Tweetalig vwo-afdeling

Arc

ORIËNTATIE OP DE WERELD GERICHT OP DE TOEKOMST

Op veel terreinen in onze samenleving is sprake van een toenemende internationalisering. Dit geldt ook voor het onderwijs. Op veel hogescholen en universiteiten worden de colleges in het Engels gegeven en wordt Engelstalig studiemateriaal gebruikt. Daarnaast is het inmiddels zeer gebruikelijk een stage in het buitenland te volgen.

Het Tweetalig onderwijs is bij uitstek geschikt om in te spelen op deze ontwikkeling en de leerlingen voor te bereiden op het leven en werken in een mondiale samenleving. Engels is in die samenleving één van de belangrijkste talen. Het is immers een wereldtaal. Op het tvwo wordt daarom een groot deel van de vakken in het Engels gegeven. Deze vorm van onderwijs integreert het leren van een vreemde taal, Engels, in het vakinhoudelijke leerproces en staat internationaal bekend als “Content and Language Integrated Learning”(CLIL)


Inspirerend en uitdagend

Tvwo staat voor uitdagend en inspirerend onderwijs. Onderwijs dat een verbreding en verdieping van het lesprogramma inhoudt ten opzichte van het reguliere vwo lesprogramma.  Het tvwo onderwijs richt zich op wat er in de wereld gebeurt. Daarom vormt de internationale oriëntatie een belangrijk onderdeel van de lessen en van het buitenschoolse programma. In alle leerjaren nemen de leerlingen deel aan studiereizen. Zo’n studiereis is een ontdekkingstocht naar de gewoonten en gebruiken in andere landen en biedt de mogelijkheid de Engelse taal in de praktijk te gebruiken. De uitwisselingsprogramma’s met buitenlandse scholen maken deze ontdekkingstocht extra effectief.

Buitenlandse gastsprekers, workshops en culturele en maatschappelijke projecten vormen een goede aanvulling op het internationaal georiënteerde lesprogramma.


Onder toezicht van Nuffic

Het tweetalig onderwijs in Nederland staat onder toezicht van Nuffic. Deze organisatie bewaakt de kwaliteit van het tweetalig onderwijs en verleent scholen die dit onderwijs aanbieden steun op het gebied van organisatie en onderlinge samenwerking.Op dit moment bieden meer dan 130  scholen in Nederland tweetalig onderwijs aan en dat aantal is nog steeds groeiende. In 2009 is het Vechtstede College door Nuffic erkend als TTO school. Meer informatie over het Nuffic en tweetalig onderwijs is te vinden op www.nuffic.nl

Opzet van het tweetalig onderwijs

In de eerste drie leerjaren wordt 60% van de schoolvakken in het Engels aangeboden. Deze periode wordt aan het eind van leerjaar 3 afgesloten met het Cambridge Certificate, een internationaal erkend examen.In de bovenbouw volgen de tvwo leerlingen een viertal vakken die in het Engels worden gedoceerd. Daarnaast biedt het Vechtstede naast het reguliere vwo Engels curriculum het Language A English language & literature programma van het International Baccalaureate aan. Dit programma wordt in het zesde leerjaar afgesloten met een examen. Voor dit onderdeel is de school erkend als World School.


Kenmerken van het tvwo op het Vechtstede College

•Extra uren Engels in alle leerjaren
•60% van de vakken in de eerste drie leerjaren wordt in het Engels gegeven
•Extra vakken: filosofie en Spaans
•Juist ook gericht op leerlingen die goed zijn in exacte vakken, 60% van de tto-leerlingen kiest een bètaprofiel. Engels is de taal van de wetenschap. Wij organiseren daarom extra projecten gericht op de bètavakken.
•Ruime aandacht voor de Angelsaksische cultuur en communicatie met Engelstalige leerlingen
•Extra aandacht voor internationalisering in de vaklessen en tijdens studiereizen
•Engelstalige gastsprekers in alle leerjaren
•Tvwo-leerlingen werken allemaal met een Chromebook.
•Cambridge examen aan het eind van leerjaar 3
•TTO junior certifcate aan het eind van het 3e leerjaar
•TTO certifcate aan het eind van het 6e leerjaar
•Jaarlijkse werkweek, uitwisseling of stage in het buitenland
•Vanaf het 4e leerjaar het programma  Language A English language & literature van het International Baccalaureate
•Oriëntatie op internationale educatie, politiek, handel, wetenschap en cultuur


De tvwo-leerling
Wie is de tvwo- leerling? Een leerling in het tweetalig vwo:
•Is een gemotiveerde leerling met een brede belangstelling
•Is geïnteresseerd in talen, met name het Engels
•Heeft juist ook aanleg voor exacte vakken (60% tvwo-leerling kiest betaprofiel)
•Heeft belangstelling voor wereldwijde ontwikkelingen
•Wil na zijn/haar schooltijd wellicht in het buitenland gaan studeren
•Is bereid en in staat de extra inspanning die het tvwo vraagt waar te maken
•Heeft een vwo-advies van de basisschool


Motivatiegesprek
Leerlingen die zich aanmelden voor het tweetalig vwo worden  voorafgaand aan hun plaatsing, uitgenodigd voor een interview aan de hand van een aantal opdrachten.

Kosten
Van de ouders van tvwo-leerlingen vraagt het Vechtstede College een hogere leerjaarbijdrage. Dit in verband met de extra activiteiten die voor deze leerlingen worden georganiseerd. Het overzicht van de kosten vindt u in de schoolgids. De ouderbijdrage is vrijwillig. Zonder deze bijdrage zijn veel van onze extra activiteiten financieel niet haalbaar. Mocht u het bedrag niet in één keer kunnen betalen dan is het mogelijk om een betalingregeling af te spreken.  In sommige gevallen kunt u een beroep doen op onze reductie- en kwijtscheldingsregeling voor ouderbijdragen. Reductie is mogelijk als u meer dan één kind bij ons ingeschreven hebt staan. Voor het tweede kind geldt een reductie van 10 procent en voor het derde en volgende kind een reductie van 20 procent. Gehele of gedeeltelijke kwijtschelding vindt plaats als u redelijkerwijs kunt aantonen dat u de kosten niet kunt betalen en u ook geen beroep kunt doen op instanties zoals de gemeente (bijzondere bijstand). Uiteraard willen wij geen enkele leerling uitsluiten van de extra activiteiten. 


Inlichtingen
Voor meer informatie kunt u terecht bij onze coördinatoren  tvwo, mw. F. Kelder (fkelder@gsf.nl) en mw. B. Rebel (brebel@gsf.nl)