Wij willen uitgaan van de principes van gedeeld leiderschap en sturing op basis van gegund vertrouwen, waarbij wij ons sterk hebben laten inspireren door de uitgangspunten van ‘verdraaide organisaties’ Wij stellen onze BEDOELING centraal en willen, bij alles wat we doen, ons mede laten leiden door onze BELOFTE aan de leerling.

Het College van Bestuur (CvB) is eindverantwoordelijk voor de gang van zaken. Het treedt op als bevoegd gezag en bestuurt de stichting en de onder de stichting ressorterende scholen. Elk van de rectoren en directeuren van de scholen legt verantwoording af aan het College van Bestuur.

Het CvB bestaat uit twee leden:

 • mevrouw A.M.E (Annet) Kil-Albersen (voorzitter)
 • de heer C.M.A. (Kees) Stolwijk (lid).

Annet Kil
De voorzitter van het College van Bestuur heeft in het bijzonder onderstaande portefeuilles:

 • strategisch beleid
 • onderwijsbeleid
 • personeelsbeleid
 • externe representatie

Kees Stolwijk
Het lid van het College van Bestuur heeft in het bijzonder onderstaande portefeuilles:

 • financiën en personeelsformatie
 • huisvesting en facilitaire zaken
 • ICT

“Wij stellen onze BEDOELING centraal en willen, bij alles wat we doen, ons mede laten leiden door onze BELOFTE aan de leerling.“

“Wij stellen onze BEDOELING centraal en willen, bij alles wat we doen, ons mede laten leiden door onze BELOFTE aan de leerling.“

Raad van Toezicht

De stichting kent een Raad van Toezicht (RvT) die tot taak heeft toezicht te houden op het beleid van het College van Bestuur (CvB) en op de gang van zaken binnen de stichting. De taken van RvT en CvB zijn specifiek omschreven in de Statuten, het Bestuursreglement en het Reglement intern toezicht. In het Bestuursreglement wordt ook de verhouding geregeld tussen de Raad van Toezicht en het College van Bestuur.
De Raad van Toezicht van de stichting Gooise Scholen Federatie bestaat uit de volgende personen:

 • Dhr. prof. dr. P.R.J. Simons, voorzitter
 • Dhr. drs. I.E. Da Costa
 • Mw. drs. R.M. Kooistra
 • Mw. drs. J. Rutten
 • Dhr. drs. P.H.J. Vrancken

Contact

Contacten met leden van de Raad van Toezicht lopen via het bestuurssecretariaat van de Gooise Scholen Federatie:

Raad van Toezicht
p/a Gooise Scholen Federatie
Postbus 171
1250 AD LAREN
T 035 692 67 00
E info@gsf.nl

Meer weten?

Bekijk het GSF-organogram

KIEN bestuursbureau

Lees ons Jaarverslag