Medezeggenschapsraad

Arc

De medezeggenschapsraad (MR) vertegenwoordigt de belangen van zowel ouders, leerlingen als personeel. De MR overlegt met de schoolleiding over beleidsvoorstellen, over de lijnen die door de schoolleiding worden uitgezet en over de wijze waarop het beleid wordt uitgevoerd. De MR kan ook zelf met voorstellen komen.

Samenstelling van de MR:    
Personeelsgeleding Oudergeleding Leerlinggeleding
Guus Harms Silvia Looman Manal el Jaadi
Iris Hoogendoorn Erik de Waal Abris Mumcuoglu
Rishma Jadnanansing Gerda de Weerdt Suus van Ommeren
Bianca Koet    
Erik van Neer (voorzitter)    
Nanda Slokker (secretaris)    

 

De MR is via e-mail te bereiken, info-vsc@gsf.nl met het onderwerp: T.a.v. de MR.

We vergaderen zes keer per jaar samen met de schooldirectie. Die vergaderingen zijn openbaar. De vergaderdata zijn als volgt:

  • 1 oktober 2019
  • 26 november 2019
  • 11 februari 2020
  • 31 maart 2020
  • 12 mei 2020 (onder voorbehoud)
  • 16 juni 2020

 

Schooljaar 2018-2019