Medezeggenschapsraad

Arc

De medezeggenschapsraad vertegenwoordigt de belangen van zowel ouders, leerlingen als personeel. De MR overlegt met de schoolleiding over beleidsvoorstellen, over de lijnen die door de schoolleiding worden uitgezet en over de wijze waarop het beleid wordt uitgevoerd. De MR kan ook zelf met voorstellen komen.

 

Samenstelling van de MR:    
Personeelsgeleding Oudergeleding Leerlinggeleding
Guus Harms Gerda de Weerdt Romy Waeijen
Iris Hoogendoorn Jenny Nieuwenhuijze Belle van Zuilen
Rishma Jadnanansing Erik de Waal vacature
Bianca Koet
Erik van Neer (voorzitter)
Nanda Slokker (secretaris)

 

De MR is via e-mail te bereiken, info-vsc@gsf.nl met het onderwerp: T.a.v. de MR.

 

We vergaderen zeven keer per jaar samen met de schoolleiding. Die vergaderingen zijn openbaar. De vergaderdata zijn als volgt:

  • 26 september 2017
  • 12 december 2017
  • 20 februari 2018
  • 3 april 2018
  • 8 mei 2018
  • 22 mei 2018
  • 26 juni 2018