Medezeggenschapsraad

Arc

De medezeggenschapsraad (MR) vertegenwoordigt de belangen van zowel ouders, leerlingen als personeel. De MR overlegt met de schoolleiding over beleidsvoorstellen, over de lijnen die door de schoolleiding worden uitgezet en over de wijze waarop het beleid wordt uitgevoerd. De MR kan ook zelf met voorstellen komen.

Samenstelling van de MR:    
Personeelsgeleding Oudergeleding Leerlinggeleding
Guus Harms Jenny Nieuwenhuijze Manal el Jaadi
Iris Hoogendoorn Erik de Waal Lara Mioch
Rishma Jadnanansing Gerda de Weerdt Abris Mumcuoglu
Bianca Koet    
Erik van Neer (voorzitter)    
Nanda Slokker (secretaris)    

 

De MR is via e-mail te bereiken, info-vsc@gsf.nl met het onderwerp: T.a.v. de MR.

We vergaderen zes keer per jaar samen met de schooldirectie. Die vergaderingen zijn openbaar. De vergaderdata zijn als volgt: