In dialoog met (een brede afvaardiging van) medewerkers van alle GSF-locaties en op basis van literatuurstudie zijn vanuit het project “Professionalisering GSF-definities” vijf begrippen geformuleerd, te weten:

 • professional
 • professionaliteit
 • professionele ruimte
 • professionele cultuur
 • professionalisering

Begripsvorming GSF breed

De definities van professionele ruimte en professionele cultuur geven een goed beeld over wat de inzichten en normen zijn binnen de GSF ten aanzien van goed leraarschap.

De definitie voor professionele ruimte is:

De ruimte die je neemt én krijgt als medewerker van de GSF om een actieve bijdrage te leveren aan goed onderwijs. Het gaat daarbij om het vinden van een balans tussen creatieve vrijheid, innovatie, interne zeggenschap en aansluiting bij kaders van inspectie, GSF, school en team.

Daarnaast is het van belang om er bewust van te zijn dat professionele ruimte:

 • geen doel op zich is, maar een middel om het professionele doel te bereiken, namelijk verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. In dit kader is het begrip handelingsvermogen van belang. Dat betekent: naast aandacht voor de individuele competenties van de medewerker, meer samenwerking in teams en aandacht voor de condities waaronder medewerkers werken (structuur en cultuur).
 • niet statisch is, maar een uitkomst van een continue dialoog tussen alle medewerkers. Dit betekent in afstemming met betrokkenen afspraken maken en continu zoeken naar mogelijkheden om de kwaliteit van het onderwijs samen te verbeteren.

De professionele cultuur krijgt binnen de GSF vorm in de volgende drie aspecten:

 • Samen werken aan onderwijsverbetering: teams van leraren en onderwijsondersteunend personeel, ondersteund door hun schoolleiding, werken actief samen om het onderwijs voor de leerling te verbeteren.  Dit is een structureel, geleidelijk proces waarbij het hele team betrokken is.
 • Een open dialoog tussen medewerkers en leidinggevenden over expertises, kwaliteiten, gedeelde waarden, normen, opvattingen en werkwijzen. De kern van de professionele cultuur zit in het uitgangspunt dat iedereen gelijkwaardig is als mens, maar als professional dat niet iedereen gelijk is: de zogenoemde ‘erkende ongelijkheid’. Hiermee wordt onderkend dat ieders kwaliteiten op een verschillend vlak liggen.

Een open leerklimaat waarbij men:

 • van en met elkaar leert;
 • elkaar adviseert, elkaar aanspreekt en elkaar aan afspraken houdt;
 • met respect omgaat met leerlingen, ouders en collega’s;
 • initiatieven neemt en elkaar uitdaagt om het maximale resultaat te bereiken;
 • structureel kennis deelt.

Invulling per school

Iedere school heeft een eigen invulling gegeven aan het professioneel statuut. Dit professioneel statuut is te vinden op de website van iedere school.