en gaat dus niet uit van een
tweetalige opvoeding. Het is daarom niet nodig om al (vloeiend) Engels te spreken. Het is
handig als je een paar woordjes kent en kan begrijpen, omdat dit de overgang naar les krijgen
in het Engels iets makkelijker maakt. Maak je hier niet te veel zorgen om. Waar wij vanuit
gaan, zijn de kerndoelen van het basisonderwijs. Daarin staat dat je aan het eind van de
basisschool een eenvoudig gesprekje moet kunnen voeren en begrijpen in het Engels over
waar je woont, je dagelijks leven en je hobby’s. Krijg je (bijna) geen Engels op de
basisschool? Maak je geen zorgen. Dit is geen ramp en je bent niet de eerste die dat
meemaakt. Een tip om zelfstandig toch wat Engels te kunnen leren is het werken met de app
DuoLingo. Met een paar minuten per dag oefenen, leer je dan al wat woordjes en zinnetjes in
het Engels.

Kan je TVWO volgen tot aan je eindexamen?

Ja, de TVWO-opleiding loopt van de eerste klas tot en met de zesde klas. Er veranderen wel
een aantal zaken in de overgang van de onderbouw (klas 1 tot en met 3) naar de bovenbouw
(klas 4 tot en met 6). In de onderbouw is het programma volledig gescheiden van het
reguliere VWO-programma en wordt meer dan 60% van de lessen in het Engels gegeven.
Daarnaast worden de leerlingen voorbereid op hun Cambridge examen eind klas 3. Er wordt in de
onderbouw veel met projecten gewerkt en er zijn verschillende excursies ter ondersteuning van
de projecten en lesprogramma’s. Ook vinden er studiereizen en een uitwisseling plaats in de
onderbouw.
Vanaf klas 4 worden de eindexamenvakken gevolgd in clusters samen met de reguliere
VWO-leerlingen, als voorbereiding op het Centraal Schriftelijk Eindexamen. Vakken die met
een schoolexamen afgesloten worden, blijven in het Engels. Daarnaast houden
TVWO-leerlingen onder andere extra uren Engels in de bovenbouw, worden zij daarin
voorbereid op het IB examen en gaan zij op internationale excursie in klas 4 en op
internationale stage in klas 5.

Heeft TVWO een apart eindexamen?

Het eindexamen mag (nog) niet in het Engels gegeven worden. TVWO leerlingen nemen eind
klas 6 daardoor deel aan het reguliere VWO-examen. Wel zijn er ook in de bovenbouw
verschillen tussen het reguliere VWO-programma en het TVWO-programma.

Hoe gaat dat dan met de overstap van klas 3 naar klas 4?
Het is even schakelen om vakken in het Nederlands te krijgen, maar vrijwel alle leerlingen hebben
deze schakeling binnen een paar weken gemaakt. De vakinhoud verandert immers niet. Het gaat
alleen om terminologie/begrippen en niet om de concepten.

Welke vakken krijg je in het Engels?
Op het Vechtstede College krijg je de volgende vakken in het Engels:
Klas 1: Engels, wiskunde, aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, science, filosofie, art & design,
lichamelijk opvoeding
Klas 2: Engels, wiskunde, aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, science, filosofie, art & design,
lichamelijk opvoeding
Klas 3: Engels, wiskunde, aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, science, economie, natuurkunde,
art & design, lichamelijk opvoeding
Klas 4: Engels, lichamelijke opvoeding, culturele en kunstzinnige vorming, maatschappijleer
Klas 5: Engels, lichamelijke opvoeding, culturele en kunstzinnige vorming, onderzoek en
wetenschap
Klas 6: Engels, lichamelijke opvoeding, profielwerkstuk

Wat is het verschil tussen TVWO en scholen die Cambridge aanbieden?

Scholen die Cambridge aanbieden, bieden vaak alleen extra lessen Engels aan. Of extra lessen
puur gericht op het halen van een Cambridge examen. Het volgen van het TVWO houdt in dat je
het grootste gedeelte van je lessen in het Engels aangeboden krijgt, waardoor je elke dag heel veel
Engels hoort, spreekt en schrijft. Hierdoor neemt je Engelse taalvaardigheid sneller toe en heb je
een bredere kennis van de Engelse taal. Daarnaast is het TVWO veel meer dan alleen goed Engels
leren spreken. Er wordt ook veel aandacht besteed aan wereldburgerschap, internationalisering,
cultuur en een breed scala aan vaardigheden zoals samenwerken, presenteren en kritisch denken.
Dit komt ook terug in de verschillende (vakoverstijgende) projecten die binnen het TVWO gedaan
worden. Het werken met vakoverstijgende projecten is een van de kenmerken en voordelen van
het TVWO. Alle projecten zijn een onderdeel van de EIO (European and Internation Orientation)
leerlijn, waarbij de in de lessen opgedane kennis in een internationale context bekeken wordt.

Krijg je een apart diploma als je TVWO hebt gedaan?

Bij het succesvol doorlopen van het TVWO-programma, heb je aan het eind van klas 6
verschillende certificaten en diploma’s op zak. In klas 3 doe je Cambridge Examen, waardoor je
ofwel een FCE certificaat ofwel een CAE certificaat behaalt. Daarnaast kent Nuffic je het Junior
TTO Certificate toe, voor het volgen van het Junior TTO programma op een door hen erkende TTO
school. In klas 6 doe je naast je VWO-examen, waarvoor je een VWO-diploma krijgt, ook IB
examen. Dat levert een IB Language & Literature certificaat op. Voor het succesvol doorlopen van
het Senior TTO programma, kent Nuffic je het Senior TTO Certificate toe. Naast deze verplichte
onderdelen, kan je ervoor kiezen om op te gaan voor aanvullende certificaten voor Duits, Frans
en/of Spaans.

Kost het TVWO extra tijd?


Het TVWO is een VWO-plus opleiding, wat inhoudt dat er meer van een TVWO-leerling verwacht
wordt dan van een reguliere VWO-leerling. Dit is niet alleen op vakinhoudelijk gebied, maar ook
tijdens de projecten, extra excursies en qua inzet. Het is moeilijk te zeggen hoeveel extra tijd het
TVWO precies kost ten opzichte van het reguliere VWO, omdat dit voor iedereen anders is. Er zijn
leerlingen die het sneller oppakken of sneller werken dan anderen en er zijn leerlingen die wat
meer tijd nodig hebben dan anderen. Ook is de tijd die het buiten de lessen kost, afhankelijk van
hoeveel werk een leerling al verzet heeft tijdens de les, bijvoorbeeld in de tijd die in de les
gegeven wordt om alvast met het huiswerk aan de slag te gaan. Gemiddeld gezien spenderen
TVWO-leerlingen ongeveer 2 uur per dag aan hun schoolwerk buiten de lessen om. Dit kan
verschillen per week, soms is er een wat rustigere week en soms is er een wat drukkere week
(bijvoorbeeld door toetsen, projecten en/of excursies).


Zijn er extra kosten verbonden aan het TVWO?

De TVWO-leerlingen ondernemen meer activiteiten, waar extra kosten aan verbonden zijn. Deze
kosten worden betaald uit de extra ouderbijdrage die gesteld is voor het TVWO. Daarnaast
worden er reizen gemaakt en examens gedaan. Zowel de reizen als de examenkosten dienen apart
betaald te worden, buiten de ouderbijdrage om.