Mavo-afdeling

Arc

In de bovenbouw mavo onderscheiden wij ons op twee punten van andere scholen. Het Vechtstede College biedt een tweejarig traject naar het eindexamen, waarin in principe niemand blijft zitten. Daarnaast bieden wij uitstel van studiekeuze. Leerlingen volgen in het derde leerjaar nog steeds alle vakken en kiezen pas aan het eind van dat jaar een van de vier profielen: techniek, economie, zorg & welzijn of landbouw. Naast de verplichte examenvakken Nederlands, Engels, lichamelijke opvoeding, culturele- en kunstzinnige vorming (ckv) en maatschappijleer is één profielvak verplicht.

In de mavo besteden we veel aan vaardigheden en praktische opdrachten. Leerlingen maken ter afronding van hun opleiding een profielwerkstuk en presenteren dit.

Met een mavodiploma kunnen de leerlingen doorstromen naar niveau 3 of 4 van het mbo of naar het vierde leerjaar van de havo. Zowel na het mbo als na de havo is een vervolg op het hbo mogelijk.

Vanaf het tweede leerjaar zijn er homogene mavoklassen die met het derde- en vierde leerjaar deel uitmaken van de mavo-afdeling. In het derde leerjaar volgen de leerlingen nog alle vakken en kiezen zij een vakkenpakket voor in het vierde leerjaar.

Versterkt Engels

Vanaf leerjaar 1 t/m leerjaar 3 volgen alle leerlingen een extra uur Engels, met aandacht voor onder andere spreekvaardigheid. In het derde leerjaar kunnen  de mavo-leerlingen, net zoals alle derdejaars leerlingen van andere afdelingen, deelnemen aan een erkend internationaal Anglia examen, voor de Engelse taal, op hun eigen niveau.

Rekenen

In  mavo 2 wordt het niveau van rekenen getoetst bij elke leerling. Als dat niveau naar verwachting is, geeft de docent tijdens het vak wiskunde aandacht aan rekenen. Is er sprake van zorg aangaande het vak rekenen, dan krijgen deze leerlingen bijles. In mavo 3  leggen de leerlingen een landelijke rekentoets af op het voor hen verplichte niveau 2F (Europees referentieniveau). Er is ook een herkansingsmogelijkheid. Het behalen van de toets volgens de landelijk gestelde normen is een voorwaarde voor deelname aan het examen.

Begeleidingslessen

De mentor geeft aan de leerlingen begeleidingslessen. Hoewel er aandacht is voor actuele situaties, wordt er ook uitgebreid aandacht besteed aan groepsvorming (training Rots en Water), algemene- en studievaardigheden, het kiezen van een sector en vervolgopleiding en voorbereiden van en terugblikken op resultaten. Ook wordt aandacht besteedt aan maatschappelijke thema’s, o.a. door gebruik te maken van gastdocenten. Voorbeelden hiervan zijn bureau Halt en de NS.

Pluslessen

Vanaf periode 2 (ca. half november) volgen leerlingen van 2 mavo een lesuur per week een plusles. Wanneer een leerling extra hulp nodig heeft voor Nederlands, Engels of wiskunde, wordt deze leerling bij deze plusles ingedeeld (of bij remedial teaching). Andere leerlingen hebben een ‘verdiepingsuur’. Dat kan Spaans, filosofie, Frans, schaken o.i.d. zijn. Daarnaast is er een huiswerkgroep.

Verlengde schooldagen en stiltelokaal

Voor leerlingen van mavo 3 en mavo 3 is er vanaf periode 2 een ‘stiltelokaal’ waarnaar leerlingen met achterblijvende prestaties voor een aantal uren buiten de lestijden worden verwezen. Daarnaast kunnen kinderen zich hier zelf melden om rustig te kunnen werken na schooltijd.

Mavo-examen

Alle leerlingen in de mavo-afdeling nemen in het 4e leerjaar deel aan het reguliere vmbo-TL-examen. Dit examen bestaat uit vakken die met een School Examen worden afgesloten, en vakken die daarnaast ook een Centraal Examen kennen. De leerlingen volgen in het vierde leerjaar een verplicht gemeenschappelijk deel, een vakkenpakket naar keuze (profiel) en één of meer aanvullende vakken (vrije deel) Het komt regelmatig voor dat leerlingen door het kiezen van hun vakkenpakket examen doen in meer dan één profiel. Veel leerlingen volgen een extra vak. Dit vergroot de kans op slagen (behalve wanneer het extra vak T&D is) en het is gevraagd bij de overstap naar havo 4.

Profielwerkstuk

In het vierde jaar maken de leerlingen een profielwerkstuk waarin ze een aantal beroepen belichten. Een voldoende voor het profielwerkstuk geeft op de mavo toegang tot het Centraal Examen. In de begeleidingslessen door de mentor bereiden de leerlingen zich voor op het maken van dit product. In november werken de leerlingen hun gekozen onderwerp uit, bezoeken een beroepsbeoefenaar en nemen interviews af. De week wordt afgesloten met presentaties aan de klas.

Techniek & Design

De vierdejaars kunnen dit vak als extra vak volgen. Het vak is modulair opgebouwd en behandelt uiteenlopende thema’s uit de bètarichting  als ‘beeld en geluid’, webdesign, industrieel vormgeven, digitale fotografie en beeldbewerking en mode. Dit vak wordt zowel door eigen als gastdocenten gegeven en ook gaan de leerlingen diverse keren op excursie (onder andere naar een live-uitzending van het televisieprogramma “De Wereld Draait Door”. Het vak wordt ook vermeld op de cijferlijst. Dit uitdagende vak is op onze school door onze eigen vakdocenten ontwikkeld. Techniek & Design levert een mooi portfolio op, wordt geaccepteerd als extra vak voor toelating tot de havo. Bij het examencijfer geldt het niet als een compensatie.

Toetsweken en Activiteitenvrije weken

Een examenjaar kent drie perioden die worden afgesloten met een toetsweek. Deze week wordt voorafgegaan door twee activiteitenvrije weken. In deze weken organiseert de school geen activiteiten die de voorbereiding op de toetsweken verstoren of lesuitval veroorzaken. De resultaten van de toetsen worden online via SOMtoday gepubliceerd.

Stages

De derdejaars leerlingen lopen een week  stage. De stage is een combinatie van een examenonderdeel rond de loopbaanoriëntatie. Alle leerlingen lopen een dag mee in een bedrijf of organisatie die aansluit bij hun mogelijke beroepskeuze.

Deze stage is maatschappelijk van aard. Voorbeelden van dergelijke stageplekken zijn: peuterspeelzaal, sociale werkplaats, verzorgingshuis, voedselbank en sportclub.

Bijzondere activiteiten

Op onze mavo-afdeling worden veel bijzondere activiteiten aangeboden. Er is de ‘Vechtstededag’ met theater, workshops en excursies.

De derdejaars mavo-leerlingen krijgen een debattraining van het Nationaal Debatinstituut en elk jaar doen zij mee aan de nationale vmbo-debatwedstrijd.

De examenklassen gaan ook nog een keer op stap om te vieren dat ze bijna de eindstreep hebben gehaald.

In het kader van het vak CKV, maar ook daarbuiten, bieden we de leerlingen een breed scala aan activiteiten aan. Een aantal voorbeelden: workshops op het gebied van foto, film, dans en toneel, museumbezoek, de Tweede Kamer, enz.

Werkweek

Aan het eind van de derde klas gaan de leerlingen een week naar de Ardennen. Ze verblijven op een bungalowpark in Belgïe. Het programma is een mix van cultuur, natuur en sport. De start is een bezoek aan de stad Antwerpen en als slot bezoeken de leerlingen Luik. In de Ardennen gaan zij naar de Grotten van Han, een oorlogsmuseum en Bastogne. Verder worden de leerlingen op sportief gebied enorm uitgedaagd. Sporten als abseilen en kanoën worden fanatiek door hen bedreven.

Schoolfeesten en Examenfeest

De eerste- en tweedejaars hebben schoolfeesten samen met de havo- en vwo-klassen. Deze feesten zijn in het voor- en najaar.

Twee maal per jaar vindt een schoolfeest plaats voor alle bovenbouwleerlingen, waar ook de derdejaars leerlingen onder vallen. De organisatie daarvan is in handen van enkele docenten samen met een groep leerlingen en vindt plaats op een externe locatie: de afgelopen jaren in  ‘Panama’ in Amsterdam. Deze schoolfeesten zijn alcoholvrij. Na het laatste examen is er voor de examenkandidaten en voor de andere bovenbouwleerlingen een examengala. Ieder jaar weer een fantastisch, sfeervol gebeuren.

Jaarboek

Voor alle leerlingen in de examenklassen stellen we ieder jaar weer een jaarboek samen. Iedere examenkandidaat komt daar met foto in en mag zijn zegje doen. Er is ook ruimte voor herinneringen over de werkweken, sportdagen, examens, bijzondere gebeurtenissen etc. Uiteraard komen ook enkele docenten aan het woord. Voor het samenstellen van het jaarboek wordt een redactie gevormd uit leerlingen en mentoren. Zij verzamelen in de loop van dit schooljaar het materiaal dat dan door “Het Uitgeefhuis” wordt verwerkt in een mooie herinnering.