Schoolkosten / ouderbijdrage

Arc

Schoolkosten/ouderbijdrage

In Nederland zorgt de overheid voor de bekostiging van het voortgezet onderwijs. Ook de meeste lesmaterialen zijn voor u gratis. Sommige voorzieningen en activiteiten zijn echter niet inbegrepen. Het gaat om extra activiteiten op het gebied van cultuur en sport, aanvullende sociale activiteiten en vakgebonden activiteiten en enkele organisatorische voorzieningen. Voor deze activiteiten en voorzieningen betaalt u een vrijwillige ouderbijdrage. De oudergeleding van de medezeggenschapsraad heeft ingestemd met de hoogte en de bestemming van deze bijdrage. Daarnaast zijn er nog kosten verbonden aan aanvullende lesmaterialen en deelname aan internationale examens.

Overzicht schoolkosten 2017-2018

Vrijwillige ouderbijdrage

De bijdrage varieert tussen de € 150,00 en € 175,00 euro. Ouders van kinderen op het tweetalig vwo betalen een verplichte aanvullende bijdrage van € 125,00 per schooljaar voor alle extra activiteiten die plaatsvinden op het tvwo. Voor de kosten van de Anglia-  en Cambridge examens worden de kosten apart gefactureerd

De ouderbijdrage is opgebouwd uit vier delen:

  • Cultuur en sport: extra activiteiten als sportdagen, Vechtstededagen, VSC-theater, Open Podium en andere extra activiteiten.
  • Organisatie: kluisje, school- en kopieerpasje, inspraakorganen en het jaarboek.
  • Sociaal: schoolfeesten, examengala, kerstvieringen, eindejaarsactiviteiten en leerlingbegeleiding.
  • Vakgebonden: vakexcursies, gastsprekers, veldwerkdagen en reiskosten voor buitenschoolse activiteiten.

De pretparkdag voor klas 1 en 2, het schaatsen voor klas 2, de CKV-bijdrage en de bijdrage voor de deelname aan 4Strax zijn eveneens opgenomen in de ouderbijdrage.

De ouderbijdrage is vrijwillig. Leerlingen voor wie geen bijdrage is betaald, kunnen niet deelnemen aan de extra activiteiten, geen gebruik maken van de

aanvullende voorzieningen en ontvangen geen aanvullende materialen. Wel ontvangen zij het gratis lesmateriaal.

Het ministerie van Onderwijs heeft alle scholen verplicht om voor de vrijwillige ouderbijdrage met de ouders/verzorgers van iedere leerling een overeenkomst aan te gaan. Om onnodig papierwerk te voorkomen, hebben wij ervoor gekozen de overeenkomst digitaal af te wikkelen. Dat gebeurt via de website van schoolboekenleverancier Van Dijk. De overeenkomst komt automatisch tot stand wanneer u via deze site een of meer diensten of materialen bestelt.

Met vragen over de vrijwillige ouderbijdrage kunt u zich wenden tot mw. A. Kroeze.

 

aanvullende lesmaterialen

Sommige lesmaterialen horen niet bij de gratis schoolboeken en worden evenmin betaald uit de vrijwillige ouderbijdrage. Het zijn veelal materialen die door meer kinderen uit één gezin gebruikt kunnen worden. Deze materialen koopt u zelf of u kunt ze aanschaffen via schoolboekenleverancier Van Dijk. Het gaat bijvoorbeeld om een atlas, woordenboek en agenda. Ook voor eigen rekening zijn de kosten van een rekenmachine, chromebook, sportkleding, schriften/multomap, pennen/potloden en dergelijke.

internationale examens

Aan het behalen van internationaal erkende diploma’s zijn eveneens extra kosten verbonden. Zo nemen leerlingen mavo, havo en vwo in het derde leerjaar deel aan het Anglia-examen. Leerlingen tweetalig vwo doen in het derde leerjaar het Cambridge Exam. Leerlingen uit 5 (t)vwo kunnen op vrijwillige basis deelnemen aan het Zertifikat Deutsch. En leerlingen van 4 havo en 4 vwo kunnen deelnemen op verschillende niveaus aan het DELF-examen. Leerlingen met Spaans in hun pakket kunnen deelnemen aan het Spaanse DELE examen. Alle leerlingen in de 4e, 5e en 6e klas kunnen deelnemen aan het Cambridge Examen Business English. De kosten van deze examens zijn op te vragen.

reductie- en kwijtscheldingsregeling

In sommige gevallen kunt u een beroep doen op onze reductie- en kwijtscheldingsregeling voor ouderbijdragen. Reductie is mogelijk als u meer dan één kind bij ons ingeschreven hebt staan. Voor het tweede kind geldt een reductie van 10 procent en voor het derde en volgende kind een reductie van 20 procent. Gehele of gedeeltelijke kwijtschelding vindt plaats als u redelijkerwijs kunt aantonen dat u de kosten niet kunt betalen en u ook geen beroep kunt doen op instanties zoals de gemeente (bijzondere bijstand).