Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) vertegenwoordigt de belangen van zowel ouders, leerlingen als personeel. De MR overlegt met de schoolleiding over beleidsvoorstellen, over de lijnen die door de schoolleiding worden uitgezet en over de wijze waarop het beleid wordt uitgevoerd. De MR kan ook zelf met voorstellen komen en werkt met een activiteitenplan.

Samenstelling van de MR:                                        
Personeelsgeleding Oudergeleding Leerlinggeleding
Iris Hoogendoorn Ype van der Brug Boet Heijmerink
Rishma Jadnanansing Silvia Looman Jill Kapteijn
Bas van der Meij Gerda de Weerdt Irene van Munster
Berdien Rebel    
Matthijs Schukking (voorzitter)    
Nanda Slokker (secretaris)    


De MR is via e-mail te bereiken, info-vsc@gsf.nl met het onderwerp: T.a.v. de MR.

Er wordt zes keer per jaar vergaderd samen met de schooldirectie. Deze vergaderingen zijn openbaar.
De vergaderdata zijn als volgt:

Schooljaar 2021-2022:
28 september 2021
24 november 2021 

Schooljaar 2020-2021:
29 september 2020
24 november 2020
9 februari 2021
30 maart 2021
11 mei 2021
15 juni 2021