Wat fijn dat we je straks bij de Gooise Scholen Federatie mogen verwelkomen.

Binnenkort voeren we een arbeidsvoorwaardengesprek. Om dit gesprek goed voor te bereiden, hebben wij een aantal documenten van je nodig. Deze ontvangen wij graag als bijlage uiterlijk 1 werkdag voor aanvang van het gesprek via een reply op de uitnodigingsmail die je hebt ontvangen.

Toelichting op de documenten die we van je nodig hebben

Dit invulbare pdf formulier zit in de bijlage bij de uitnodigingsmail voor je arbeidsvoorwaardengesprek. We vragen hier een aantal persoonlijke basisgegevens, zodat we dit goed kunnen verwerken in onze personeels- en salarisadministratie.

Een VOG staat voor Verklaring Omtrent Gedrag. Het is een papieren document dat aangeeft dat jouw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor een bepaalde taak of functie. Als je in het onderwijs wilt werken is het aanvragen van een VOG wettelijk verplicht. Je wordt dan gescreend op strafbare feiten als machtsmisbruik en gewelds- of zedendelicten.

De aanvraag gebeurt digitaal of schriftelijk. Je ontvangt in een aparte e-mail informatie m.b.t. het elektronisch aanvragen van de VOG. Hierbij is het van belang dat je in het bezit bent van een DigiD en gebruik kunt maken van IDEAL. Vervolgens ontvang je binnen vier weken je VOG via de post. De kosten voor je VOG-aanvraag schiet je zelf voor, maar krijg je achteraf van ons vergoed.

Iedereen die in het onderwijs werkt, moet bij indiensttreding een actuele Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) overleggen. Het ministerie van OCW heeft dit wettelijk bepaald. De VOG mag geen kopie zijn en ook niet ouder dan zes maanden zijn.

Je kunt de VOG, zodra je deze in je bezit hebt, mailen naar hr@gsf.nl én het origineel per post opsturen naar:
Gooise Scholen Federatie
tav Personeelsadministratie
Postbus 171
1250 AD Laren

De Gooise Scholen Federatie moet als werkgever loonbelasting/premie volksverzekeringen inhouden op je loon of uitkering. Op dit formulier geef je aan of je wilt dat wij de loonheffingskorting toepassen. Hiermee krijg je korting op de loonbelasting en houd je dus meer loon over.

Werk je tegelijkertijd bij meer dan 1 werkgever? Of heb je een uitkering en een baan? Vraag dan bij 1 werkgever de loonheffingskorting aan. Als je bij iedere werkgever loonheffingskorting aanvraagt, krijg je namelijk te veel korting op je belasting. Je moet dan waarschijnlijk achteraf belasting terugbetalen aan de Belastingdienst.

Het is heel makkelijk om een kopie van je identificatiebewijs te maken via een gratis App van de Rijksoverheid: KopieID. Hiermee kun je een gewaarmerkte kopie van je paspoort, ID-kaart en/of verblijfs-/werkvergunning maken en extra gegevens vermelden, zodat de kans op oneigenlijk gebruik hiervan verdwijnt.

Graag ontvangen we kopieën van je diploma’s, certificaten en getuigschriften.

Heb je deze niet paraat? Op de website van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), onderdeel van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), is een diplomaregister te vinden. In dit diplomaregister staan je gegevens over diploma’s, certificaten en getuigschriften behaald na 1995 van alle onderwijsinstellingen die aangesloten zijn bij het ministerie van OCW. Bij diploma’s, certificaten en getuigschriften behaald voor 1995 is het niet mogelijk om een overzicht te maken, en vervalt dit verzoek.

Maak een kopie of foto van de meest recente salaris- en/of uitkeringsspecificatie die je hebt.

Op grond van de Wet Aanpak Schrijnconstructies (WAS) hebben wij een kopie of foto van je bankpas nodig van een rekening die op jouw naam staat en waarop jouw salaris gestort mag worden. Ook hiervoor kan je gebruik maken van de KopieID app.

In het onderwijs vieren we je onderwijsjubileum. Hiervoor moeten we weten hoe lang je al in het onderwijs werkt. Je kunt een overzicht van je diensttijd opvragen op de website van het ABP. Log in bij ‘mijn abp’ en ga vervolgens onderin de footer van de website naar ‘diensttijdoverzicht’ en klik daar ook op ‘overzicht aanvragen’. Binnen 24 uur ontvang je het diensttijdoverzicht in je berichten bij ‘mijn abp’.

Als deze niet compleet is, dan ontvangen wij ook graag kopieën van (alle) arbeidsovereenkomsten (voorheen akten) en bevestigingen van ontslag, wachtgeld besluiten en verklaringen van tijd doorgebracht in militaire dienst.

Tijdens het arbeidsvoorwaardengesprek ontvang je informatie met betrekking tot onze collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid van Loyalis. Alleen wanneer je je niet wilt verzekeren voor gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid is het invullen van de afstandsverklaring noodzakelijk.

Binnen de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen is geregeld dat elke medewerker die langer dan 2 maanden in dienst is, op verzoek van de werkgever, verplicht bekend dient te maken of hij in aanmerking komt voor de No-Risk polis. De verplichting om deze informatie aan de werkgever te melden is opgenomen in artikel 38b van de Ziektewet.

Met de No-Risk polis kan de werkgever in geval van ziekte van een werknemer die aan de voorwaarden voldoet een Ziektewet-uitkering bij UWV aanvragen. Met deze ziektewetuitkering krijgt de GSF een compensatie van het UWV. Vanzelfsprekend ontvang je je reguliere inkomen tijdens ziekte. Wij verzoeken je om de vermelde vragen naar waarheid in te vullen en binnen twee weken na dagtekening terug te mailen.

Arbeidsovereenkomst

De arbeidsvoorwaarden die je hebt afgesproken tijdens je arbeidsvoorwaardengesprek, worden vastgelegd in een arbeidsovereenkomst. De arbeidsovereenkomst ontvang je digitaal via Sign Request, na het arbeidsvoorwaardengesprek, met het verzoek deze digitaal te ondertekenen. De arbeidsovereenkomst wordt aangegaan onder de ontbindende voorwaarde dat je voor aanvang van je dienstverband een geldige verklaring omtrent gedrag (VOG) kunt overleggen.